lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fR3L

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

23/03/2020 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] Per damunt de tot, la salut i els drets del poble

x Endavant
Sin organización para hacerlos frente, toda gestión que hagan irá destinada a proteger el capital y los ricos, y a empobrecer las clases populares

Catala

La crisi del Covid-19 continua, i les afectacions sobre la població dels Països Catalans són molt grans. A part del cost personal que suposa fer front a la pandèmia des del confinament, pretenen que les conseqüències econòmiques que se’n deriven recaiguin sobre la classe treballadora, i dibuixen una amenaça contra drets i llibertats col·lectives.

El Gobierno PSOE-PODEMOS ha aplicat un 155 de facto i ha militaritzat els carrers per mirar de capitalitzar la idea d’un govern fort i un estat unit en l’adversitat, i no pas per dur a terme mesures més efectives a l’hora de frenar la propagació i protegir la població.

El pla de xoc presentat per Pedro Sánchez dimarts posa en relleu que, una vegada més, es prioritza salvaguardar els beneficis de les grans empreses i la banca, abans que el benestar de les classes populars.

Les mesures econòmiques suposaran un enorme endeutament per part de l’estat, que augmenta amb força la despesa pública d’una banda, amb despesa social i sanitària per fer front a la pandèmia, però, de l’altra, buida la caixa de la Seguretat Social per pagar les prestacions d’atur als milers de persones que les grans empreses acomiaden i acomiadaran les setmanes vinents, i avala les Pimes davant la banca. Mentrestant, l’estat recorre a finançament privat per dur a terme totes aquestes despeses. Aquest endeutament tan gran acabarà repercutint sobre les classes populars en forma de retallades socials de gran magnitud els pròxims anys. De nou, se’ns considera mercaderies en mans d’empresaris i banquers.

Mentrestant, els grans bancs ja tenen assegurats els seus negocis, perquè la major part de les mesures econòmiques que marca el Gobierno asseguren la circulació de capital i la creació d’interessos que els generaran beneficis milionaris. Però en cap cas no es planteja que la banca retorni els 80.000 milions d’euros que va rebre en forma de rescat bancari.

El Gobierno agilitza els ERTOs amb el beneplàcit dels sindicats del govern, CCOO i UGT per assegurar els beneficis de les grans empreses espanyoles a costa dels llocs de treball, i ofereix facilitats a les treballadores acomiadades per accedir a les prestacions d’atur. Aquesta mesura redueix tant la seguretat laboral com els ingressos de milers de treballadores, mentre incrementa la despesa de la seguretat social, que acabarà repercutint sobre la classe treballadora. Per tant, es tornen a blindar els interessos empresarials per damunt de les qui sempre acabem pagant. Una vegada més, es socialitzen les pèrdues del capitalisme.

Una altra de les mesures importants impulsades pel Gobierno és la moratòria de les hipoteques i garantir els serveis bàsics a persones d’alta vulnerabilitat. En uns moments on el 75% dels desnonaments es produeixen per impagament de lloguers, aquesta mesura queda molt lluny de garantir l’accés a l’habitatge. A més, no suspèn la quota hipotecària, sinó que la congela sense generació de nous interessos i despeses, blindant els beneficis de la banca. Finalment, aquestes mesures contra els talls de subministraments bàsics mostren que és necessari nacionalitzar els sectors estratègics per garantir l’abastiment de serveis a tota la població a preus socials i no pas cobrar aquests serveis, en moments com l’actual. Així és com ho han fet altres estats.

El mercat capitalista no està disposat a renunciar a acumular riquesa, encara que hagi de posar en risc les nostres vides o prolongar el contagi durant més temps. S’ha de parar tota activitat econòmica no essencial per al manteniment de la vida i la salut de la població, i ni el Gobierno ni els empresaris no estan disposats a fer-ho. Per tant, ens toca reaccionar a les treballadores i exigir l’aturada empresarial parant la producció. Tenim dret a treballar en condicions de seguretat sanitària i preservar la vida del nostre poble. Exercim-ho.

Els sectors més afectats per aquesta crisi són els més pauperitzats i els que ja partien d’una situació més vulnerable socialment. Per tant, les conseqüències recauran una vegada més damunt les dones, les persones sense llar i les persones sense papers, les quals no tenen cap dret reconegut davant la crisi existent. Les dones treballadores som les més afectades per les retallades socials que estan exercint les empreses; ja teníem pitjors contractes i jornades, ja patíem l’escletxa salarial, i ara ens veiem exposades a acomiadaments massius. Les dones també ostentem la majoria dels llocs de treball en els sectors essencials per al sosteniment de la vida —la sanitat, els serveis socials, la neteja i la venda d’alimentació—, i per tant som les persones més exposades a contagiar-nos amb el virus. I, fora de l’esfera laboral, també som les més afectades pel confinament, ja que ens recauen les principals tasques reproductives i, a més, el confinament és un focus de reproducció de violència masclista, ja que la majoria d’aquesta violència es produeix a casa. Així doncs, les mesures que es proposen són des del raser d’una mirada burgesa, aquella mirada que dona per descomptat que tothom té una casa que és confortable, sense tenir en compte els milers de persones sense llar o si a les cases hi ha menjar i subministraments bàsics. Hem de tenir en compte, també, l’abús de poder que està suposant per a les persones preses i les confinades en els CIES. Quan es prendran unes mesures des de l’equitat, tenint en compte les necessitats reals de les classes populars?

Indicadors internacionals ja mostraven l’arribada d’una crisi econòmica mundial, amb un abast molt gran durant els primers anys d’aquesta dècada, i la situació actual accelera aquest procés de recessió. Davant de la crisi que estem vivint, la que ens ha d’arribar i l’intent del capital per socialitzar les pèrdues entre les classes populars, les treballadores hem de respondre col·lectivament davant del repte social amb una ofensiva per garantir la vida i reapropiar-nos dels nostres drets col·lectius:

Aturem la producció no essencial per assegurar un confinament efectiu i parar el contagi. La salut i la vida per damunt dels interessos econòmics.Demanem mesures per protegir la classe treballadora dels acomiadaments perquè la crisi no la paguem els de sempre.Exigim suspensions generals dels pagaments en hipoteques, lloguers i serveis bàsics per fer front a l’emergència social.Assegurem mesures perquè les conseqüències de la crisi la paguin els rics.Treballem per un futur amb vides dignes, amb la nacionalització dels sectors estratègics, uns serveis de titularitat, gestió i provisió 100% públics sense ingerència privada, i un model econòmic que posi la vida al centre.

Per tot això:

Organitza’t en sindicats combatius, xarxes de suport mutu, sindicats d’habitatge o qualsevol dels fronts de la Unitat Popular. Sense organització per plantar-los cara, tota gestió que facin anirà destinada a protegir el capital i els rics, i a empobrir les classes populars

Castellano

La crisis del Covid-19 continúa, y las afectaciones sobre la población de los Países Catalanes son muy grandes. Aparte del coste personal que supone hacer frente a la pandemia desde el confinamiento, pretenden que las consecuencias económicas que se derivan recaigan sobre la clase trabajadora, y dibujan una amenaza contra derechos y libertades colectivas.

El Gobierno PSOE-PODEMOS ha aplicado un 155 de facto y ha militarizado las calles para mirar de capitalizar la idea de un gobierno fuerte y un estado unido en la adversidad, y no para llevar a cabo medidas más efectivas en la hora de frenar la propagación y proteger la población.
El plan de choque presentado por Pedro Sánchez martes pone de relieve que, una vez más, se prioriza salvaguardar los beneficios de las grandes empresas y la banca, antes de que el bienestar de las clases populares.

Las medidas económicas supondrán un enorme endeudamiento por parte del estado, que aumenta con fuerza el gasto público por un lado, con gasto social y sanitaria para hacer frente a la pandemia, pero, de la otra, vacía la caja de la Seguridad Social para pagar las prestaciones de paro a los miles de personas que las grandes empresas despiden y despedirán las próximas semanas, y avala las Pymes ante la banca. Mientras tanto, el estado recurre a financiación privado para llevar a cabo todos estos gastos. Este endeudamiento tan grande acabará repercutiendo sobre las clases populares en forma de recortes sociales de gran magnitud los próximos años. De nuevo, se nos considera mercancías en manos de empresarios y banqueros.

Mientras tanto, los grandes bancos ya tienen asegurados sus negocios, porque la mayor parte de las medidas económicas que marca lo Gobierno aseguran la circulación de capital y la creación de intereses que los generarán beneficios millonarios. Pero en ningún caso no se plantea que la banca devuelva los 80.000 millones de euros que recibió en forma de rescate bancario.

El Gobierno agiliza los ERTEs con el beneplácito de los sindicatos del gobierno, CCOO y UGT para asegurar los beneficios de las grandes empresas españolas a expensas de los puestos de trabajo, y ofrece facilidades a las trabajadoras despedidas para acceder a las prestaciones de paro. Esta medida reduce tanto la seguridad laboral como los ingresos de miles de trabajadoras, mientras incrementa el gasto de la seguridad social, que acabará repercutiendo sobre la clase trabajadora. Por lo tanto, se vuelven a blindar los intereses empresariales por encima de quienes siempre acabamos pagando. Una vez más, se socializan las pérdidas del capitalismo.

Otra de las medidas importantes impulsadas por el Gobierno es la moratoria de las hipotecas y garantizar los servicios básicos a personas de alta vulnerabilidad. En unos momentos donde el 75% de los desahucios se producen por impago de alquileres, esta medida queda muy lejos de garantizar el acceso a la vivienda. Además, no suspende la cuota hipotecaria, sino que la congela sin generación de nuevos intereses y gastos, blindando los beneficios de la banca. Finalmente, estas medidas contra los cortes de suministros básicos muestran que es necesario nacionalizar los sectores estratégicos para garantizar el abastecimiento de servicios en toda la población a precios sociales y no cobrar estos servicios, en momentos como el actual. Así es como lo han hecho otros estados.

El mercado capitalista no está dispuesto a renunciar a acumular riqueza, aunque tenga que posar en riesgo nuestras vidas o prolongar el contagio durante más tiempo. Se tiene que parar toda actividad económica no esencial para el mantenimiento de la vida y la salud de la población, y ni lo Gobierno ni los empresarios no están dispuestos a hacerlo. Por lo tanto, nos toca reaccionar a las trabajadoras y exigir la parada empresarial parando la producción. Tenemos derecho a trabajar en condiciones de seguridad sanitaria y preservar la vida de nuestro pueblo. Ejerzámoslo.
Los sectores más afectados por esta crisis son los más pauperitzats y los que ya partían de una situación más vulnerable socialmente. Por lo tanto, las consecuencias recaerán una vez más encima las mujeres, las personas sin hogar y las personas sin papeles, las cuales no tienen ningún derecho reconocido ante la crisis existente. Las mujeres trabajadoras somos las más afectadas por los recortes sociales que están ejerciendo las empresas; ya teníamos peores contratos y jornadas, ya sufríamos la rendija salarial, y ahora nos vemos expuestas a despidos masivos. Las mujeres también ostentamos la mayoría de los puestos de trabajo en los sectores esenciales para el sostenimiento de la vida —la sanidad, los servicios sociales, la limpieza y la venta de alimentación—, y por tanto somos las personas más expuestas a contagiarnos con el virus. Y, fuera de la esfera laboral, también somos las más afectadas por el confinamiento, puesto que nos recaen las principales tareas reproductivas y, además, el confinamiento es un foco de reproducción de violencia machista, puesto que la mayoría de esta violencia se produce en casa. Así pues, las medidas que se proponen son desde el raser de una mirada burguesa, aquella mirada que da por sentado que todo el mundo tiene una casa que es confortable, sin tener en cuenta los miles de personas sin hogar o si en las casas hay comer y suministros básicos. Tenemos que tener en cuenta, también, el abuso de poder que está suponiendo para las personas tomadas y las confinadas en los CIES. Cuando se tomarán unas medidas desde la equidad, teniendo en cuenta las necesidades reales de las clases populares?

Indicadores internacionales ya mostraban la llegada de una crisis económica mundial, con un alcance muy grande durante los primeros años de esta década, y la situación actual acelera este proceso de recesión. Ante la crisis que estamos viviendo, la que nos tiene que llegar y el intento del capital para socializar las pérdidas entre las clases populares, las trabajadoras tenemos que responder colectivamente ante el reto social con una ofensiva para garantizar la vida y reapropiarnos de nuestros derechos colectivos:

Paramos la producción no esencial para asegurar un confinamiento efectivo y parar el contagio. La salud y la vida por encima de los intereses económicos.Pedimos medidas para proteger la clase trabajadora de los despidos porque la crisis no la pagamos los de siempre.Exigimos suspensiones generales de los pagos en hipotecas, alquileres y servicios básicos para hacer frente a la emergencia social.Aseguramos medidas porque las consecuencias de la crisis la paguen los ricos.Trabajamos por un futuro con vidas dignas, con la nacionalización de los sectores estratégicos, unos servicios de titularidad, gestión y provisión 100% públicos sin injerencia privada, y un modelo económico que pose la vida en el centro.

Por todo esto:

Organízate en sindicatos combativos, redes de apoyo mutuo, sindicados de vivienda o cualquiera de los frentes de la Unidad Popular. Sin organización para hacerlos frente, toda gestión que hagan irá destinada a proteger el capital y los ricos, y a empobrecer las clases populares

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fR3L

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal