lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fT3r

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

29/07/2020 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] Hi ha una altra manera de viure / Hay otra manera de vivir

x Endavant
Presentamos 10 propuestas que van a la raíz de los problemas de las clases populares de los Paísos Catalans

Catala

La crisi sanitària de la Covid-19 ha empitjorat les condicions que estem arrossegant des del 2008. La precarietat creix dia rere dia i les dades sobre rebrots ens generen una situació d’incertesa total. Els dubtes són molts: què serà de la nostra economia, que beu del turisme i l’especulació immobiliària? Trobarem feina? Tindrem sous decents? Arribarem a final de mes? Tornaran els infants a les escoles?

El 2008 ja ens van vendre que salvar els bancs era salvar-nos a totes, que salvar el sistema immobiliari era salvar-nos a totes. Vam comprovar que era mentida llavors, i segueix sent mentida ara. Salvar les empreses no és salvar-nos a totes; salvar el turisme, no és salvar-nos a totes; salvar el sistema sanitari privat, els propietaris d’habitatges i els interessos dels empresaris no és salvar-nos a totes, sinó a uns quants. I mantenir un règim i un poder que no procura salut a tothom és tot el contrari de salvar-nos a totes. És ofegar-nos en la misèria.

L’Esquerra Independentista tenim clar que hi ha una altra manera de fer front a la crisi. Hi ha una altra manera de viure. Una sortida a favor de la majoria social dels Països Catalans és possible. Però aquesta sortida comporta una transformació econòmica i social, profunda i necessària. Passem de la crítica a la proposta.

Presentem 10 propostes que van a l’arrel dels problemes de les classes populars dels Països Catalans, que no pretenen donar solució només als problemes més immediats, sinó construir les condicions perquè els greuges en la sanitat, a les residències, a les cases, a la feina o a l’escola no es repeteixin mai més.

Convidem tots els moviments i organitzacions a fer-se seva la proposta. Cal construir un bloc que ens enforteixi i esquerdar el règim que ens priva d’una vida digna. No ens creiem que aquesta sigui l’única manera de fer les coses. Hi ha una altra manera de viure que es construeix des de baix i que serà la nostra prioritat durant els pròxims mesos.

1 – Serveis 100% públics i de qualitat: expropiació i control públic de tots els recursos sanitaris privats.

Expropiació sota control públic de tots els recursos sanitaris privats. Cap externalització, privatització ni repagament. La salut per sobre del lucre. Garantir uns serveis 100% públics i de qualitat, augmentant les partides pressupostàries destinades a aquests serveis. Defensar i reforçar els serveis públics per al sosteniment i la reproducció de la vida, especialment per a la millora de les condicions i l’eliminació de les desigualtats que pateixen les dones.

2 – Feina digna per tothom: reducció de la jornada laboral, majors salaris, supressió de la bretxa de gènere, reconeixement del règim laboral per les treballadores de la llar i derogació de la Reforma Laboral.

Derogació de la Reforma Laboral. Que les empreses amb beneficis no puguin dur a terme acomiadaments. Increment del salari mínim interprofessional. Reducció de la jornada laboral i redistribució de la feina. Pensions dignes universals, deslligades de la cotització. Eliminació de la bretxa de gènere a sous i pensions. Reconeixement de l’alta al sistema de la SeguretatSocial de les treballadores de la llar, amb efectes retroactius i dret al subsidi.

3 – Producció al servei de les necessitats: nacionalització dels sectors estratègics i essencials, preus socials i accessibles.

Nacionalització sota control social dels sectors estratègics de l’economia i de les empreses que proveeixen els serveis essencials. Garantir tots els serveis essencials a preus socials. Planificar un desenvolupament industrial sota control públic per assegurar llocs de treball dignes, la fabricació d’elements essencials i la sobirania econòmica.

4 – Habitatge per tothom: prohibició dels desnonaments, expropiació a grans tenidors, bancs i fons voltors, regulació de preus i espais segurs contra la violència masclista.

Prohibició de tots els desnonaments. Expropiació del sòl i dels immobles en mans de grans tenidors, bancs i fons voltor per a un parc públic d’habitatge a preus populars. Regulació del preu del lloguer. Garantir un habitatge segur a totes les dones que pateixen violències masclistes.

5 – Banca pública: majors impostos per als més rics i contaminants, retorn del rescat bancari, impagament del deute.

No pagament del deute il·legítim per salvar bancs i grans empreses. Retorn íntegre del rescat bancari. Fiscalitat agressiva amb les grans empreses i fortunes, i les agents més contaminants. Creació d’una banca pública.

6 – Feminisme i repartiment de les cures: més atenció domiciliària i llars d’infants, cobertura universal de la dependència i pla de xoc contra la violència masclista.

Enfortiment dels serveis d’atenció domiciliària i llars d’infants, i internalització de totes les seves treballadores. Cobertura universal de la dependència. Pla de xoc estructural contra la violència masclista. 

7 – Lliures de repressió política: derogació de la Llei Mordassa, prou abusos policials i antiavalots, retirada de la policia i militars espanyols, llibertat per les preses polítiques i exiliades. 

Posar fi als abusos policials. Retirada de la policia i els militars espanyols dels Països Catalans, i dissolució de tots els antiavalots. Llibertat per a les preses polítiques i exiliades. Derogació de la Llei Mordassa.

8 – Drets per a tothom: regularització de totes les persones migrades i refugiades, tancament de CIEs i derogació de la llei d’estrangeria.

Derogació de la llei d’estrangeria. Tancament dels CIEs. Regularització permanent i sense condicions de totes les persones migrades i refugiades.

9 – Ecologisme, proximitat i sobirania alimentària: transició a un model energètic renovablepúblic, aturar les construccions que destrueixen el territori i nacionalització del turisme.

Implantació d’un model agropecuari ecològic i de proximitat. Transició cap a un model energètic renovable, públic i descentralitzat. Aturar ampliacions i noves autopistes, i grans infraestructures que destrueixen el territori. Nacionalització de la indústria turística per adequar el model a les necessitats laborals, socials i mediambientals dels Països Catalans.

10 – Autodeterminació dels Països Catalans: sortir de la UE i recuperar la sobirania per oferir una vida digna.

Exercir l’autodeterminació als Països Catalans. Sortir de la Unió Europea. Recuperar la sobirania política i econòmica de tots els recursos de la nostra nació per oferir una vida digna a tota la població.

Castellano

La crisis sanitaria de la Covid-19 ha empeorado las condiciones que estamos arrastrando desde el 2008. La precariedad crece día detrás día y los datos sobre rebrotes nos generan una situación de incertidumbre total. Las dudas son muchas: qué será de nuestra economía, que bebe del turismo y la especulación inmobiliaria? Encontraremos trabajo? Tendremos sueldos decentes? Llegaremos a final de mes? Volverán los niños a las escuelas?

El 2008 ya nos vendieron que salvar los bancos era salvarnos a todas, que salvar el sistema inmobiliario era salvarnos a todas. Comprobamos que era mentira entonces, y sigue siendo mentira ahora. Salvar las empresas no es salvarnos a todas; salvar el turismo, no es salvarnos a todas; salvar el sistema sanitario privado, los propietarios de viviendas y los intereses de los empresarios no es salvarnos a todas, sino a unos cuántos. Y mantener un régimen y un poder que no procura salud a todo el mundo es todo el contrario de salvarnos a todas. Es ahogarnos en la miseria.

La Esquerra Independentista tenemos claro que hay otra manera de hacer frente a la crisis. Hay otra manera de vivir. Una salida a favor de la mayoría social de los Países Catalanes es posible. Pero esta salida comporta una transformación económica y social, profunda y necesaria. Pasamos de la crítica a la propuesta.

Presentamos 10 propuestas que van a la raíz de los problemas de las clases populares de los Paísos Catalans, que no pretenden dar solución solo a los problemas más inmediatos, sino construir las condiciones porque los agravios en la sanidad, a las residencias, en las casas, al trabajo o en la escuela no se repitan nunca más.

Invitamos todos los movimientos y organizaciones a hacerse suya la propuesta. Hay que construir un bloque que nos fortalezca y agrietar el régimen que nos priva de una vida digna. No nos creemos que esta sea la única manera de hacer las cosas. Hay otra manera de vivir que se construye desde bajo y que será nuestra prioridad durante los próximos meses.

1 – Servicios 100% públicos y de calidad: expropiación y control público de todos los recursos sanitarios privados.

Expropiación bajo control público de todos los recursos sanitarios privados. Ninguna externalización, privatización ni repago. La salud por encima del lucro. Garantizar unos servicios 100% públicos y de calidad, aumentando las partidas presupuestarias destinadas a estos servicios. Defender y reforzar los servicios públicos para el sostenimiento y la reproducción de la vida, especialmente para la mejora de las condiciones y la eliminación de las desigualdades que sufren las mujeres.

2 – Trabajo digno para todo el mundo: reducción de la jornada laboral, mayores salarios, supresión de la brecha de género, reconocimiento del régimen laboral para las trabajadoras del hogar y derogación de la Reforma Laboral.

Derogación de la Reforma Laboral. Que las empresas con beneficios no puedan llevar a cabo despidos. Incremento del salario mínimo interprofesional. Reducción de la jornada laboral y redistribución del trabajo. Pensiones dignas universales, desatadas de la cotización. Eliminación de la brecha de género a sueldos y pensiones. Reconocimiento del alta al sistema de la SeguretatSocial de las trabajadoras del hogar, con efectos retroactivos y derecho al subsidio.

3 – Producción al servicio de las necesidades: nacionalización de los sectores estratégicos y esenciales, precios sociales y accesibles.

Nacionalización bajo control social de los sectores estratégicos de la economía y de las empresas que proveen los servicios esenciales. Garantizar todos los servicios esenciales a precios sociales. Planificar un desarrollo industrial bajo control público para asegurar puestos de trabajo dignos, la fabricación de elementos esenciales y la soberanía económica.

4 – Vivienda para todo el mundo: prohibición de los desahucios, expropiación a grandes tenedores, bancos y fondos buitres, regulación de precios y espacios seguros contra la violencia machista.

Prohibición de todos los desahucios. Expropiación del suelo y de los inmuebles en manos de grandes tenedores, bancos y fondos buitre para un parque público de vivienda a precios populares. Regulación del precio del alquiler. Garantizar una vivienda segura a todas las mujeres que sufren violencias machistas.

5 – Banca pública: mayores impuestos para los más ricos y contaminantes, retorno del rescate bancario, impago de la deuda.

No pago de la deuda ilegítima para salvar bancos y grandes empresas. Retorno íntegro del rescate bancario. Fiscalidad agresiva con las grandes empresas y fortunas, y las agentes más contaminantes. Creación de una banca pública.

6 – Feminismo y reparto de las curas: más atención domiciliaria y hogares de niños, cobertura universal de la dependencia y plan de choque contra la violencia machista.

Fortalecimiento de los servicios de atención domiciliaria y hogares de niños, e internalización de todas sus trabajadoras. Cobertura universal de la dependencia. Pla de choque estructural contra la violencia machista.

7 – Libras de represión política: derogación de la Ley Mordaza, bastante abusos policiales y antiavalots, retirada de la policía y militares españoles, libertad para las presas políticas y exiliadas.

Poner fin a los abusos policiales. Retirada de la policía y los militares españoles de los Países Catalanes, y disolución de todos los antiavalots. Libertad para las presas políticas y exiliadas. Derogación de la Ley Mordaza.

8 – Derechos para todo el mundo: regularización de todas las personas migradas y refugiadas, cierre de CIEs y derogación de la ley de extranjería.

Derogación de la ley de extranjería. Cierre de los CIEs. Regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migradas y refugiadas.

9 – Ecologismo, proximidad y soberanía alimentaria: transición a un modelo energético renovablepúblic, parar las construcciones que destruyen el territorio y nacionalización del turismo.

Implantación de un modelo agropecuario ecológico y de proximidad. Transición hacia un modelo energético renovable, público y descentralizado. Parar ampliaciones y nuevas autopistas, y grandes infraestructuras que destruyen el territorio. Nacionalización de la industria turística para adecuar el modelo a las necesidades laborales, sociales y medioambientales de los Países Catalanes.

10 – Autodeterminación de los Paísos Catalans: salir de la UE y recuperar la soberanía para ofrecer una vida digna.

Ejercer la autodeterminación en los Paísos Catalans. Salir de la Unión Europea. Recuperar la soberanía política y económica de todos los recursos de nuestra nación para ofrecer una vida digna en toda la población.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fT3r

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal