lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/dZ5T

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

30/11/2013 :: Nacionales PP.Catalans

Rescaten bancs, arruïnen les nostres vides. Joves, aturem els presspostos de la Troika!

x Arran
[Cat/Cast] Para borrar el capitalismo del mapa de una vez por a pesar de construir un futuro verdaderamente libre para nuestro pueblo

Catalan

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al proper any 2014, presentats el passat dia 5 de novembre vénen a confirmar per enèsima vegada una tendència que fa més de tres anys que es posa de manifest en tots els territoris dels Països Catalans. Les receptes dels nostres governants per gestionar la crisi que fa trontollar el sistema capitalista ens dirigeixen irremeiablement cap a l’ensorrament definitiu de la majoria de la nostra societat, a fi de rescatar i reforçar una minoria que mai ha deixat d’acumular poder i riquesa.

Aquesta tendència transcendeix les fronteres del nostre poble i afecta, de fet, la majoria d’economies del nostre voltant, i molt especialment les del Sud del continent europeu. El cas de Grècia, per exemple, constitueix un paradigma alarmant de com els plans d’ “austeritat” de la Troika comunitària aplanen el camí al capitalisme en crisi per avançar cap a un nou model de societat encara més desigual i profundament antidemocràtic.

Ho dèiem fa sis mesos i ho mantenim ara: l’Estat Espanyol, i per tant també una part important dels Països Catalans, es troben rescatats de facto. El pagament dels interessos del deute segueix essent el protagonista inqüestionable de la política econòmica de les administracions autonòmiques. Cal seguir insistint en el fet que aquest deute no l’hem generat les classes populars i, per tant, el seu pagament és del tot il·legítim. El deute i els interessos que aquest genera no són altra cosa que un element més de l’estratègia del poder econòmic i financer per engruixir a marxes forçades els seus comptes en un moment de col·lapse del seu sistema.

La política pressupostària dels governs autonòmics deixa entreveure també la consolidació d’una dinàmica de retallades i privatitzacions. Els “plans d’ajust” aplicats els darrers anys als diferents territoris dels Països Catalans “per fer front a la situació econòmica” no sembla que hagin de revertir en el curt termini. Ans al contrari, és ben clar a hores d’ara que les retallades van venir per quedar-s’hi i que el desmantellament de la sanitat, l’educació i les pensions públiques són una també una de les peces que conformen el pla que el capitalisme ha dissenyat a mida per a les classe populars del nostre país. Però no acaba aquí, perquè a aquestes retallades cal sumar-hi la privatització massiva d’actius i funcions públiques. En definitiva, els qui ens governen es venen el país a preu de saldo per servir-lo en safata als interessos del capital privat.

Amb tot, resulta evident que no hi ha democràcia possible dins la Unió Europea (UE) neoliberal. La política econòmica que ofega les classes populars dels Països Catalans la decideixen els consells d’administració dels bancs i empreses transnacionals juntament amb la Troika i amb l’inestimable ajut d’una classe política submisa i servil. Així mateix, qualsevol mostra d’oposició als carrers és contestada amb contundència repressiva per part de la seva policia i els seus jutges.

Davant de tota aquesta situació, al jovent se’ns planteja una clara disjuntiva. D’una banda, podem seguir com fins ara el camí de la Troika i els grans capitals. Un camí que passa indubtablement per un futur de progressiva pauperització de les classes populars i per un deteriorament absolut dels minsos drets socials i democràtics. De l’altra, podem començar a bastir, des d’ara mateix, un camí alternatiu als Països Catalans. Un futur que sigui lliure de les imposicions de les transnacionals i les institucions antidemocràtiques de la UE. Perquè és aquí i ara, en un context d’aprofundiment de la lluita de classes i agudització extrema de les contradiccions del capitalisme, que cal començar a construir aquesta alternativa. El jovent dels Països Catalans hem de ser necessàriament protagonistes destacats d’aquest procés de transformació integral de la nostra societat.

Presentem batalla, aquí i ara. Per esborrar el capitalisme del mapa d’una vegada per totes i construir un futur veritablement lliure per al nostre poble.

m deixar que rescatin bancs mentre arruïnen les nostres vides.
Només lluitant tenim futur!

Castellano

Los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el próximo año 2014, presentados el pasado día 5 de noviembre vienen a confirmar por enésima vez una tendencia que hace más de tres años que se pone de manifiesto en todos los territorios de los Países Catalanes. Las recetas de nuestros gobernantes para gestionar la crisis que hace tambalear el sistema capitalista nos dirigen irremediablemente hacia el derrumbe definitivo de la mayoría de nuestra sociedad, con objeto de rescatar y reforzar una minoría que nunca ha dejado de acumular poder y riqueza.

Esta tendencia trasciende las fronteras de nuestro pueblo y afecta, de hecho, la mayoría de economías del nuestro cercando, y muy especialmente las del Sur del continente europeo. El caso de Grecia, por ejemplo, constituye un paradigma alarmante de como los planes de “austeridad” de la Troika comunitaria allanan el camino al capitalismo en crisis para avanzar hacia un nuevo modelo de sociedad todavía más desigual y profundamente antidemocrático.

Lo decíamos hace seis meses y lo mantenemos ahora: el Estado Español, y por lo tanto también una parte importante de los Países Catalanes, se encuentran rescatados de facto. El pago de los intereses de la deuda sigue siendo el protagonista incuestionable de la política económica de las administraciones autonómicas. Hay que seguir insistiendo en el hecho que esta deuda no lo hemos generado las clases populares y, por lo tanto, su pago es del todo ilegítimo. La deuda y los intereses que este genera no son otra cosa que un elemento más de la estrategia del poder económico y financiero por *engruixir a marchas forzadas sus cuentas en un momento de colapso de su sistema.

La política presupuestaria de los gobiernos autonómicos deja entrever también la consolidación de una dinámica de recortes y privatizaciones. Los “planes de ajuste” aplicados los últimos años a los diferentes territorios de los Países Catalanes “para hacer frente a la situación económica” no parece que tengan que revertir en el corto plazo. Más bien al contrario, es bien claro a estas alturas que los recortes vinieron para quedarse y que el desmantelamiento de la sanidad, la educación y las pensiones públicas son una también una de las piezas que conforman el plan que el capitalismo ha diseñado a medida para las clase populares de nuestro país. Pero no acaba aquí, porque a estos recortes hay que sumar la privatización masiva de activos y funciones públicas. En definitiva, quienes nos gobiernan se venden el país a precio de saldo para servirlo en bandeja a los intereses del capital privado.

Con todo, resulta evidente que no hay democracia posible dentro de la Unión Europea (UE) neoliberal. La política económica que ahoga las clases populares de los Países Catalanes la deciden los consejos de administración de los bancos y empresas transnacionales junto con la Troika y con la inestimable ayuda de una clase política sumisa y servil. Así mismo, cualquier muestra de oposición a las calles es contestada con contundencia represiva por parte de su policía y sus jueces.

Ante toda esta situación, a la juventud se nos plantea una clara disyuntiva. Por un lado, podemos seguir como hasta ahora el camino de la Troika y los grandes capitales. Un camino que pasa indudablemente por un futuro de progresiva depauperitzación de las clases populares y por un deterioro absoluto de los exiguos derechos sociales y democráticos. De la otra, podemos empezar a construir, desde ahora mismo, un camino alternativo a los Países Catalanes. Un futuro que sea libre de las imposiciones de las transnacionales y las instituciones antidemocráticas de la UE. Porque es aquí y ahora, en un contexto de profundización de la lucha de clases y agudización extrema de las contradicciones del capitalismo, que hay que empezar a construir esta alternativa. La juventud de los Países Catalanes tenemos que ser necesariamente protagonistas destacados de este proceso de transformación integral de nuestra sociedad.

Presentamos batalla, aquí y ahora. Para borrar el capitalismo del mapa de una vez por a pesar de construir un futuro verdaderamente libre para nuestro pueblo.

mos dejar que rescaten bancos mientras arruinan nuestras vidas.
Sólo luchando tenemos futuro!

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/dZ5T

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal