lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fR18

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

13/03/2020 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] Per damunt de tot, el poble i la seua salut / Por encima de todo, el pueblo y su salud

x Endavant
La crisi del Coronavirus ha posat en relleu els interessos contraposats entre les classes populars i els interessos particulars dels poderosos.

[Català]

Com a apunt previ, volem aclarir que aquest comunicat no busca debatre, qüestionar ni aportar quina ha de ser la gestió medica ni hospitalària, ni tan sols quines mesures de contenció pública s’haurien de prendre, ja que entenem que aquesta és una tasca que pertoca a les professionals del sector, en qui dipositem tota la nostra confiança.

La crisi del Coronavirus ha posat en relleu els interessos contraposats entre les classes populars, que som la majoria de la població, i els interessos particulars dels poderosos.

La patronal, en l’enèsim intent d’aplicació de la doctrina del xoc, està intentant que el cost d’aquesta crisi el pague la classe treballadora i, de pas, obrir la porta a retallar encara més els drets laborals. Els governs estan intentant gestionar la crisi sense tocar cap dels interessos del sector empresarial privat i amb un enorme temor a aplicar mesures que ara apareixen plenes de sentit comú. La capacitat d’intervenir determinats sectors productius en favor de l’interès general és el fantasma que defugen tots els governs.

Pensem que la classe treballadora dels Països Catalans té davant seu dos reptes. D’una banda, ser un mur infranquejable dels intents de la patronal i de l’estat per gestionar la crisi carregant-ne bona part dels costos sobre les espatlles de les classes populars. De l’altra, té el repte de forçar els governs a aplicar mesures dràstiques que, en aquest context incert i preocupant, situen la salut i les condicions de vida de la població treballadora per damunt dels interessos privats de les classes altes.

Per això, fem un seguit de propostes d’urgència que considerem que són imprescindibles per enfocar la gestió de la crisi sense lesionar els interessos de la població treballadora:

Intervenir i posar sota control públic, sense cap indemnització, les instal·lacions i recursos humans i materials de la sanitat privada necessaris per afrontar la demanda hospitalària que el virus genere. També cal preveure el mateix tipus d’intervenció en els casos dels recursos sociosanitaris privats. Així mateix, cal posar sota control públic la distribució del material mèdic necessari per combatre la crisi.En els casos de confinaments totals de població, cal garantir a través de la intervenció pública el dret de les persones confinades a poder accedir als aliments i altres productes bàsics necessaris. Això implica posar sota supervisió i control públic la gestió dels estocs alimentaris i de productes bàsics de les grans cadenes de distribució. Així mateix, és imprescindible que en aquests casos l’estat intervinga la comercialització de gas i electricitat i en regule el preu per tal que el major consum derivat d’estar tancats a casa no repercuteixi en les precàries economies familiars de milions de persones. El confinament també requereix unes condicions d’habitatge concretes que no estan a l’abast de totes. Cal donar-hi sortida amb alternatives que no suposi cap cost per a la població afectada.En el cas de tancament de serveis d’atenció a persones dependents o escoles, els governs han de garantir permisos de treball remunerats al 100% i manteniment de les cotitzacions socials a familiars per tal que es puguen ocupar d’aquestes persones. La immensa majoria dels treballs de cures estan fets per dones, que, alhora, són les que cobren sous més baixos i són el 80% de les famílies monoparentals. Si la remuneració és només d’un 75%, com en el cas de les baixes, les dones veuran molt més reduït encara el seu poder adquisitiu. Així mateix, cal habilitar l’atenció individualitzada d’aquelles persones dependents que no compten amb cap familiar. També cal garantir el manteniment de les beques-menjador per tal que s’assegure l’alimentació en aquelles llars que necessiten aquesta prestació.Una acció sistemàtica d’Inspecció de Treball per controlar que les mesures de flexibilització laboral i de teletreball no suposen una lesió a les condicions laborals.Oposició absoluta a destinar diners públics a «rescatar» sectors empresarials que addueixin greus pèrdues econòmiques a causa de la crisi. L’augment molt més accelerat de beneficis empresarials en els anys respecte a l’estancament del poder adquisitiu de la classe treballadora ha de permetre als diversos sectors empresarials absorbir les possibles pèrdues derivades de la crisi. I encara menys es pot pretendre que l’estat cobreixi amb diners públics expectatives de beneficis no acomplertes en camps com el sector turístic.Cal garantir la qualitat de l’atenció sanitària cap als usuaris i blindar unes condicions dignes de treball del personal sanitari. Després de les retallades, aquesta crisi posa en evidència l’infrafinançament que es destina a la sanitat pública, com per exemple, la carència de material específic de prevenció que garanteix la seguretat de les treballadores, o l’oferiment de l’augment de la jornada laboral per cobrir les necessitats, creant així una sobrecàrrega.

Així mateix, proposem a totes les organitzacions socials i polítiques que defensen la preeminència d’allò públic per damunt dels interessos privats a constituir, al País Valencià, a Catalunya i a cadascuna de les Illes Balears, plataformes de seguiment de les mesures aplicades en l’àmbit social pels diferents governs. Aquestes plataformes haurien de ser eines de mobilització contundent i massiva si les mesures suposessin un retrocés en els ja migrats drets socials i laborals.

Països Catalans, 12 de març de 2020

________________

[Castellano]

Por encima de todo, el pueblo y su salud

Como apunte previo, queremos aclarar que este comunicado no busca debatir, cuestionar ni aportar cuál debe ser la gestión médica ni hospitalaria, ni siquiera qué medidas de contención pública deberían tomar, ya que entendemos que esta es una tarea que atañe a las profesionales del sector, en quien depositamos toda nuestra confianza.

La crisis del Coronavirus ha puesto de relieve los intereses contrapuestos entre las clases populares, que somos la mayoría de la población, y los intereses particulares de los poderosos.

La patronal, en el enésimo intento de aplicación de la doctrina del choque, está intentando que el coste de esta crisis lo pague la clase trabajadora y, de paso, abrir la puerta a recortar aún más los derechos laborales. Los gobiernos están intentando gestionar la crisis sin tocar ninguno de los intereses del sector empresarial privado y con un enorme temor a aplicar medidas que ahora aparecen llenas de sentido común. La capacidad de intervenir determinados sectores productivos en favor del interés general es el fantasma que rehuyen todos los gobiernos.

Pensamos que la clase trabajadora de los Països Catalans tiene ante sí dos retos. Por un lado, fue un muro infranqueable de los intentos de la patronal y del estado para gestionar la crisis cargando su buena parte de los costes sobre los hombros de las clases populares. Por otro, tiene el reto de forzar a los gobiernos a aplicar medidas drásticas que, en este contexto incierto y preocupante, sitúan la salud y las condiciones de vida de la población trabajadora por encima de los intereses privados de las clases altas.

Por ello, hacemos una serie de propuestas de urgencia que consideramos que son imprescindibles para enfocar la gestión de la crisis sin lesionar los intereses de la población trabajadora:

Intervenir y poner bajo control público, sin indemnización, las instalaciones y recursos humanos y materiales de la sanidad privada necesarios para afrontar la demanda hospitalaria que el virus genere. También hay que prever el mismo tipo de intervención en los casos de los recursos sociosanitarios privados. Asimismo, hay que poner bajo control público la distribución del material médico necesario para combatir la crisis.

En los casos de confinamientos totales de población, hay que garantizar a través de la intervención pública el derecho de las personas confinadas a poder acceder a los alimentos y otros productos básicos necesarios. Esto implica poner bajo supervisión y control público la gestión de los stocks alimenticios y de productos básicos de las grandes cadenas de distribución. Asimismo, es imprescindible que en estos casos el estado intervenga la comercialización de gas y electricidad y regule el precio para que el mayor consumo derivado de estar encerrados en casa no repercuta en las precarias economías familiares de millones de personas. El confinamiento también requiere unas condiciones de vivienda concretas que no están al alcance de todas. Hay que darle salida con alternativas que no suponga ningún coste para la población afectada.

En el caso de cierre de servicios de atención a personas dependientes o escuelas, los gobiernos deben garantizar permisos de trabajo remunerados al 100% y mantenimiento de las cotizaciones sociales a familiares para que se puedan ocupar de estas personas. La inmensa mayoría de los trabajos de cuidados están hechos por mujeres, que, al mismo tiempo, son las que cobran sueldos más bajos y son el 80% de las familias monoparentales. Si la remuneración es sólo de un 75%, como en el caso de las bajas, las mujeres verán mucho más reducido aún su poder adquisitivo. Asimismo, hay que habilitar la atención individualizada de aquellas personas dependientes que no cuentan con ningún familiar. También hay que garantizar el mantenimiento de las becas-comedor para que se asegure la alimentación en aquellos hogares que necesitan esta prestación.

Una acción sistemática de Inspección de Trabajo para controlar que las medidas de flexibilización laboral y de teletrabajo no suponen una lesión a las condiciones laborales.

Oposición absoluta a destinar dinero público a «rescatar» sectores empresariales que aduzcan graves pérdidas económicas debido a la crisis. El aumento mucho más acelerado de beneficios empresariales en los años respecto al estancamiento del poder adquisitivo de la clase trabajadora debe permitir a los diversos sectores empresariales absorber las posibles pérdidas derivadas de la crisis. Y menos se puede pretender que el estado cubra con dinero público expectativas de beneficios no cumplidas en campos como el sector turístico.

Hay que garantizar la calidad de la atención sanitaria hacia los usuarios y blindar unas condiciones dignas de trabajo del personal sanitario. Después de los recortes, esta crisis pone en evidencia la infrafinanciación que se destina a la sanidad pública, como por ejemplo, la carencia de material específico de prevención que garantiza la seguridad de las trabajadoras, o el ofrecimiento del aumento de la jornada laboral para cubrir las necesidades, creando así una sobrecarga.

Asimismo, proponemos a todas las organizaciones sociales y políticas que defienden la preeminencia de lo público por encima de los intereses privados a constituir, en Valencia, en Cataluña y cada una de las Islas Baleares, plataformas de seguimiento de las medidas aplicadas en el ámbito social por los diferentes gobiernos. Estas plataformas deberían ser herramientas de movilización contundente y masiva si las medidas supusieran un retroceso en los ya migrados derechos sociales y laborales.

Países Catalanes, 12 de marzo de 2020

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fR18

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal