lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fT5h

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

11/08/2020 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] Fons europeu de reconstrucció o nou «Pla Marshall» europeu

x COS Sindicat de l'esquerra independentista
Más beneficios para la banca y la patronal, más privatizaciones, menos derechos democráticos y más miseria para el conjunto de la clase obrera

Traducción A. Bas. para La Haine

Catala

El passat 21 de juliol s’anunciava amb «bombo i platerets» l‘aprovació in extremis del tan esperat i desitjat Fons Europeu de Reconstrucció (també anomenat per molts mitjans de «comunicació» i polítics diversos com un nou Pla Marshall), contra tot pronòstic i tement-se, des dels estats del sud europeu fonamentalment, les pressions i retallades «provocades» pels estats anomenats com a «frugals». Denominació curiosa la de «frugals», ja que, com en el cas dels Països Baixos, funcionant com a paradís fiscal (com fa la Comunidad de Madrid a l’estat espanyol, per altra banda), reben un volum enorme d’impostos per part d’empreses no ubicades allà, amb pràctiques evidents d’enginyeria fiscal i aplicant ‘dumping‘ fiscal. D’empreses tan «patriòtiques» com Inditex que, mitjançant més d’una vintena de societats diferents, paga al voltant del 70% dels impostos que tributa als Països Baixos.

Però bé, anem al quid de la qüestió. Aquest Fons finalment acordat es podria analitzar des d’almenys dos punts de vista. En primer lloc, i entrant-ne a l’engròs, caldria parlar d’eixos 750.000 milions d’euros, a repartir entre els diferents estats de la UE.

En segon lloc, a més, cal tindre molt en compte com es va consolidant la deriva autoritària de la UE (per no anar parlant ja obertament de feixisme), en no fer-se cap esment concret als mínims democràtics burgesos de defensa dels «drets humans» i democràtics bàsics per part dels estats de l’est d’Europa, com Polònia o Hongria, que van aprofundint les seues lleis antiimmigració i racisteshomòfobes, misògines i antiobreres. Com si a la resta de la UE no passés això. Cal recordar què passa al nostre país?, com tot l’aparell de l‘estat espanyol continua perseguint persones per les seues idees (independentistes, antifeixistes, feministes, llibertàries, activistes, sindicalistes, artistes…), com la classe treballadora continua veient-se cada vegada més i més arraconada, com l’extrema dreta està cada vegada més desbocada controlant el poder judicial, mediàtic, militar i eclesiàstic.

I, al mateix temps, es retallen els pressupostos europeus per a la Recerca i el Desenvolupament… en temps de pandèmia. És a dir, deixant en mans de les multinacionals farmacèutiques qualsevol possibilitat de vacuna i/o medicaments mínimament segurs.

En l’àmbit econòmic, eixos 750.000 milions d’euros que representarien el 60% del PIB de l’estat espanyol, com alguns polítics espanyols «progressistes» es van afanyar a dir des d’un primer moment, són ben poca cosa.

En realitat, a l’estat espanyol li arribaran 140.000 milions d’euros… un 11% del PIB de l’estat espanyol. Però, en realitat, d’eixos 140.000 milions, en transferències reals només hi arribaran 72.700 milions d’euros (el 5,7% del PIB estatal al sud de l’Albera). Si, a més, això ho dividim entre 6 (ja que «tots eixos diners» s’hauran de repartir al llarg dels pròxims sis anys), en realitat serien poc més de 12.000 milions d’euros anuals, que realment no representa ni l’1% del PIB de l’estat espanyol (d’acord amb les dades oficials de l’any 2019).

Ara bé… no oblidem, com ja s’ha dit en diversos mitjans, que al final els diners eixiran de la banca privada. És a dir, més deute privatitzat i més interessos a pagarDoble, triple i quàdruple finançament de la banca privada amb els diners públics, a partir dels fons públics derivats directament a la banca privada per organitzar els diferents préstecs als diferents estats de la UE (que ja permetran generar nous guanys a partir de l’especulació financera amb eixos fons); a partir dels interessos directes a pagar per eixos préstecs; a partir dels nous productes financers que crearan i vendran les entitats bancàries; a partir de les renegociacions dels préstecs…

Així, i per començar «bé», l’estat espanyol haurà de pagar en interessos al voltant de 29.300 milions d’euros anuals… més del doble del que realment rebria cada any en transferències del «Fons Europeu de Reconstrucció».

Com si això no fos prou encara, per a la banca, per descomptat, cada estat membre haurà de posar eixos diners que aniran als bancs, perquè els bancs puguen després «tornar-los» als estats membres amb la sobrecàrrega corresponent dels interessos.

Llavors, al cap i a la fi, d’eixos «lluents» i «llépols» 140.000 milions d’euros (no oblidem, per favor, que la banca privada i/o privatitzada li deu encara a l’estat espanyol més de 60.000 milions d’euros), només arribarien 72.700 milions d’euros, dels quals després de restar les aportacions, en quedarien «realment» 43.000 milions d’euros… 6.100 milions d’euros en set anys. Això, en realitat és el 0,5% del PIB de l’estat espanyol… i, el pitjor, menys de la quarta part del que haurem de pagar en concepte d’interessos.

En definitiva, una nova gran estafa. Però, malgrat tot, no defallim. Organitzem-nos als nostres llocs de treball, barris, municipis i comarques. Defensem les nostres condicions de vida. Fem viure i créixer el suport mutu i la solidaritat. Fem front als estats imperialistes espanyol i francès. Fem front a la UE com a projecte de les elits per destruir totes les nostres vides. Posem les bases per construir una Europa i un món de persones treballadores i pobles realment i plenament lliures!

Castellano

El pasado 21 de julio se anunciaba con «bombo y platillo» l‘aprobación in extremis del tan esperado y deseado Fondo Europeo de Reconstrucción (también denominado por muchos medios de «comunicación» y políticos diversos como un nueve Plan Marshall), contra todo pronóstico y temiéndose, desde los estados del sur europeo fundamentalmente, las presiones y recortes «provocados» por los estados denominados como «frugales». Denominación curiosa la de «frugales», puesto que, como en el caso de los Países Bajos, funcionando como paraíso fiscal (como hace la Comunidad de Madrid en el estado español, por otro lado), reciben un volumen enorme de impuestos por parte de empresas no ubicadas allá, con prácticas evidentes de ingeniería fiscal y aplicando ‘dumping‘ fiscal. De empresas tan «patrióticas» como Inditex que, mediante más de unas veinte sociedades diferentes, paga alrededor del 70% de los impuestos que tributa en los Países Bajos.

Pero bien, vamos al quid de la cuestión. Este Fondo finalmente acordado se podría analizar desde al menos dos puntos de vista. En primer lugar, y entrando al por mayor, habría que hablar de esos 750.000 millones de euros, a repartir entre los diferentes estados de la UE.

En segundo lugar, además, hay que tener mucho en cuenta como se va consolidando la deriva autoritaria de la UE (por no ir hablando ya abiertamente de fascismo), en no hacerse ninguna mención concreta a los mínimos democráticos burgueses de defensa de los «derechos humanos» y democráticos básicos por parte de los estados del este de Europa, como Polonia o Hungría, que van profundizando sus leyes antiimmigració y racistas, homófobas, misóginas y antiobreras. Cómo si al resto de la UE no pasara esto. Hay que recordar qué pasa en nuestro país?, como todo el aparato de l‘estado español continúa persiguiendo personas por sus ideas (independentistas, antifascistas, feministas, libertarias, activistas, sindicalistas, artistas…), como la clase trabajadora continúa viéndose cada vez más y más arrinconada, como la extrema derecha está cada vez más desbocada controlando el poder judicial, mediático, militar y eclesiástico.

Y, al mismo tiempo, se recortan los presupuestos europeos para la Investigación y el Desarrollo… en tiempo de pandemia. Es decir, dejando en manos de las multinacionales farmacéuticas cualquier posibilidad de vacuna y/o medicamentos mínimamente seguros.

En el ámbito económico, esos 750.000 millones de euros que representarían el 60% del PIB del estado español, como algunos políticos españoles «progresistas» se apresuraron a decir desde un primer momento, son muy poca cosa.

En realidad, en el estado español le llegarán 140.000 millones de euros… un 11% del PIB del estado español. Pero, en realidad, de esos 140.000 millones, en transferencias reales solo llegarán 72.700 millones de euros (el 5,7% del PIB estatal en el sur del Albera). Si, además, esto lo dividimos entre 6 (puesto que «todo ese dinero» se tendrán que repartir a lo largo de los próximos seis años), en realidad serían poco más de 12.000 millones de euros anuales, que realmente no representa ni el 1% del PIB del estado español (de acuerdo con los datos oficiales del año 2019).

Ahora bien… no olvidamos, como ya se ha dicho en varios medios, que al final el dinero saldrán de la banca privada. Es decir, más deuda privatizada y más intereses a pagar. Doble, triple y cuádruple financiación de la banca privada con el dinero público, a partir de los fondos públicos derivados directamente a la banca privada para organizar los diferentes préstamos en los diferentes estados de la UE (que ya permitirán generar nuevas ganancias a partir de la especulación financiera con esos fondos); a partir de los intereses directos a pagar por esos préstamos; a partir de los nuevos productos financieros que crearán y venderán las entidades bancarias; a partir de las renegociaciones de los préstamos…

Así, y para empezar «bien», el estado español tendrá que pagar en intereses alrededor de 29.300 millones de euros anuales… más del doble del que realmente recibiría cada año en transferencias del «Fondo Europeo de Reconstrucción».

Cómo si esto no fuera suficiente todavía, para la banca, por supuesto, cada estado miembro tendrá que posar ese dinero que irán a los bancos, porque los bancos puedan después «volverlos» a los estados miembros con la sobrecarga correspondiente de los intereses.

Entonces, al fin y al cabo, de esos «relucientes» y «llépols» 140.000 millones de euros (no olvidamos, por favor, que la banca privada y/o privatizada le debe todavía en el estado español más de 60.000 millones de euros), solo llegarían 72.700 millones de euros, de los cuales después de restar las aportaciones, quedarían «realmente» 43.000 millones de euros… 6.100 millones de euros en siete años. Esto, en realidad es el 0,5% del PIB del estado español… y, el peor, menos de la cuarta parte del que tendremos que pagar en concepto de intereses.

En definitiva, una nueva gran estafa. Pero, a pesar de todo, no desfallecemos. Organicémonos a nuestros puestos de trabajo, barrios, municipios y comarcas. Defendemos nuestras condiciones de vida. Hacemos vivir y crecer el apoyo mutuo y la solidaridad. Hacemos frente en los estados imperialistas español y francés. Hacemos frente en la UE como proyecto de las élites para destruir todas nuestras vidas. Posamos las bases para construir una Europa y un mundo de personas trabajadoras y pueblos realmente y plenamente libres!

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fT5h

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal