lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fS5w

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

01/06/2020 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] Repartim el treball i la riquesa

x CO.BAS, COS, CGT Catalunya, CNT, IAC i Solidaritat Obrera
Luchamos por unas condiciones de trabajo dignos que pongan la vida y no el capital en el centro

Catala

Els darrers dies el Govern de l’Estat Espanyol, format per PSOE I UP, ha posat sobre la taula una proposta d’Ingrés Mínim que s’aproparia als 462 euros al mes, una proposta que se suma a la que ja s’aplica, en teoria, des del Govern de la Generalitat de Catalunya de Renda Garantida. Ambdues considerades totalment insuficients pels sindicats sotasignats.

Com a sindicats combatius hem reclamat una sèrie de mesures de xoc per aquest període, entre les quals proposàvem una renda bàsica universal incondicional i digna mentre durés la crisi sanitària. Quina és doncs la crítica?

• La proposta del govern espanyol, a l’espera dels tràmits amb els quals s’aplicaria, no arriba a garantir en cap cas sortir del risc de pobresa per a les persones que se’n podrien beneficiar, un llindar que es fixa als 750 euros.

• PDCat i ERC deixen enrere a molta gent destinant només 380 milions al pressupost del 2020 a la Renda Garantida de Ciutadania de la Generalitat, la qual arriba només al 10% de les peticions que rep, el que es tradueix en 113.832 beneficiaris, dels quals només 64.000 perceben la RGC íntegra, en un país de 7 milions de persones.

Amb treball contractual o sense, ningú no es pot quedar sense ingressos mentre duri l’emergència sanitària o les conseqüències socials seran devastadores. Per això, és imprescindible introduir una renda bàsica de quarantena i amb caràcter retroactiu que garanteixi ingressos de manera universal i incondicional mentre duri l’estat d’alarma. L’accés a la renda bàsica ha de garantir-se a tota persona sense importar la seva nacionalitat, estatus de residència o situació administrativa. La insuficiència de les mesures vinculades a aquestes preteses rendes garanties mostren, una vegada més, que no hi ha cap mena d’interès per part dels diferents governs per eliminar la pobresa (actualment el risc de pobresa afecta el 21,5% de la població): aquestes mesures perpetuen la precarietat i la pobresa.

Per què no es reverteix el frau fiscal (calculat en 59.000 milions), reclamen el retorn dels diners del rescat a la banca, apliquen impostos sobre els grans patrimonis?… No hi ha excusa per no acabar amb la pobresa, tant el govern de l’Estat Espanyol com el Govern de la Generalitat de Catalunya tenen les competències per fer-ho.

Com a sindicats combatius seguirem lluitant, passem a l’ofensiva per acabar totalment amb la pobresa i gaudir d’unes vides dignes. Juntament amb les organitzacions adherides al Pla de Xoc Social reclamem mesures en matèria d’habitatge i subministraments, en pensions i serveis públics 100%, que permetin caviar el model capitalista que fomenta des de la UE la desigualtat, el deute i l’especulació.

Lluitem per unes condicions de treball dignes que posin la vida i no el capital al centre; reduïm dràsticament les jornades laborals i repartim el treball sense rebaixar sous ni drets, posem al centre les cures i les tasques reproductives i reorientem el model productiu des de la planificació democràtica i ecologista, feminista i solidària amb tots els pobles.

‘Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer’

CO.BAS | COS | CGT Catalunya | CNT | IAC | Solidaritat Obrera

Castellano

Los últimos días el Gobierno del Estado Español, formado por PSOE Y UP, ha puesto sobre la mesa una propuesta de Ingreso Mínimo que se acercaría a los 462 euros en el mes, una propuesta que se suma a la que ya se aplica, en teoría, desde el Gobierno de la Generalitat de Cataluña de Renta Garantizada. Ambas consideradas totalmente insuficientes por los sindicados abajo firmantes.

Como sindicatos combativos hemos reclamado una serie de medidas de choque por este periodo, entre las cuales proponíamos una renta básica universal incondicional y digna mientras durara la crisis sanitaria. Cuál es pues la crítica?

• La propuesta del gobierno español, a la espera de los trámites con los cuales se aplicaría, no llega a garantizar en ningún caso salir del riesgo de pobreza para las personas que se podrían beneficiar, un umbral que se fija a los 750 euros.

• PDCat y ERC dejan atrás a mucha gente destinando solo 380 millones en el presupuesto del 2020 a la Renta Garantizada de Ciudadanía de la Generalitat, la cual llega solo al 10% de las peticiones que recibe, el que se traduce en 113.832 beneficiarios, de los cuales solo 64.000 perciben la RGC íntegra, en un país de 7 millones de personas.

Con trabajo contractual o sin, nadie se puede quedar sin ingresos mientras dure la emergencia sanitaria o las consecuencias sociales serán devastadoras. Por eso, es imprescindible introducir una renta básica de cuarentena y con carácter retroactivo que garantice ingresos de manera universal e incondicional mientras dure el estado de alarma. El acceso a la renta básica tiene que garantizarse a toda persona sin importar su nacionalidad, estatus de residencia o situación administrativa. La insuficiencia de las medidas vinculadas a estas pretensas rentas garantizabas muestran, una vez más, que no hay ningún tipo de interés por parte de los diferentes gobiernos para eliminar la pobreza (actualmente el riesgo de pobreza afecta el 21,5% de la población): estas medidas perpetúan la precariedad y la pobreza.

Por qué no se revierte el fraude fiscal (calculado en 59.000 millones), reclaman el retorno del dinero del rescate a la banca, aplican impuestos sobre los grandes patrimonios?… No hay excusa por no acabar con la pobreza, tanto el gobierno del Estado Español como el Gobierno de la Generalitat de Cataluña tienen las competencias para hacerlo.

Como sindicatos combativos seguiremos luchando, pasamos a la ofensiva para acabar totalmente con la pobreza y disfrutar de unas vidas dignas. Junto con las organizaciones adheridas en el Plan de Choque Social reclamamos medidas en materia de vivienda y suministros, en pensiones y servicios públicos 100%, que permitan caviar el modelo capitalista que fomenta desde la UE la desigualdad, la deuda y la especulación.

Luchamos por unas condiciones de trabajo dignos que pongan la vida y no el capital en el centro; reducimos drásticamente las jornadas laborales y repartimos el trabajo sin rebajar sueldos ni derechos, posamos en el centro las curas y las tareas reproductivas y reorientamos el modelo productivo desde la planificación democrática y ecologista, feminista y solidaria con todos los pueblos.

‘Ya no nos alimentan mojadas, ya volamos el pan entero’

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fS5w

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal