lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fD5S

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

10/01/2017 :: Nacionales PP.Catalans

18G #AraTocaVaga. L’escola pública catalana necessita urgentment un augment de la inversió

x Procés Embat
[Català/Castellano] Detenemos los centros educativos públicos contra las políticas neoliberales, construimos soberanía popular!

 

El 18G i el 9F fem vaga durant el debat i votació dels pressupostos

Els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2016 van ser molt actius en els centres públics d’arreu de Catalunya. Es van realitzar assemblees de treballadors/es per analitzar la situació actual del sistema educatiu, i es va plantejar el període de debat dels pressupostos del 2017 com un moment clau per pressionar al Govern de Catalunya, i recuperar la inversió a l’educació pública. És així com es va plantejar la construcció d’una vaga des de la base, combativa i organitzada, amb el suport de famílies, estudiants, comunitat educativa en general, moviments socials i organitzacions.

Actualment el sistema educatiu a Catalunya pateix una situació d’abandonament i privatització molt greu:

L’abandonament i la desinversió a la xarxa d’escoles públiques es materialitza a través de ràtios d’alumnes per aula molt elevades, fills i filles de famílies migrades sense Aules d’Acollida, alumnat amb necessitats educatives específiques sense Educadores d’Educació Especial, ni Tècniques d’Educació Infantil a P3, ni Tècniques d’Integració Social, ni el personal de l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògic suficient.

Pel Departament d’Ensenyament els infants i adolescents catalans matriculats a l’escola pública són de segona categoria, no mereixen la incorporació immediata de docents substituts quan es produeixen baixes. Pel Departament l’alumnat de l’escola pública catalana no mereix un aprenentatge en edificis en condicions. Es tanquen línies a centres públics i no s’obren els instituts públics necesaris. Hi ha una manca de personal docent que provoca sobrecàrrega d’hores lectives, i resta temps a coordinacions, preparació de classes i col·laboració amb les famílies.

Els catalans i catalanes amb més dificultats econòmiques són els que més pateixen la desinversió en el sistema educatiu públic.

L’augment de finançament públic a centres privats suposa subvencionar els privilegis d’unes poques famílies, i provoca la segregació escolar de gran part de la societat catalana. Es beneficia a empreses i fundacions privades que, en la majoria de casos, adoctrinen en dogmes religiosos.

Davant d’aquesta situació cal ampliar el suport a la vaga de l’educació pública convocada, cal defensar l’organització democràtica dels treballadors i de les treballadores a través d’assemblees als centres i assemblees de zones. Cal estendre la lluita i l’activació als estudiants, famílies i a tota la comunitat educativa a través d’assemblees grogues, plataformes, moviments socials i organitzacions. Cal aturar l’abandonament i la privatització de l’escola pública catalana, augmentar-ne la inversió, rescatar-la i dignificar-la.

Per això fem vaga el dimecres 18 de gener (concentració a les 12h davant del Parlament) i el dijous 9 de febrer, aturem els centres educatius públics contra les polítiques neoliberals, construim sobirania popular!

 

18G #AraTocaVaga. La escuela pública catalana necesita urgentemente un aumento de la inversión

El 18G y el 9F hacemos huelga durante el debate y votación de los presupuestos

Los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016 fueron muy activos en los centros públicos de toda Cataluña. Se realizaron asambleas de trabajadores / as para analizar la situación actual del sistema educativo, y se planteó el periodo de debate de los presupuestos del 2017 como un momento clave para presionar al Gobierno de Cataluña, y recuperar la inversión en la educación pública. Es así como se planteó la construcción de una huelga desde la base, combativa y organizada, con el apoyo de familias, estudiantes, comunidad educativa en general, movimientos sociales y organizaciones.

Actualmente el sistema educativo en Cataluña sufre una situación de abandono y privatización muy grave:

El abandono y la desinversión en la red de escuelas públicas se materializa a través de ratios de alumnos por aula muy elevadas, hijos e hijas de familias inmigradas sin Aulas de Acogida, alumnado con necesidades educativas específicas sin Educadoras de Educación Especial ni Técnicas de Educación Infantil P3, ni Técnicas de Integración Social, ni el personal del Equipo de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógico suficiente.

Por el Departamento de Enseñanza los niños y adolescentes catalanes matriculados en la escuela pública son de segunda categoría , no merecen la incorporación inmediata de docentes sustitutos cuando se producen bajas. Por el Departamento del alumnado de la escuela pública catalana no merece un aprendizaje en edificios en condiciones. Se cierran líneas en centros públicos y no se abren los institutos públicos necesarios. Hay una falta de personal docente que provoca sobrecarga de horas lectivas, y resta tiempo a coordinaciones, preparación de clases y colaboración con las familias.

Los catalanes y catalanas con más dificultades económicas son los que más sufren la desinversión en el sistema educativo público.

El aumento de la financiación pública a centros privados supone subvencionar los privilegios de unas pocas familias, y provoca la segregación escolar de gran parte de la sociedad catalana. Se beneficia a empresas y fundaciones privadas que, en la mayoría de casos, adoctrinan en dogmas religiosos.

Ante esta situación es necesario ampliar el apoyo a la huelga de la educación pública convocada, hay que defender la organización democrática de los trabajadores y de las trabajadoras a través de asambleas en los centros y asambleas de zonas. Hay que extender la lucha y la activación a los estudiantes, familias ya toda la comunidad educativa a través de asambleas amarillas, plataformas, movimientos sociales y organizaciones. Hay que detener el abandono y la privatización de la escuela pública catalana, aumentar la inversión, rescatarla y dignificarla.

Por eso hacemos huelga el miércoles 18 de enero (concentración a las 12h delante del Parlamento) y el jueves 9 de febrero, detenemos los centros educativos públicos contra las políticas neoliberales, construimos soberanía popular!

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fD5S

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal