lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fJ6W

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

11/12/2017 :: Nacionales PP.Catalans

Adjudican a dedo a Indra el recuento electoral del 21-D

x Ara.cat
El Estado alega “necesidades que afectan a la defensa nacional” para hacer un trámite de emergencia sin concurso.

[Català]

Rajoy adjudica a dit a Indra el recompte electoral del 21-D

L’Estat al·lega “necessitats que afecten la defensa nacional” per fer un tràmit d’emergència sense concurs

L’aplicació de l’article 155 ha provocat una situació d’excepcionalitat en molts àmbits de la política i la societat catalanes. I la convocatòria d’eleccions del 21 de desembre no se n’ha escapat. Segons ha pogut saber l’ARA, el recompte dels comicis s’ha adjudicat a dit a Indra, sense que la resta de companyies competidores hagin pogut optar al contracte. Indra és una empresa de la qual l’Estat és el principal accionista individual, ja que controla el 18,7% del capital. El mateix Estat ha fet servir el que s’anomena una tramitació d’emergència, una excepció que recull la llei de contractes del sector públic per si l’administració “ha d’actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un greu perill o de necessitats que afectin la defensa nacional”. De fet, el Butlletí Oficial de l’Estat ja va publicar que tots els tràmits relacionats amb el 21-D es farien per aquesta via d’emergència.

El president espanyol, Mariano Rajoy, va convocar les eleccions el 27 d’octubre. Aquest anunci sobtat donava un marge de menys de dos mesos entre l’anunci dels comicis i la data de la votació. En un context normal, l’administració que organitza les eleccions hauria penjat el contracte en una pàgina web pública juntament amb el corresponent plec de condicions tècniques i econòmiques. A partir d’aquí, les companyies interessades haurien fet les seves propostes i els tècnics escollirien l’oferta guanyadora.

Des de l’aplicació del 155, el ministeri de l’Interior és qui ha assumit les competències per convocar eleccions a Catalunya en lloc dels departaments de Governació o Economia. Concretament Juan Antonio Puigserver, l’actual secretari general tècnic del ministeri que dirigeix Juan Ignacio Zoido, va ser nomenat el 3 de novembre per coordinar l’organització del 21-D. Fonts del ministeri de l’Interior, però, es van excusar dient que l’adjudicació del recompte l’ha fet la Generalitat i no l’Estat (tot i que és l’Estat qui té el control de la Generalitat per l’article 155). Fonts del govern català expliquen que, per la falta de temps, s’ha triat Indra perquè era l’última empresa que havia fet el recompte d’unes eleccions catalanes (les del 27-S), cosa que reduiria el “risc” i evitaria “incidències” en el recompte.

Habitualment la convocatòria per al recompte d’unes eleccions es fa amb uns sis mesos d’antelació perquè les empreses puguin preparar bé els seus projectes i els tècnics fixin les condicions, però el tràmit també es pot escurçar. Sigui com sigui, sota el context d’emergència que ha fet servir l’Estat, aquest no té l’obligació de tramitar cap expedient ni de fer pública la licitació, sinó que pot escollir lliurement a qui li adjudica el contracte. En aquest cas, la beneficiada ha sigut Indra. De fet, aquest procediment d’emergència és aplicable a qualsevol compra que faci l’administració pública, si pot justificar que ho fa a causa d’una catàstrofe o per garantir la defensa nacional. En cas contrari, la decisió es podria impugnar.

Així doncs, fins que el contracte no es faci públic tampoc es podran conèixer quines han estat les condicions econòmiques. De totes maneres, fonts del sector recorden que les últimes eleccions catalanes es van adjudicar per un pressupost d’uns 1,5 milions d’euros. Encara que l’adjudicació s’ha fet amb un procediment sense precedents, les mateixes fonts insisteixen que amb els sistemes actuals de gestió de dades és molt difícil manipular una votació i que el tràmit no ha d’influir de cap manera en els resultats del 21-D. De fet, “per incrementar les garanties del recompte” en aquesta ocasió es publicaran els resultats no només per municipi sinó també per meses electorals.

Indra, que no ha volgut fer cap valoració en ser contactada per l’ARA, ha ostentat un quasi monopoli en la gestió d’eleccions de la història de la democràcia espanyola. Només les ha perdut un cop, en les generals del 2015, quan el recompte se’l va adjudicar la catalana Scytl en consorci amb Tecnocom.

A més de tenir l’Estat com a primer accionista (ho és a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials, Sepi), la resta de grans accionistes d’Indra són la Corporación Financera Alba, societat que controla el Grup March (amb un 10,5%), i el fons nord-americà Fidelity Management Research (9,4%).

Convocatòria urgent

Tot i així, aquesta no és la primera vegada que l’Estat escurça el concurs públic per a unes eleccions per la falta de temps. En les últimes generals del 26 de juny del 2016, l’executiu de Mariano Rajoy ja va decidir utilitzar un procediment negociat d’urgència per adjudicar el recompte. A diferència de la tramitació d’emergència utilitzada ara, aleshores es va convidar un nombre limitat d’empreses perquè presentessin les seves ofertes. Les escollides per participar van ser la mateixa Indra, Scytl i Ibermática. En aquella ocasió tampoc es va fer públic el concurs i les condicions no es van saber fins que es va resoldre.

Llavors Indra va obtenir el contracte fent una proposta que retallava un 40% el preu original del concurs. Finalment, l’adjudicació es va fer per un pressupost de prop de 9,5 milions. En les pròximes eleccions catalanes, però, no s’ha contactat cap altra empresa i Indra s’ha adjudicat el contracte a dit.

 ________________

[Castellano]

Adjudican a dedo a Indra el recuento electoral del 21-D

El Estado alega “necesidades que afectan a la defensa nacional” para hacer un trámite de emergencia sin concurso.

La aplicación del artículo 155 ha provocado una situación de excepcionalidad en muchos ámbitos de la política y la sociedad catalanas. Y la convocatoria de elecciones del 21 de diciembre no escapa a ello. Según ha podido saber ARA, el recuento de los comicios se ha adjudicado a dedo a Indra, sin que el resto de compañías competidoras hayan podido optar al contrato. Indra es una empresa de la que el Estado es el principal accionista individual, puesto que controla el 18,7% del capital. El mismo Estado ha usado lo que se denomina una tramitación de emergencia, una excepción que recoge la ley de contratos del sector público por si la administración “tiene que actuar de manera inmediata debido a acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan un grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”. De hecho, el Boletín Oficial del Estado ya publicó que todos los trámites relacionados con el 21-D se harían por esta vía de emergencia.

El presidente español, Mariano Rajoy, convocó las elecciones el 27 de octubre. Este anuncio repentino daba un margen de menos de dos meses entre el anuncio de los comicios y la fecha de la votación. En un contexto normal, la administración que organiza las elecciones habría colgado el contrato en una página web pública junto con el correspondiente pliego de condiciones técnicas y económicas. A partir de aquí, las compañías interesadas habrían hecho sus propuestas y los técnicos escogerían la oferta ganadora.

Desde la aplicación del 155, el ministerio del Interior es quien ha asumido las competencias para convocar elecciones en Catalunya en lugar de los departamentos de Gobernación o Economía. Concretamente Juan Antonio Puigserver, el actual secretario general técnico del ministerio que dirige Juan Ignacio Zoido, fue nombrado el 3 de noviembre para coordinar la organización del 21-D. Fuentes del ministerio del Interior, sin embargo, se excusaron diciendo que la adjudicación del recuento lo ha hecho la Generalitat y no el Estado (a pesar de que es el Estado es quien tomó el control de la Generalitat por el artículo 155). Fuentes del gobierno catalán explican que, por la falta de tiempo, se ha elegido a Indra porque era la última empresa que había hecho el recuento de unas elecciones catalanas (las del 27-S), cosa que reduciría el “riesgo” y evitaría “incidencias” en el recuento.

Habitualmente la convocatoria para el recuento de unas elecciones se hace con unos seis meses de antelación para que las empresas puedan preparar bien sus proyectos y los técnicos fijen las condiciones, pero el trámite también se puede acortar. Sea como fuere, bajo el contexto de emergencia que ha usado el Estado, este no tiene la obligación de tramitar ningún expediente ni de hacer pública la licitación, sino que puede escoger libremente a quien le adjudica el contrato. En este caso, la beneficiada ha sido Indra. De hecho, este procedimiento de emergencia es aplicable a cualquier compra que haga la administración pública, si puede justificar que lo hace debido a una catástrofe o para garantizar la defensa nacional. En caso contrario, la decisión se podría impugnar.

Así pues, hasta que el contrato no se haga público tampoco se podrán conocer cuáles han sido las condiciones económicas. De todos modos, fuentes del sector recuerdan que las últimas elecciones catalanas se adjudicaron por un presupuesto de unos 1,5 millones de euros. Aunque la adjudicación se ha hecho con un procedimiento sin precedentes, las mismas fuentes insisten que con los sistemas actuales de gestión de datos es muy difícil manipular una votación y que el trámite no tiene que influir de ninguna forma en los resultados del 21-D. De hecho, “para incrementar las garantías del recuento” en esta ocasión se publicarán los resultados no sólo por municipio sino también por mesas electorales.

Indra, que no ha querido hacer ninguna valoración, ha ostentado un cuasi monopolio en la gestión de elecciones de la historia de la democracia española. Sólo las ha perdido una vez, en las generales del 2015, cuando el recuento se lo adjudicó la catalana Scytl en consorcio con Tecnocom.

Además de tener el Estado como primer accionista (lo es a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Sepi), el resto de grandes accionistas de Indra son la Corporación Financiero Amanecer, sociedad que controla el Grupo March (con un 10,5%), y el fondo norteamericano Fidelity ManagementResearch (9,4%).

Convocatoria urgente
Aún así, esta no es la primera vez que el Estado acorta el concurso público para unas elecciones por la falta de tiempo. En las últimas generales del 26 de junio del 2016, el ejecutivo de Mariano Rajoy ya decidió utilizar un procedimiento negociado de urgencia para adjudicar el recuento. A diferencia de la tramitación de emergencia utilizada ahora, entonces se invitó un número limitado de empresas para que presentaran sus ofertas. Las escogidas para participar fueron la misma Indra, Scytl y Ibermática. En aquella ocasión tampoco se hizo público el concurso y las condiciones no se supieron hasta que se resolvió.

Entonces Indra obtuvo el contrato haciendo una propuesta que recortaba un 40% el precio original del concurso. Finalmente, la adjudicación se hizo por un presupuesto de cerca de 9,5 millones. En las próximas elecciones catalanas, sin embargo, no se ha contactado a ninguna otra empresa y Indra se ha adjudicado el contrato a dedo.

https://www.ara.cat/economia/Rajoy-adjudica-Indra-recompte-electoral_0_1922207783.html

 

 

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fJ6W

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal