lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fN7o

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

12/05/2019 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] Posicionament de l'Esquerra independentista sobre els JJOO

x Esquerra Independentista
Posicionamiento de l'Esquerra independentista sobre los JJOO

Catala

Des de fa mesos la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern “Barcelona – Pirineus” va avançant a través de proclames del govern de la Generalitat i d’un silenci i secretisme absolut al voltant del projecte real i de les infraestructures i inversions que seran necessàries. És intolerable que aquest macroprojecte, que probablement captarà la majoria d’inversions al Pirineu durant les següents dècades, s’estigui construint d’esquena al territori i sense tenir en compte la seva gent.

Els responsables de la candidatura s’omplen la boca paraules com sostenibilitat, repensar el Pirineu i la relació amb Barcelona, desenvolupament econòmic i social o escoltar a la gent, paraules i discursos que es fan pensats en desactivar recels i protestes. Perquè la realitat és ben bé una altra, a part del secretisme extrem sobre el projecte en general i les inversions que requerirà, ja
s’han iniciat obres relacionades amb els JJOO d’hivern: l’ampliació de Coll de Pal i el desdoblament de la C16 (Berguedà), sense que oficialment aquests s’hagin aprovat. Són projectes que destrossaran part del territori, alhora que sepulten desenes de milions d’euros en unes obres innecessàries per la gent que vivim dia a dia en aquestes comarques.

A més, en el cas de Coll de Pal s’han iniciat les obres sense haver realitzat ni aprovat elaborar el Pla Especial del projecte global, ni l’Estudi d’Impacte Ambiental ordinari i sense el permís de
l’ACA per la utilització d’aigua.

Per tot això, des de l’Esquerra Independentista exigim de forma immediata:

Transparència. Exigim que es facin públiques quines infraestructures es preveuen construir o ampliar en motiu dels JJOO, quines inversions hi ha programades, quin pressupost públic s’hi destinarà i d’on es trauran aquests recursos.Referèndum vinculant. Exigim que sigui la població del Pirineu qui pugui decidir si vol o no els JJOO d’hivern, on hi hagi un debat públic obert i transparent on s’exposin tots els pros i contres i que culmini amb un referèndum al Pirineu perquè sigui el poble qui decideixi si aquesta ha de ser la prioritat de les properes dècades o no.Paralització immediata de les obres de Coll de Pal, del desdoblament de la C16 i de tots els projectes vinculats als JJOO d’Hivern i aprovació d’una moratòria fins que aquests no s’hagin aprovat per referèndum.

El model socioeconòmic i territorial del Pirineu impulsat per les institucions les últimes dècades, basat en l’especulació i el monocultiu del turisme vinculat a la neu està esgotat. Aquesta aposta ens aboca a convertir-nos en un parc temàtic d’esbarjo de la capital essent el rerepaís, provoca un model de treball basat en la precarietat i la temporalitat extremes, despoblament rural, envelliment de la població, una economia fragmentada i sense oportunitats reals i centra les inversions en les necessitats dels “turistes” i no de les veïnes.

La manca de serveis públics (sanitat, educació, transport...) i d’inversions realment necessàries i útils que permetin viure al Pirineu està deixant les nostres valls despoblades i deprimides econòmicament, fet que contrasta amb les desenes de milions que es destinen a projectes aliens als nostres interessos, que sols agreugen la ferida de destrucció al territori i laminen encara més l’economia pròpia del Pirineu.

A més, cada dia són, i seran més evidents, els efectes del canvi climàtic, que farà inviable la pràctica totalitat de les estacions d’esquí a mitjà termini. Seguir concentrant les inversions en el sector de la neu, enlloc de buscar i enfortir una alternativa per revertirla situació actual, és una greu irresponsabilitat.

L’Esquerra Independentista del Pirineu i Aran ens oposem als JJOO d’Hivern, i ens comprometem a treballar colze a colze amb els col·lectius de defensa del territori per tal de plantar-hi cara. Alhora, creiem que és imprescindible plantejar, debatre i impulsar entre totes una alternativa socioeconòmica i territorial pel Pirineu, que posi a les pirinenques i als pirinencs, i les nostres muntanyes i valls al centre.

Cal avançar cap a un nou model sostenible i de proximitat, que respecti la natura, diversifiqui l’economia local i aposti pel sectors primari i secundari vinculats al territori, un nou model que plantegi l’alternativa al el capitalisme voraç i aposti per noves formes econòmiques comunitàries i cooperatives entre pobles i valls.

El temps per al nostre territori s’acaba, començar a salvar-lo és una qüestió urgent i està a les nostres mans!

Castellano

Desde hace meses la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno “Barcelona – Pirineos” va avanzando a través de proclamas del gobierno de la Generalitat y de un silencio y secretismo absoluto alrededor del proyecto real y de las infraestructuras e inversiones que serán necesarias. Es intolerable que este macroprojecte, que probablemente captará la mayoría de inversiones en el Pirineo durante las siguientes décadas, se esté construyendo de espaldas al territorio y sin tener en cuenta su gente.

Los responsables de la candidatura se llenan la boca palabras como sostenibilidad, repensar el Pirineo y la relación con Barcelona, desarrollo económico y social o escuchar a la gente, palabras y discursos que se hacen pensados al desactivar recelos y protestas. Porque la realidad es muy bien otra, aparte del secretismo extremo sobre el proyecto en general y las inversiones que requerirá, ya
se han iniciado obras relacionadas con los JJ. OO. de invierno: la ampliación de Coll de Palo y el desdoblamiento de la C16 (Berguedà), sin que oficialmente estos se hayan aprobado. Son proyectos que destrozarán parte del territorio, a la vez que sepultan decenas de millones de euros en unas obras innecesarias por la gente que vivimos día en día en estas comarcas.

Además, en el caso de Coll de Palo se han iniciado las obras sin haber realizado ni aprobado elaborar el Pla Especial del proyecto global, ni el Estudio de Impacto Ambiental ordinario y sin el permiso
del ACA por la utilización de agua.

Por todo esto, desde el Esquerra Independentista exigimos de forma inmediata:

Transparencia. Exigimos que se hagan públicas qué infraestructuras se prevén construir o ampliar en motivo de los JJ. OO., qué inversiones hay programadas, qué presupuesto público se destinará y de donde se sacarán estos recursos.
Referéndum vinculante. Exigimos que sea la población del Pirineo quién pueda decidir si quiere o no los JJ. OO. de invierno, donde haya un debate público abierto y transparente donde se expongan todos los pros y contras y que culmine con un referéndum en el Pirineo porque sea el pueblo quien decida si esta tiene que ser la prioridad de las próximas décadas o no.
Paralización inmediata de las obras de Coll de Palo, del desdoblamiento de la C16 y de todos los proyectos vinculados a los JJ. OO. de Invierno y aprobación de una moratoria hasta que estos no se hayan aprobado por referéndum.
El modelo socioeconómico y territorial del Pirineo impulsado por las instituciones las últimas décadas, basado en la especulación y el monocultivo del turismo vinculado a la nieve está agotado. Esta apuesta nos aboca a convertirnos en un parque temático de recreo de la capital siendo lo rerepaís, provoca un modelo de trabajo basado en la precariedad y la temporalidad extremas, despoblamiento rural, envejecimiento de la población, una economía fragmentada y sin oportunidades reales y centra las inversiones en las necesidades de los “turistas” y no de las vecinas.

La carencia de servicios públicos (sanidad, educación, transporte...) y de inversiones realmente necesarias y útiles que permitan vivir en el Pirineo está dejando nuestros valles despoblados y deprimidos económicamente, hecho que contrasta con las decenas de millones que se destinan a proyectos ajenos a nuestros intereses, que solo agravan la herida de destrucción al territorio y laminan todavía más la economía propia del Pirineo.

Además, cada día son, y serán más evidentes, los efectos del cambio climático, que hará inviable la práctica totalidad de las estaciones de esquí a medio plazo. Seguir concentrando las inversiones en el sector de la nieve, en ninguna parte de buscar y fortalecer una alternativa por revertirla situación actual, es una grave irresponsabilidad.

El Esquerra Independentista del Pirineo y Aran nos oponemos a los JJ. OO. de Invierno, y nos comprometemos a trabajar codo en codo con los colectivos de defensa del territorio para hacer frente. A la vez, creemos que es imprescindible plantear, debatir e impulsar entre todas una alternativa socioeconómica y territorial por el Pirineo, que pose a las pirenaicas y a los pirenaicos, y nuestras montañas y valles en el centro.

Hay que avanzar hacia un nuevo modelo sostenible y de proximidad, que respete la natura, diversifique la economía local y apueste por el sectores primario y secundario vinculados en el territorio, un nuevo modelo que plantee la alternativa al el capitalismo voraz y apueste por nuevas formas económicas comunitarias y cooperativas entre pueblos y valles.

El tiempo para nuestro territorio se acaba, empezar a salvarlo es una cuestión urgente y está en nuestras manos!

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fN7o

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal