lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fP1Q

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

08/10/2019 :: Nacionales PP.Catalans

Un NO feminista a la Llei Aragonès

x Oliva Serra / Vilaweb
«En resumen: la Ley Aragonés significa feminización de la pobreza»

[Catalá]

Un NO feminista a la Llei Aragonès

«Ras i curt: la Llei Aragonès significa feminització de la pobresa»

Fa uns quants mesos, just abans de les vacances d’estiu –i no pas casualment–, el govern de Catalunya va posar damunt la taula el projecte de llei de contractes de serveis a les persones, impulsat per Esquerra Republicana de Catalunya i conegut popularment per la Llei Aragonès. Pretén legislar i regular privatitzacions externalitzant una bona part dels serveis públics relacionats amb l’educació, la sanitat i els serveis d’atenció a les persones.

Aquesta proposta, impulsada per ERC –que, recordem, tantes vegades s’ha declarat feminista i ha dit estar al costat dels drets de les dones–, situa el govern de la Generalitat com a impulsor d’una de les propostes posades damunt la taula darrerament més antifeministes i que ataca més directament les condicions materials de vida de les dones. Us pregunteu per què?

Primer de tot, cal fixar-se en la tipologia de serveis que afecta aquesta llei, directament relacionats amb les cures i l’atenció de les persones, tasques que històricament hem assumit les dones treballadores i a les quals no s’ha donat mai la importància o el valor que es mereixen, tenint en compte que són clau per a la reproducció de la vida. A més, tots aquests serveis es troben en situació crítica després del tsunami de retallades que van rebre al principi de la crisi.

Si entrem en més detall, la llei regula explícitament l’externalització sanitària de serveis ginecològics i obstètrics, pediàtrics, de planificació familiar i hospitalaris de cirurgia, entre més; l’externalització respecte de l’educació, com l’ensenyament preescolar i l’educació especial, el servei de menjadors escolars, i l’externalització de serveis d’atenció a les persones, com la geriatria i més.

Però, per a les dones quines són les conseqüències d’externalitzar o privatitzar serveis públics?

Lluny de què ens volen fer creure, privatitzar o externalitzar és estretament lligat amb la precarietat laboral: el control sobre les condicions de treball passa de ser públic a privat; per tant, amb convenis més precaris que comporten la pèrdua de drets. A més, per ser competitives a l’hora de presentar-se a les licitacions, les empreses han de rebaixar costs i molt sovint es rebaixen a costa de les treballadores. També, i a causa de les dues raons anteriors, això és estretament lligat a un empitjorament de la qualitat dels serveis.

La proposta de llei afecta directament les dones perquè som qui patirem en els nostres cossos la pèrdua més gran de serveis, que considerem que han de ser públics i universals, per garantir els nostres drets reproductius, la nostra salut i les cures. Perquè som qui carregarem el pes de les cures a les persones que necessitin aquests serveis, sigui perquè la devaluació del servei en limitarà encara més l’accés o bé perquè serà inassumible econòmicament, com pot ser el cas dels menjadors escolars. Per tant, fomenten la doble explotació que sofrim les dones treballadores, que fins i tot arribem a plantejar-nos de deixar la nostra feina per tornar a la llar a fer tasques de cures que no són reconegudes i, encara menys, remunerades.

Però també afecta directament les dones perquè conformem prop del 80% de les treballadores dels serveis que ataca la llei, i això es traduirà en el fet que haurem de suportar unes condicions laborals més precàries, que l’escletxa salarial entre homes i dones continuarà augmentant i que, per tant, també augmentarà l’escletxa salarial de les pensions. Ras i curt: la Llei Aragonès significa feminització de la pobresa.

El projecte de llei de contractes de serveis a les persones no té en consideració la meitat de la població perquè avantposa els interessos capitalistes als interessos i el benestar de les persones. Les privatitzacions o externalitzacions tenen per objectiu reduir la despesa pública i beneficiar l’empresa privada; per tant, s’allunyen de la màxima feminista de posar la vida al centre i avançar cap a la millora de vida de les persones, que va lligat a trencar amb el model capitalista i patriarcal en què vivim.

Posar la vida al centre vol dir avançar cap a uns serveis públics de qualitat, universals –per a totes les persones, sense discriminacions de cap mena–, de gestió i provisió públiques i amb un control popular. Que siguin una aposta clara per a la millora de les condicions materials de vida de les dones treballadores i que incorporin la perspectiva feminista.

Cal, doncs, que les dones, que som les treballadores i també les usuàries d’aquests serveis, ens organitzem al lloc de treball o en les plataformes en defensa dels serveis públics perquè ens hi va la vida, perquè som les perjudicades principals i perquè només amb la mobilització podem plantar cara al sistema i a totes les desigualtats que genera.

La llei gaudeix també del suport del PSC, PP i Cs, partits que s’han vanagloriat de privatitzar serveis; en el cas del PP i el PSOE, al capdavant del govern de l’estat i el govern autonòmic valencià. Segurament el seu suport no ens hauria de sorprendre. En canvi, sí que ens ha de sorprendre que aquells partits que defensen que cal lluitar per la sobirania a Catalunya optin clarament per regalar els serveis públics al mercat. Per tant, per perdre sobirania i drets. Companyes d’ERC, si realment voleu construir un país d’esquerres, feminista i socialment just, feu-nos un favor: voteu no a la Llei Aragonès. Nosaltres, des del carrer, també plantarem cara a aquesta proposta de llei, perquè els serveis públics les feministes els volem per a reduir les desigualtats de gènere, no per reblar l’explotació que patim les dones.

Oliva Serra, militant d’Endavant (OSAN) i del col·lectiu Olesa feminista i membre de la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics d’Olesa de Montserrat.

______________

[Castellano]

Un NO feminista a la Ley Aragonés

«En resumen: la Ley Aragonés significa feminización de la pobreza»

Hace varios meses, justo antes de las vacaciones de verano -y no casualmente-, el Govern de Cataluña puso sobre la mesa el proyecto de ley de contratos de servicios a las personas, impulsado por Esquerra Republicana de Catalunya y conocido popularmente por la Ley Aragonés. Pretende legislar y regular privatizaciones externalizando una buena parte de los servicios públicos relacionados con la educación, la sanidad y los servicios de atención a las personas.

Esta propuesta, impulsada por ERC -que, recordemos, tantas veces se ha declarado feminista y dijo estar al lado de los derechos de las mujeres-, sitúa el gobierno de la Generalitat como impulsor de una de las propuestas puestas sobre la mesa últimamente más antifeministas y que ataca más directamente las condiciones materiales de vida de las mujeres. ¿Os preguntáis por qué?

En primer lugar, hay que fijarse en la tipología de servicios que afecta esta ley, directamente relacionados con los cuidados y la atención de las personas, tareas que históricamente hemos asumido las mujeres trabajadoras ya las que nunca se ha dado la importancia o el valor que se merecen, teniendo en cuenta que son clave para la reproducción de la vida. Además, todos estos servicios se encuentran en situación crítica tras el tsunami de recortes que recibieron al principio de la crisis.

Entrando en más detalle, la ley regula explícitamente la externalización sanitaria de servicios ginecológicos y obstétricos, pediátricos, de planificación familiar y hospitalarios de cirugía, entre más; la externalización respecto de la educación, como la enseñanza preescolar y la educación especial, el servicio de comedores escolares, y la externalización de servicios de atención a las personas, como la geriatría y más.

Pero, para las mujeres cuáles son las consecuencias de externalizar o privatizar servicios públicos?

Lejos de que nos quieren hacer creer, privatizar o externalizar es estrechamente ligado con la precariedad laboral: el control sobre las condiciones de trabajo pasa de ser público a privado; por tanto, con convenios más precarios que conllevan la pérdida de derechos. Además, para ser competitivas a la hora de presentarse a las licitaciones, las empresas han de rebajar costes y muy a menudo se rebajan a costa de las trabajadoras. También, y debido a las dos razones anteriores, esto está estrechamente ligado a un empeoramiento de la calidad de los servicios.

La propuesta de ley afecta directamente a las mujeres porque somos quienes vamos a sufrir en nuestros cuerpos la pérdida más grande de servicios, que consideramos que deben ser públicos y universales, para garantizar nuestros derechos reproductivos, nuestra salud y los cuidados. Porque somos quienes cargaremos el peso de los cuidados a las personas que necesiten estos servicios, sea porque la devaluación del servicio limitará aún más el acceso o bien porque será inasumible económicamente, como puede ser el caso de los comedores escolares. Por lo tanto, fomentan la doble explotación que sufrimos las mujeres trabajadoras, que incluso llegamos a plantearnos dejar nuestro trabajo para volver al hogar a hacer tareas de cuidados que no son reconocidas y, aún menos, remuneradas.

Pero también afecta directamente a las mujeres para que conformamos cerca del 80% de las trabajadoras de los servicios que ataca la ley, y esto se traducirá en que tendremos que soportar unas condiciones laborales más precarias, que la brecha salarial entre hombres y mujeres seguirá aumentando y que, por tanto, también aumentará la brecha salarial de las pensiones. En resumen: la Ley Aragonés significa feminización de la pobreza.

El proyecto de ley de contratos de servicios a las personas no tiene en consideración la mitad de la población por que antepone los intereses capitalistas a los intereses y el bienestar de las personas. Las privatizaciones o externalizaciones tienen por objetivo reducir el gasto público y beneficiar a la empresa privada; por tanto, se alejan de la máxima feminista de poner la vida en el centro y avanzar hacia la mejora de vida de las personas, que va ligado a romper con el modelo capitalista y patriarcal en que vivimos.

Poner la vida en el centro significa avanzar hacia unos servicios públicos de calidad, universales -para todas las personas, sin discriminaciones de ningún tipo-, de gestión y provisión públicas y con un control popular. Que sean una apuesta clara por la mejora de las condiciones materiales de vida de las mujeres trabajadoras y que incorporen la perspectiva feminista.

Hay, pues, que las mujeres, que somos las trabajadoras y también las usuarias de estos servicios, nos organizamos en el lugar de trabajo o en las plataformas en defensa de los servicios públicos porque nos va la vida, porque somos las perjudicadas principales y porque sólo con la movilización podemos hacer frente al sistema y a todas las desigualdades que genera.

La ley goza también del apoyo del PSC, PP y Cs, partidos que se han vanagloriado de privatizar servicios; en el caso del PP y el PSOE, al frente del gobierno del estado y el gobierno autonómico valenciano. Seguramente su apoyo no debería sorprendernos. En cambio, sí que nos debe sorprender que aquellos partidos que defienden que hay que luchar por la soberanía en Cataluña opten claramente por regalar los servicios públicos en el mercado. Por lo tanto, para perder soberanía y derechos. Compañeras de ERC, si realmente desea construir un país de izquierdas, feminista y socialmente justo, hacernos un favor: votad no a la Ley Aragonés. Nosotros, desde la calle, también plantaremos cara a esta propuesta de ley, por que los servicios públicos las feministas los queremos para reducir las desigualdades de género, no para remachar la explotación que sufrimos las mujeres.

Oliva Sierra , militante de Endavant (OSAN) y del colectivo Olesa feminista y miembro de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Olesa de Montserrat.

https://www.vilaweb.cat/noticies/no-feminista-llei-aragones-opinio-oliva-serra/

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fP1Q

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal