lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fT6R

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

17/08/2020 :: Nacionales PP.Catalans

Vuit lliçons de la temporada turística. La pandèmia posa el model turístic davant del mirall

x Arran
[Cat/cast] Ocho lecciones de la temporada turística. La pandemia pone el modelo turístico ante el espejo

Traducción A. Bas. para La Haine

Catala

La temporada turística d’enguany ha estat marcada per l’evolució de la pandèmia. Dies abans de finalitzar l’estat d’alarma ja arribaven turistes a Mallorca en l’anomenada prova pilot, una mesura proposada pel gremi d’hotelers que posava els interessos econòmics d’una minoria per sobre de la salut pública i la majoria. Un cop finalitzat l’estat de l’alarma i amb el desconfinament per fases, es donava per iniciada la temporada turística, prevista molt diferent de la resta d’anys i que ha posat de manifest una evidència que repetim des de fa temps; no podem viure del turisme, no pot continuar com a motor central de l’economia dels Països Catalans.

Aquest estiu s’han evidenciat, un cop més, però amb més força que anteriorment, les contradiccions del model turístic imposat i la necessitat urgent d’apostar per un nou model allunyat del monocultiu turístic. La terciarització i turistització de l’economia dels Països Catalans són més precarietat i temporalitat per a les treballadores, desmantellament del teixit productiu, més pobresa generalitzada i beneficis econòmics per a unes elits. La majoria del PIB dels Països Catalans se sustenta en el sector turístic, una posició forçada pel model econòmic imposat per la Unió Europea, basat en el sector serveis i, especialment, en el model turístic massificat. Durant el mes de juliol el PIB als Països Catalans sota dominació espanyola ha caigut més d’un 20%, una xifra que no s’explica sense la seva relació amb el turisme com a principal activitat econòmica de la nació. I els indicadors del mes d’agost mostren un atur encobert de 2.312.904 treballadores als Països Catalans (1.036.151 treballadores aturades + 1.276.753 treballadores en ERTO).

Els efectes socials i econòmics de la pandèmia colpegen la classe treballadora, aguditzant la situació de precarietat de la vida. Una situació que s’accentua encara més i de manera doble en les dones treballadores. També en les persones migrades, amb qui s’accelera la precarietat i la vulnerabilitat. Per al jovent, la generació de les dues crisis, la situació no és millor; sotmeses a un present de misèria, incertesa per qualsevol expectativa d’un futur millori precarietat en totes les esferes de la vida. Unes condicions de vida que fan gairebé impossible l’emancipació juvenil i l’accés a l’habitatge a través del mercat.

Mentrestant, les institucions autonòmiques i el govern espanyol, lluny de plantejar canvis en el model, han tancat files amb els sectors turístics. Torra recomanava confinar-se a la població, mentre convidava els turistes a visitar el país. Armengol s’ha posicionat en tot moment a favor de la patronal turística, tant en la prova pilot a mitjan juny com posteriorment durant tota la temporada turística. La majoria de brots a les Illes es produeixen en hotels i serveis turístics. Puig també ha deixat clar el seu bàndol, promovent plans per incentivar el turisme amb les grans empreses del sector, així com posicionant-se en contra de la quarantena de turistes britànics dictada pel govern de Regne Unit.

Els carrers amb molts menys turistes que altres anys i els hotels buits han estat algunes de les imatges que han protagonitzat la temporada turística, però darrere d’aquestes imatges també s’amaguen problemàtiques. Algunes d’elles són l’augment de la desocupació laboral a causa de l’aturada global de la pandèmia, que durant l’estiu es caracteritzava per ser precària, estacional i temporal; la privatització de l’espai públic fins a eliminar la seva funció social i destruir el teixit associatiu dels barris i els pobles; i la força del lobby turístic, especialment en el negoci dels hotels i les residències turístiques.

Aquest estiu marcat per la pandèmia evidencia problemàtiques i contradiccions, però també ens deixa moltes lliçons. En destaquem vuit:

No podem viure del turisme. El model econòmic imposat als Països Catalans i basat en el sector serveis i l’especialització del sector turístic és insostenible i es demostra de manera evident durant la temporada turística d’enguany.

És urgent apostar a curt termini en la indústria turística per expropiacions (residències turístiques, empreses i grans actius), plans de reconversió i l’economia planificada. Per cada hotel buit, expropiació i pla de reconversió

El model turístic massificat privatitza l’espai públic. L’urbanisme de les ciutats i l’organització dels espais públics han de recuperar la seva funció social. Les imatges del veïnat recuperant places i carrers, durant la pandèmia, que tot l’any viuen la saturació turística demostren que un altre model de ciutat és possible

Contra la precarietat i la temporalitat del turisme, repartiment del treball. El model turístic només beneficia uns pocs, que exploten la majoria i generen una ocupació precària i estacional. Durant aquesta temporada turística s’ha disminuït la contractació a causa de l’aturada general de la pandèmia. Treballem menys, treballem totes. Produïm el necessari, redistribuïm-ho tot.

Els beneficis econòmics del sector turístic no poden estar per damunt de les vides de les persones. Les reaccions dels tres governs autonòmics i el govern espanyol són un tancament de files amb la patronal turística, disposats a prioritzar el capital privat turístic en comptes de la salut pública.

Rescatem les persones, no el sector turístic. Els gremis d’hotelers i les grans empreses turístiques reclamen prestacions, baixada d’impostos i polítiques per incentivar el turisme. Cap canvi en el model turístic pot passar per la complicitat amb la patronal; les mesures urgents han de passar necessàriament per expropiacions i plans de reconversió de la indústria turística.

El model turístic imperant als Països Catalans és un model imposat per la troika i mai no beneficiarà la majoria de la població. La Unió Europea no contempla cap canvi en el model econòmic europeu, tot el contrari: l’acord Fons Europeu de Reconstrucció o Nou Pla Marshall és una nova gran estafa que es traduirà en més préstecs i endeutament pels països del sud i noves reformes estructurals contra la classe treballadora. Qualsevol canvi en el model turístic i, per tant, qualsevol aposta per expropiacions, plans de reconversió i economia planificada, ha de passar per la sortida de la Unió Europea i la conquesta d’una sobirania plena per a les classes populars i el reconeixement dels drets dels pobles.

Cal fer valdre els espais naturals i apostar pel treball de la terra a les zones no urbanes del país. Aquesta temporada s’ha demostrat que el monocultiu turístic és contradictori al desenvolupament rural, a part de tenir un impacte mediambiental insostenible i promoure l’especulació amb el territori.

Aquestes lliçons de la temporada turística, però també de tota l’evolució de la pandèmia, posen de manifest que el capitalisme patriarcal és crisi i no és vàlid per garantir unes vides dignes per la classe treballadora. El model turístic dominant als Països Catalans és el model econòmic imposat per les estructures capitalistes globals i ara és més necessari que mai canviar-lo radicalment. Cal capgirar el model de turisme i les primeres mesures urgents han de passar per expropiacions i plans de reconversió de la indústria turística.

Arran, organització juvenil de l’Esquerra Independentista

Castellano

La temporada turística de este año ha sido marcada por la evolución de la pandemia. Días antes de finalizar el estado de alarma ya llegaban turistas en Mallorca en la llamada prueba piloto, una medida propuesta por el gremio de hoteleros que posaba los intereses económicos de una minoría por encima de la salud pública y la mayoría. Una vez finalizada el estado de la alarma y con el desconfinament por fases, se daba por iniciada la temporada turística, prevista muy diferente del resto de años y que ha posado de manifiesto una evidencia que repetimos desde hace tiempo; no podemos vivir del turismo, no puede continuar como motor central de la economía de los Países Catalanes.

Este verano se han evidenciado, un golpe más, pero con más fuerza que anteriormente, las contradicciones del modelo turístico impuesto y la necesidad urgente de apostar por un nuevo modelo alejado del monocultivo turístico. La terciarització y turistització de la economía de los Países Catalanes son más precariedad y temporalidad para las trabajadoras, desmantelamiento del tejido productivo, más pobreza generalizada y beneficios económicos para unas élites. La mayoría del PIB de los Países Catalanes se sustenta en el sector turístico, una posición forzada por el modelo económico impuesto por la Unión Europea, basado en el sector servicios y, especialmente, en el modelo turístico masificado. Durante el mes de julio el PIB en los Países Catalanes bajo dominación española ha caído más de un 20%, una cifra que no se explica sin su relación con el turismo como principal actividad económica de la nación. Y los indicadores del mes de agosto muestran un paro encubierto de 2.312.904 trabajadoras en los Países Catalanes (1.036.151 trabajadoras paradas + 1.276.753 trabajadoras en ERTO).

Los efectos sociales y económicos de la pandemia golpean la clase trabajadora, agudizando la situación de precariedad de la vida. Una situación que se acentúa todavía más y de manera doble en las mujeres trabajadoras. También en las personas migradas, con quienes se acelera la precariedad y la vulnerabilidad. Para la juventud, la generación de las dos crisis, la situación no es mejor; sometidas a un presente de miseria, incertidumbre por cualquier expectativa de un futuro mejore precariedad en todas las esferas de la vida. Unas condiciones de vida que hacen casi imposible la emancipación juvenil y el acceso a la vivienda a través del mercado.

Mientras tanto, las instituciones autonómicas y el gobierno español, lejos de plantear cambios en el modelo, han cerrado filas con los sectores turísticos. Torra recomendaba confinarse en la población, mientras invitaba los turistas a visitar el país. Armengol se ha posicionado en todo momento a favor de la patronal turística, tanto en la prueba piloto a mediados de junio como posteriormente durante toda la temporada turística. La mayoría de brotes en las Islas se producen en hoteles y servicios turísticos. Puig también ha dejado claro su bando, promoviendo planes para incentivar el turismo con las grandes empresas del sector, así como posicionándose en contra de la cuarentena de turistas británicos dictada por el gobierno de Reino Unido.

Las calles con muchos menos turistas que otros años y los hoteles vacíos han sido algunas de las imágenes que han protagonizado la temporada turística, pero detrás de estas imágenes también se esconden problemáticas. Algunas de ellas son el aumento de la desocupación laboral a causa de la parada global de la pandemia, que durante el verano se caracterizaba para ser precaria, estacional y temporal; la privatización del espacio público hasta eliminar su función social y destruir el tejido asociativo de los barrios y los pueblos; y la fuerza del lobby turístico, especialmente en el negocio de los hoteles y las residencias turísticas.

Este verano marcado por la pandemia evidencia problemáticas y contradicciones, pero también nos deja muchas lecciones. destacamos ocho:

No podemos vivir del turismo. El modelo económico impuesto en los Países Catalanes y basado en el sector servicios y la especialización del sector turístico es insostenible y se demuestra de manera evidente durante la temporada turística de este año.

Es urgente apostar a corto plazo en la industria turística por expropiaciones (residencias turísticas, empresas y grandes activos), planes de reconversión y la economía planificada. Por cada hotel vacío, expropiación y plan de reconversión

El modelo turístico masificado privatiza el espacio público. El urbanismo de las ciudades y la organización de los espacios públicos tienen que recuperar su función social. Las imágenes del vecindario recuperando plazas y calles, durante la pandemia, que todo el año viven la saturación turística demuestran que otro modelo de ciudad es posible

Contra la precariedad y la temporalidad del turismo, reparto del trabajo. El modelo turístico solo beneficia unos pocos, que explotan la mayoría y generan una ocupación precaria y estacional. Durante esta temporada turística se ha disminuido la contratación a causa de la parada general de la pandemia. Trabajamos menos, trabajamos todas. Producimos el necesario, redistribuyámoslo todo.

Los beneficios económicos del sector turístico no pueden estar por encima de las vidas de las personas. Las reacciones de los tres gobiernos autonómicos y el gobierno español son un cierre de filas con la patronal turística, dispuestos a priorizar el capital privado turístico en vez de la salud pública.

Rescatamos las personas, no el sector turístico. Los gremios de hoteleros y las grandes empresas turísticas reclaman prestaciones, bajada de impuestos y políticas para incentivar el turismo. Ningún cambio en el modelo turístico puede pasar por la complicidad con la patronal; las medidas urgentes tienen que pasar necesariamente por expropiaciones y planes de reconversión de la industria turística.

El modelo turístico imperante en los Países Catalanes es un modelo impuesto por la troika y nunca beneficiará la mayoría de la población. La Unión Europea no contempla ningún cambio en el modelo económico europeo, todo el contrario: el acuerdo Fondo Europeo de Reconstrucción o Nuevo Plan Marshall es una nueva gran estafa que se traducirá en más préstamos y endeudamiento por los países del sur y nuevas reformas estructurales contra la clase trabajadora. Cualquier cambio en el modelo turístico y, por lo tanto, cualquier apuesta por expropiaciones, planes de reconversión y economía planificada, tiene que pasar por la salida de la Unión Europea y la conquista de una soberanía llena para las clases populares y el reconocimiento de los derechos de los pueblos.

Hay que hacer valer los espacios naturales y apostar por el trabajo de la tierra a las zonas no urbanas del país. Esta temporada se ha demostrado que el monocultivo turístico es contradictorio al desarrollo rural, aparte de tener un impacto medioambiental insostenible y promover la especulación con el territorio.

Estas lecciones de la temporada turística, pero también de toda la evolución de la pandemia, posan de manifiesto que el capitalismo patriarcal es crisis y no es válido para garantizar unas vidas dignas por la clase trabajadora. El modelo turístico dominante en los Países Catalanes es el modelo económico impuesto por las estructuras capitalistas globales y ahora es más necesario que nunca cambiarlo radicalmente. Hay que cambiar el modelo de turismo y las primeras medidas urgentes tienen que pasar por expropiaciones y planes de reconversión de la industria turística.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fT6R

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal