lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fS8Y

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

19/06/2020 :: Nacionales PP.Catalans

J. Manel Busqueta: 'Un planteamiento anticapitalista ya no es un deseo; es una necesidad'

x Emma Ansola
Defiende más que nunca un modelo de sociedad que priorice y regule sectores dedicados a producir vida en detrimento de los que sólo buscan el beneficio

[Català]

“Un plantejament anticapitalista ja no és un desig; és una necessitat”
 Defensa més que mai un model de societat que prioritzi i reguli sectors dedicats a produir vida en detriment dels que només busquen el benefici

Aquest exdi­pu­tat només va estar tres mesos en la política ins­ti­tu­ci­o­nal, un període curt però agi­tat que si bé va posar fi a la seva militància a la CUP ha enfor­tit les seves con­vic­ci­ons anti­ca­pi­ta­lis­tes.

Con­ti­nua fent política?
Sem­pre he cre­gut que la vida és política, però n’hi ha una que és mes visi­ble i d’altres que estan més ama­ga­des. Què us he de dir a les dones, que bona part de la vos­tra vida és política i està ben ama­gada sota el patri­ar­cat. Tot el que faig té un con­tin­gut polític. Ara bé, la política ins­ti­tu­ci­o­nal no la trobo gens a fal­tar, és poc enri­qui­dora.
Com valora l’etapa al Par­la­ment?
Estic con­vençut del que vaig defen­sar. Des de la meva pers­pec­tiva, no haver fet pre­si­dent Artur Mas va ser posi­tiu per a la CUP i per al país i, d’altra banda, vis­tes ara les man­can­ces en sani­tat ens ado­nem que si lla­vors haguéssim reac­ci­o­nat a temps amb el que impli­cava tenir una sani­tat infra­do­tada per man­te­nir una soci­e­tat salu­da­ble, pot­ser la gent no hau­ria estat tan crítica amb el que defensàvem, que era la fi de les reta­lla­des i tor­nar a la des­pesa d’abans del 2010.
Quin es el seu model de política?
Per mi, en política, també si és ins­ti­tu­ci­o­nal, hi ha dues pre­mis­ses fona­men­tals: par­lar clar i com­plir el que es diu. Cal una força política que tin­gui capa­ci­tat d’estar al Par­la­ment però que, sobre­tot, sigui cohe­rent amb el mis­satge que expressa, i si és anti­ca­pi­ta­lista i aposta per una trans­for­mació pro­funda de la rea­li­tat, doncs s’ha d’expli­car. Ara hi ha molts movi­ments (eco­lo­gisme, femi­nisme, lluita per l’habi­tatge) que es plan­te­gen que és neces­sari man­te­nir aquesta tensió trans­for­ma­dora en la soci­e­tat i si s’arriba a la política ins­ti­tu­ci­o­nal aquesta tensió s’hi ha de poder reflec­tir amb un mis­satge cohe­rent. És el que s’ha de dema­nar a un pro­jecte trans­for­ma­dor i anti­ca­pi­ta­lista com el que defenso.

No tem tre­pit­jar sem­pre el ter­reny de la uto­pia?
Soc cons­ci­ent que els anti­ca­pi­ta­lis­tes en la soci­e­tat actual som pocs, però també crec que cada vegada són més els que s’ado­nen de quina és la pràctica del capi­ta­lisme, que es basa única­ment en la via mer­can­til i que el bene­fici és el que defi­neix la dis­tri­bució dels recur­sos. En aquest esce­nari un plan­te­ja­ment anti­ca­pi­ta­lista ja no és un desig sinó una neces­si­tat con­tra les cons­tants cri­sis que afec­ten el clima, l’ener­gia, i ara la salut. Cal modi­fi­car els pilars del capi­ta­lisme si el que es vol és pre­ser­var la vida.

La Nis­san marxa, hi ha veus que apos­ten per can­viar el model pro­duc­tiu i men­tres­tant res can­via. Per on començaria un anti­ca­pi­ta­lista?
Pri­mer cal dis­po­sar d’una estratègia de trans­for­mació gra­dual amb un cri­teri rec­tor fona­men­tal: desen­vo­lu­par for­mes de pro­ducció, dis­tri­bució i con­sum que garan­tei­xin la repro­ducció de la vida en la soci­e­tat i a par­tir d’aquí la resta, el mer­cat i les transac­ci­ons que tenen com a objec­tiu el màxim bene­fici, s’hi sub­or­di­nen. Per tant, sec­tors fona­men­tals com la sani­tat, l’edu­cació, la cul­tura, l’habi­tatge i l’ali­men­tació no poden estar en mans del mer­cat perquè ni les regula bé ni ens pro­por­ci­ona el que neces­si­tem i això ha que­dat demos­trat durant l’epidèmia, quan no hi havia ni mas­ca­re­tes ni res­pi­ra­dors. Aquests sec­tors han d’estar con­tro­lats democràtica­ment, i això vol dir que han d’estar en mans de la soci­e­tat i la soci­e­tat té una ins­ti­tució que s’encar­rega de regu­lar-lo, que és l’Estat. Nis­san? No soc favo­ra­ble de la naci­o­na­lit­zació si no hi ha una estratègia al dar­rere. Si s’aposta pel trans­port públic i per reduir la mobi­li­tat indi­vi­dual tin­dria un sen­tit recon­ver­tir-la en indústria pública naci­o­nal per pro­duir vehi­cles sos­te­ni­bles a la xarxa de trans­port si apos­tem per un pro­jecte trans­for­ma­dor.

És com­pa­ti­ble l’anti­ca­pi­ta­lisme amb un món tan glo­ba­lit­zat que ha enfor­tit el neo­li­be­ra­lisme?
Ho és amb una glo­ba­lit­zació vista des de la pers­pec­tiva de la soli­da­ri­tat. L’actual és fruit del capi­ta­lisme quan entra en crisi i usa la glo­ba­lit­zació a par­tir dels anys 80 com a estratègia per rees­truc­tu­rar la pro­ducció en aque­lles parts del món on és pos­si­ble amb els mínims cos­tos pos­si­bles. Al final només s’ha bene­fi­ciat el capi­tal.

I amb la inde­pendència?
Una comu­ni­tat autònoma és una retroika; ens afecta l’aus­te­ri­tat mar­cada des d’Europa i des de Madrid i això impos­si­bi­lita un bon finançament. És obvi que a un pro­jecte que aspiri a ges­ti­o­nar polítiques necessàries per repro­duir vida en un ter­ri­tori deter­mi­nat li cal un procés d’auto­de­ter­mi­nació i que sigui reei­xit. La inde­pendència és un ele­ment impor­tant i impres­cin­di­ble per fer enten­dre com és de nefast per a les clas­ses popu­lars d’arreu un Estat espa­nyol auto­ri­tari, hereu del fran­quisme, que ni cons­tru­eix polítiques soci­als ni en temes de lli­ber­tat reco­neix sen­si­bi­li­tats dife­rents que no siguin el cen­tra­lisme.

________________

[Castellano]

J. MANEL BUSQUETA,  FORNER ECONOMISTA, EXDIPUTADO DE LA CUP
"Un planteamiento anticapitalista ya no es un deseo; es una necesidad "
 Defiende más que nunca un modelo de sociedad que priorice y regule sectores dedicados a producir vida en detrimento de los que sólo buscan el beneficio

Este exdiputado sólo estuvo tres meses en la política institucional, un periodo corto pero agitado que si bien puso fin a su militancia a la CUP ha fortalecido sus convicciones anticapitalistas.

¿Continúa haciendo política?

Siempre he creído que la vida es política, pero hay una que es mas visible y otros que están más escondidas. ¿Qué tengo que decir a las mujeres, que buena parte de su vida es política y está bien escondida bajo el patriarcado. Todo lo que hago tiene un contenido político. Ahora bien, la política institucional no la echo nada de menos, es poco enriquecedora.

¿Como valora la etapa en el Parlamento?

Estoy convencido de lo que defendí. Desde mi perspectiva, no haber hecho presidente Artur Mas fue positivo para la CUP y para el país y, por otra parte, vistas ahora las carencias en sanidad nos damos cuenta de que si entonces hubiéramos reaccionado a tiempo con lo que implicaba tener una sanidad infradotada para mantener una sociedad saludable, tal vez la gente no habría sido tan crítica con lo que defendíamos, que era el fin de los recortes y volver al gasto de antes de 2010.

¿Cuál es su modelo de política?

Para mí, en política, también si es institucional, hay dos premisas fundamentales: hablar claro y cumplir lo que se dice. Que haya una fuerza política que tenga capacidad de estar en el Parlamento pero que, sobre todo, sea coherente con el mensaje que expresa, y si es anticapitalista y apuesta por una transformación profunda de la realidad, pues ha de explicarlo. Ahora hay muchos movimientos (ecologismo, feminismo, lucha por la vivienda) que se plantean que es necesario mantener esta tensión transformadora en la sociedad y si se llega a la política institucional esta tensión se debe poder reflejar con un mensaje coherente. Es lo que se debe pedir a un proyecto transformador y anticapitalista como el que defiendo.

¿No teme pisar siempre el terreno de la utopía?

Soy consciente de que los anticapitalistas en la sociedad actual somos pocos, pero también creo que cada vez son más los que se dan cuenta de cuál es la práctica del capitalismo, que se basa únicamente en la vía mercantil y que el beneficio es lo que define la distribución de los recursos. En este escenario un planteamiento anticapitalista ya no es un deseo sino una necesidad contra las constantes crisis que afectan el clima, la energía, y la salud. Hay que modificar los pilares del capitalismo si lo que se quiere es preservar la vida.

La Nissan marcha, hay voces que apuestan por cambiar el modelo productivo y mientras tanto nada cambia. ¿Por dónde empezaría un anticapitalista?

Primero hay que disponer de una estrategia de transformación gradual con un criterio rector fundamental: desarrollar formas de producción, distribución y consumo que garanticen la reproducción de la vida en la sociedad ya partir de ahí el resto, el mercado y las transacciones que tienen como objetivo el máximo beneficio, se subordinan. Por lo tanto, sectores fundamentales como la sanidad, la educación, la cultura, la vivienda y la alimentación no pueden estar en manos del mercado porque ni las regula bien ni nos proporciona lo que necesitamos y esto ha quedado demostrado durante la epidemia , cuando no había ni mascarillas ni respiraderos. Estos sectores deben estar controlados democráticamente, y eso quiere decir que deben estar en manos de la sociedad y la sociedad tiene una institución que se encarga de regularlo, que es el Estado. ¿Nissan? No soy favorable de la nacionalización si no hay una estrategia detrás. Si se apuesta por el transporte público y para reducir la movilidad individual tendría un sentido reconvertirla en industria pública nacional para producir vehículos sostenibles en la red de transporte si apostamos por un proyecto transformador.

¿Es compatible el anticapitalismo con un mundo tan globalizado que ha fortalecido el neoliberalismo?
Lo es con una globalización vista desde la perspectiva de la solidaridad. El actual es fruto del capitalismo cuando entra en crisis y usa la globalización a partir de los años 80 como estrategia para reestructurar la producción en aquellas partes del mundo donde es posible con los mínimos costes posibles. Al final sólo se ha beneficiado el capital.

¿Y con la independencia?

Una comunidad autónoma es una retroika ; nos afecta la austeridad marcada desde Europa y desde Madrid y eso imposibilita una buena financiación. Es obvio que a un proyecto que aspire a gestionar políticas necesarias para reproducir vida en un territorio determinado necesita un proceso de autodeterminación y que sea exitoso. La independencia es un elemento importante e imprescindible para hacer entender lo nefasto para las clases populares de todo un Estado español autoritario, heredero del franquismo, que ni construye políticas sociales ni en temas de libertad reconoce sensibilidades diferentes que no sean el centralismo .

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1805898-un-plantejament-anticapitalista-ja-no-es-un-desig-es-una-necessitat.html

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fS8Y

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal