lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fT26

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

14/07/2020 :: Nacionales PP.Catalans

La CUP demana fer efectiu un confinament dual i acompanyar-lo de mesures socials i econòmiques

x CUP LLeida
[Cat/Cast] La CUP emplaza de este modo en el Gobierno a hacer un ejercicio de soberanía a través del mantenimiento de la medida de confinamiento

Catala

La Candidatura d’Unitat Popular de Lleida demana al govern de la Generalitat, i als governs locals, fer efectiu el confinament decretat a partir d’avui, dia 13 de juliol, sempre que els epidemiòlegs el consideren necessari i emprant la competència catalana per decretar-lo. Aquest, ha d’anar acompanyat de PCRs, rastrejos necessaris i EPIs per tothom. La negativa a ratificar-lo per part del Jutjat d’Instrucció número 1 de Lleida és una mostra més de les limitacions i esgotament del model autonòmic actual, tutelat per un sistema fiscal i judicial de més que qüestionable imparcialitat. D’altra banda, des de la CUP s’entén que el confinament ha de ser dual, ja que també s’ha de confinar la pobresa i la recessió, adoptant mesures urgents de caràcter social, laboral, econòmic i de salut pública sense demora, ja que sense reduir les diferències socials difícilment es podrà fer front al virus i als reptes econòmics i socials posteriors a la pandèmia.

 Tal i com ja va indicar en el comunicat emès dilluns passat, la candidatura insisteix en que el govern català i locals segueixen aprofundint en mesures de responsabilitat individual, mentre no en prenen, o ho fan molt tímidament, en l'àmbit de salut pública, rastreig epidemiològic i, especialment, socials i laborals per a la gent. 

 Igualment, recorda que la situació actual és hereva del desmantellament i infrafinançament de la sanitat pública i del sistema de protecció social així com de la manca d’un model  de gestió pública, directa i de qualitat de les residències de gent gran i la desídia i manca d’actuació durant anys sobre les condicions laborals i de vida de treballadores i treballadors més precaritzats que afecta tots els sectors productius. 

 En aquest sentit, i més enllà del marketing de les grans carpes, calen mesures efectives. Així, exigeixen a les diferents administracions implicades les següents mesures urgents:

Multiplicar el nombre de tests PCR i reforçar el personal de l’equip de vigilància epidemiològica, de Salut Pública i dels centres d’assistència primària de la comarca. 

L’establiment de mesures de protecció per al conjunt dels treballadors i treballadores afectats directament pel confinament decretat. La suspensió del pagament dels lloguers dels habitatges municipals en funció de les rendes, i de tots aquells habitatges administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i dels subministraments bàsics de la llar (llum, aigua i gas) per a les persones que perdin els seus ingressos durant la crisi.

Aprovar una prestació del SOC que complementi la baixa per Covid fins al 100% del sou, així com ajuts específics a les persones i empreses dels municipis afectats que vegin aturada o reduïda la seva activitat per evitar que el confinament no posi en risc la supervivència familiar.

Garantir el 100% de sou en cas d'ERTO i l’ampliació dels supòsits de la prestació relativa a autònomes i persones vulnerables, i condonació de les quotes d’autònomes i PIMES mentre duri la situació d’emergència sanitària. 

Exigir la intervenció en el mercat agroalimentari, amb mesures que corregeixin la política de preus que afavoreixin la pagesia familiar i reforcin la sobirania alimentària catalana, amb desobediència a la PAC i al Ibex35. 

Dotar els ens locals dels fons necessaris per oferir recursos residencials als treballadors de la campanya de la fruita i un pla de control de la salubritat dels habitatges proporcionats pels qui contracten. 

Impulsar controls d’Inspecció del Treball, especialment sobre la intermediació d’ETTs amb l’objectiu d’evitar vulneracions de drets socials i laborals. 

La CUP emplaça d’aquesta manera al Govern a fer un exercici de sobirania a través del manteniment de la mesura de confinament, i a adoptar mesures que posin la vida dels veïns i veïnes de la comarca al centre. Davant de la gravetat de la situació, la CUP de Lleida també vol donar un missatge de mà estesa i col·laboració, tant al govern municipal com al de la Generalitat. Malgrat la improvisació mostrada fins ara per part d’aquests, l’organització entén que és el moment de remar totes en la mateixa direcció, i manifestar una crítica constructiva i propositiva. 

Castellano

La CUP de Lleida pide en el gobierno de la Generalitat, y a los gobiernos locales, hacer efectivo el confinamiento decretado a partir de hoy, día 13 de julio, siempre que los epidemiólogos lo consideran necesario y empleando la competencia catalana para decretarlo. Este, tiene que ir acompañado de PCRs, rastreos necesarios y EPIs por todo el mundo. La negativa a ratificarlo por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida es una muestra más de las limitaciones y agotamiento del modelo autonómico actual, tutelado por un sistema fiscal y judicial de más que cuestionable imparcialidad. Por otro lado, desde la CUP se entiende que el confinamiento tiene que ser dual, puesto que también se tiene que confinar la pobreza y la recesión, adoptando medidas urgentes de carácter social, laboral, económico y de salud pública sin demora, puesto que sin reducir las diferencias sociales difícilmente se podrá hacer frente al virus y a los retos económicos y sociales posteriores a la pandemia.

Tal y como ya indicó en el comunicado emitido el pasado lunes, la candidatura insiste en que el gobierno catalán y locales siguen profundizando en medidas de responsabilidad individual, mientras no toman, o lo hacen muy tímidamente, en el ámbito de salud pública, rastreo epidemiológico y, especialmente, sociales y laborales para la gente.

Igualmente, recuerda que la situación actual es heredera del desmantelamiento e infrafinanciación de la sanidad pública y del sistema de protección social así como de la carencia de un modelo de gestión pública, directa y de calidad de las residencias de gente mayor y la desidia y carencia de actuación durante años sobre las condiciones laborales y de vida de trabajadoras y trabajadores más precaritzats que afecta todos los sectores productivos.

En este sentido, y más allá del marketing de las grandes carpas, hacen falta medidas efectivas. Así, exigen a las diferentes administraciones implicadas las siguientes medidas urgentes:

Multiplicar el número de macetas PCR y reforzar el personal del equipo de vigilancia epidemiológica, de Salud Pública y de los centros de asistencia primaria de la comarca.

El establecimiento de medidas de protección para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras afectados directamente por el confinamiento decretado. La suspensión del pago de los alquileres de las viviendas municipales en función de las rentas, y de todas aquellas viviendas administradas por la Agencia de la Vivienda de Cataluña, y de los suministros básicos del hogar (luz, agua y gas) para las personas que pierdan sus ingresos durante la crisis.

Aprobar una prestación del ZOS que complemente la baja por Covid hasta el 100% del sueldo, así como ayudas específicas a las personas y empresas de los municipios afectados que vean parada o reducida su actividad para evitar que el confinamiento no pose en riesgo la supervivencia familiar.

Garantizar el 100% de sueldo en caso de ERTE y la ampliación de los supuestos de la prestación relativa a autónomas y personas vulnerables, y condonación de las cuotas de autónomas y PYMES mientras dure la situación de emergencia sanitaria.

Exigir la intervención en el mercado agroalimentario, con medidas que corrijan la política de precios que favorezcan el campesinado familiar y refuercen la soberanía alimentaria catalana, con desobediencia en la PEC y al Ibex35.

Dotar los entes locales de los fondos necesarios para ofrecer recursos residenciales a los trabajadores de la campaña de la fruta y un plan de control de la salubridad de las viviendas proporcionadas por quien contratan.

Impulsar controles de Inspección del Trabajo, especialmente sobre la intermediación de ETTs con el objetivo de evitar vulneraciones de derechos sociales y laborales.

La CUP emplaza de este modo en el Gobierno a hacer un ejercicio de soberanía a través del mantenimiento de la medida de confinamiento, y a adoptar medidas que posen la vida de los vecinos y vecinas de la comarca en el centro. Ante la gravedad de la situación, la CUP de Lleida también quiere dar un mensaje de mano extendida y colaboración, tanto al gobierno municipal como al de la Generalitat. A pesar de la improvisación mostrada hasta ahora por parte de estos, la organización entiende que es el momento de remar todas en la misma dirección, y manifestar una crítica constructiva y propositiva.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fT26

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal