lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fD9p

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

02/02/2017 :: Nacionales PP.Catalans

La sanidad pública humillada por gobiernos recortadores, privatizadores y continuistas.

x Endavant OSAN
Plantemoslos cara!

[Català]

La sanitat pública humiliada per governs retalladors, privatitzadors i continuistes. Plantem-los cara!

7 anys d’intenses retallades, de precarització de les treballadores i treballadors i d’afavoriment deliberat de la sanitat privada, excusades en la crisi capitalista, ens han deixat un panorama devastador a la sanitat pública a tots els Països Catalans. Els centres sanitaris total o parcialment públics, han vist els seus pressupostos minvats de forma important, comprometent en alguns casos la pròpia viabilitat del centre. La foto ens mostra amb xifres molt semblants milers de llits tancats des de 2010, una mitjana del 13% de treballadores menys, i unes dades de despesa per càpita que no són esperançadores malgrat el canvi dels governs autonòmics. Despeses inferiors als 1200 euros per persona a tots els Països Catalans. Una situació que impacta directament en l’estat de salut de les classes populars i en major mesura de les dones, que han d’assumir totes les tasques de cura que deixen de fer els serveis públics.

Segurament trobem la seva màxima expressió de tot l’anterior en el col·lapse de les urgències i que ens ofereix la imatge més denigrant del sistema. L’Hospital Clínic de València i la Fe que des de mitjans de desembre registren desenes de pacients als passadissos. Com l’hospital d’Elda, que el 10 de gener tenia 46 persones ingressades als passadissos. O el cas de l’Hospital Parc Taulí a Sabadell, on el 5 de gener hi havia 115 pacients a urgències, dels quals 49 pendents de ser ingressats, 44 pendents de tenir llit assignat, 19 pacients portaven més de 24h al servei, i només n’hi havia 2 sota sospita de grip. Una imatge que podem veure repetida a l’Hospital Vall d’Hebron (Barcelona), a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona), o a l’Hospital Son Espasses i Son Llàtzer a Mallorca, que registraven més de 60 pacients el 10 de gener esperant un ingrés després de moltes hores a urgències.

Una instantània que no pot atribuir-se a l’epidèmia de la grip com volen fer creure els respectius governs autonòmics, Carmen Monton, consellera de sanitat valenciana donava normalitat a la situació afirmant que les xifres d’atencions urgents dels últims dies «es troben dins de la mitjana de l’època d’aquest any» i que pot haver-hi «pics assistencials que varien d’un dia a un altre». La palma se l’emporta Toni Comín, conseller de salut de la Generalitat de Catalunya, que directament culpava al col·lectiu d’infermeria. Per Comín, hi ha malalts en llistes als passadissos per “decisió de la infermera, que vol tenir el pacient a la vista. Més d’una vegada, tenint plaça en un box d’urgències, la infermera decideix deixar a un malalt, sense familiar acompanyant, al passadís”. Una instantània que té la seva causa en la cronificació de les retallades, la precarització de les condicions laborals de les treballadores i l’afavoriment deliberat de la sanitat privada.

Perquè mentre ens expliquen que no hi ha més recursos per la sanitat pública per als respectius pressupostos en salut pel 2017, els diversos governs autonòmics de JxS i els tripartits al País Valencià i a les Illes segueixen drenant milions per la sanitat privada, per les mútues, per les asseguradores, per les empreses privades a les que s’ha externalitzat molts serveis bàsics pel funcionament normal dels hospitals com la neteja, la cuina, la seguretat, etc. Així el Govern del Principat és el que més diners públics destina en termes absoluts i relatius a la partida de concerts amb la sanitat privada, arribant a 2.400 milions d’euros. Això representa el 26,4% de la despesa pública en salut. El govern valencià hi destina només 349 milions d’euros, ja que aquests concerts els complementen els 5 hospitals gestionats directament per empreses privades: Hospital de La Ribera, Hospital de Manises, Hospital de Dénia, Hospital de Torrevieja i Hospital del Vinalopó. El Govern de les Illes és l’únic dels governs autonòmics que ha reduït els concerts però, tot i així, l’any 2016 es van dedicar un 9,6% del percentatge del pressupost als concerts.

Respecte el número d’hospitals i nombre de llits en comparació amb els hospitals públics i el número de llits als hospitals públics, al Principat un 56,3% corresponen a hospitals privats, un 43,6% en el cas de les Illes i un 17,8% el cas del País Valencià.

I tot l’anterior sense fer esment a tots els escàndols que van apareixent associats a la gestió corrupta per part de les empreses sanitàries privades dels centres sanitaris públics. Per exemple, el cas de Ribera Salut, propietat de CENTENE i del Banc de Sabadell, que va facturar en 2015 500M€ i és l’empresa privada que gestiona l’Hospital de la Ribera. Aquest dissabte 28 de gener es publicava la notícia referent a un informe de la Inspecció de la Conselleria de Sanitat on es prova que aquesta empresa privada ha emès factures de forma irregular per valor de 2,6 milions d’euros entre els anys 2013 a 2015, entre altres irregularitats.

És per tot l’anterior que el nostre missatge no pot ser quedar-nos únicament en la necessitat de revertir les retallades o en apostes superficials com la que oferia l’acord del Botànic on simplement es parlava d’estudiar quina era la millor manera per recuperar els serveis sanitaris privatitzats. Aquest sistema sanitari mixt públic i privat s’ha de capgirar completament perquè el dret a la salut quedi deslligat del mercat i de qualsevol concepció mercantil. És a dir, perquè mai i en cap cas la nostra salut pugui suposar un negoci. Capgirar el sistema no és possible dins de l’estat espanyol i de les competències de l’autonomia, ni reclamant un millor finançament dins dels límits autonòmics, ni tampoc és possible plantejant el procés independentista com un simple tràmit administratiu que segueixi privilegiant els mateixos interessos de la classe que es lucra de de la depredació de la nostra sanitat pública.

Capgirar el sistema necessàriament passa per organitzar-nos i plantar-los cara. Per treballar per una sanitat pública de propietat, gestió i provisió, universal i de qualitat. És l’única garantia que tenim les classes populars perquè es respecti el nostre dret a la salut.

Prou humiliacions a la sanitat pública!

Plantem-los cara!

 

El llibre roig dels Països Catalans (2014)

____________

[Castellano]

La sanidad pública humillada por gobiernos recortadores, privatizadores y continuistas. Plantemos hacerles frente!

7 años de intensas recortes, de precarización de las trabajadoras y trabajadores y de favorecimiento deliberado de la sanidad privada, excusadas en la crisis capitalista, nos han dejado un panorama devastador en la sanidad pública a todos los Países Catalanes. Los centros sanitarios total o parcialmente públicos, han visto sus presupuestos mermados de forma importante, comprometiendo en algunos casos la propia viabilidad del centro. La foto nos muestra con cifras muy similares miles de camas cerradas desde 2010, una media del 13% de trabajadoras menos, y unos datos de gasto per cápita que no son esperanzadoras a pesar del cambio de los gobiernos autonómicos. Gastos inferiores a 1200 euros por persona a todos los Países Catalanes. Una situación que impacta directamente en el estado de salud de las clases populares y en mayor medida de las mujeres,

Seguramente encontramos su máxima expresión de todo lo anterior en el colapso de las urgencias y que nos ofrece la imagen más denigrante del sistema. El Hospital Clínico de Valencia y la Fe que desde mediados de diciembre registran decenas de pacientes en los pasillos. Como el hospital de Elda, que el 10 de enero tenía 46 personas ingresadas en los pasillos. O el caso del Hospital Parc Taulí de Sabadell, donde el 5 de enero había 115 pacientes en urgencias, de los que 49 pendientes de ser ingresados, 44 pendientes de tener cama asignado, 19 pacientes llevaban más de 24h al servicio, y sólo había 2 bajo sospecha de gripe. Una imagen que podemos ver repetida en el Hospital Vall d'Hebron (Barcelona), en el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol (Badalona), o en el Hospital Son Espasses y Son Llàtzer en Mallorca,

Una instantánea que no puede atribuirse a la epidemia de la gripe como quieren hacer creer los respectivos gobiernos autonómicos, Carmen Monton, consejera de sanidad valenciana daba normalidad a la situación afirmando que las cifras de atenciones urgentes de los últimos días "se encuentran dentro de la media de la época de este año »y que puede haber« picos asistenciales que varían de un día a otro ». La palma se la lleva Toni Comín, consejero de salud de la Generalidad de Cataluña, que directamente culpaba al colectivo de enfermería. Por Comín, hay enfermos en listas en los pasillos por "decisión de la enfermera, que quiere tener el paciente a la vista. Más de una vez, teniendo plaza en un box de urgencias, la enfermera decide dejar a un enfermo, sin familiar acompañante, en el pasillo ". Una instantánea que tiene su causa en la cronificación de los recortes,

Porque mientras nos explican que no hay más recursos para la sanidad pública para los respectivos presupuestos en salud para 2017, los diversos gobiernos autonómicos de JxS y los tripartitos en el País Valenciano y las Islas siguen drenando millones para la sanidad privada, por las mutuas, por las aseguradoras, por las empresas privadas a las que se ha externalizado muchos servicios básicos para el funcionamiento normal de los hospitales como la limpieza, la cocina, la seguridad, etc. Así el Gobierno del Principado es el que más dinero público destina en términos absolutos y relativos a la partida de conciertos con la sanidad privada, llegando a 2.400 millones de euros. Esto representa el 26,4% del gasto público en salud. El gobierno valenciano destina sólo 349 millones de euros, ya que estos conciertos los complementan los 5 hospitales gestionados directamente por empresas privadas: Hospital de La Ribera, Hospital de Manises, Hospital de Denia, Hospital de Torrevieja y Hospital del Vinalopó. El Gobierno de las Islas es el único de los gobiernos autonómicos que ha reducido los conciertos pero, aún así, el año 2016 se dedicaron un 9,6% del porcentaje del presupuesto a los conciertos.

Respecto al número de hospitales y número de camas en comparación con los hospitales públicos y el número de camas en los hospitales públicos, en el Principado un 56,3% corresponden a hospitales privados, un 43,6% en el caso de las Islas y un 17,8% el caso del País Valenciano.

Y todo lo anterior sin mencionar a todos los escándalos que van apareciendo asociados a la gestión corrupta por parte de las empresas sanitarias privadas de los centros sanitarios públicos. Por ejemplo, el caso de Ribera Salud, propiedad de CENTENE y del Banco de Sabadell, que facturó en 2015 500M € y es la empresa privada que gestiona el Hospital de la Ribera. Este sábado 28 de enero se publicaba la noticia referente a un informe de la Inspección de la Consejería de Sanidad donde se prueba que esta empresa privada ha emitido facturas de forma irregular por valor de 2,6 millones de euros entre los años 2013 a 2015 , entre otras irregularidades.

Es por todo lo anterior que nuestro mensaje no puede ser quedarnos únicamente en la necesidad de revertir los recortes o en apuestas superficiales como la que ofrecía el acuerdo del Botánico donde simplemente se hablaba de estudiar cuál era la mejor manera para recuperar los servicios sanitarios privatizados. Este sistema sanitario mixto público y privado se ha de dar la vuelta completamente para que el derecho a la salud quede desligado del mercado y de cualquier concepción mercantil. Es decir, para que nunca y en ningún caso nuestra salud pueda suponer un negocio. Invertir el sistema no es posible dentro del estado español y de las competencias de la autonomía, ni reclamando una mejor financiación dentro de los límites autonómicos,

Vuelta al sistema necesariamente pasa por organizarnos y hacerles frente. Para trabajar por una sanidad pública de propiedad, gestión y provisión, universal y de calidad. Es la única garantía que tenemos las clases populares que se respete nuestro derecho a la salud.

Basta humillaciones a la sanidad pública!

Plantemos hacerles frente!

 

 El libro rojo de los Países Catalanes (2014)


compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fD9p

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal