lahaine.org

compartir

                    

Dirección corta: https://lahaine.org/cI4Q

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

12/06/2010 :: Nacionales PP.Catalans

Actualización de información sobre la huelga de hambre del CIE de Zona Franca

x La Haine - Barcelona
[Cat/Cast] El director del CIE pone nuevas dificultades a las personas que acuden a visitar a los presos. Ayer tuvo lugar una rueda de prensa y hoy se hace una concentación.

[Català]

Encara avui, dissabte, no podem assegurar que interns del CIE mantinguin la vaga de fam. Dijous passat sabíem amb certesa que encara romanien en vaga de fam 5 interns. Tanmateix, el que sí que podem afirmar és que han continuat deportant persones que es trobaven en vaga de fam, i que s'està actuant per tallar les xarxes entre les persones solidàries amb aquesta vaga i amb els interns.

Dijous passat, el director del CIE, fora de si, va retenir durant una estona diverses persones solidàries que acudien a visitar els presos, i els va amenaçar de detenir-les. Finalment, es va quedar només en una amenaça, que pretenia acovardir l’estreta solidaritat que s'està teixint amb els interns del CIE. Així mateix, ahir divendres, sota un gran nerviosisme, el director del centre va prohibir l’entrada a diverses persones que anaven a veure els interns. Va posar-hi moltes traves i, fins i tot, va impedir que s'utilitzés la sala d'espera per a visitants del CIE. Sembla que amb aquest tipus de mesures es pretén, d'una banda, dificultar l'accés a la informació de tot el que està passant a l'interior del CIE i, de l’altra, intentar que els familiars i els presos generin un rebuig cap a les persones que estan acudint cada dia al CIE.

Us recordem que avui hi haurà una concentració en solidaritat amb la vaga de fam i contra els CIE, a les 18h a la Rambla del Raval

Ahir va tenir lloc una roda de premsa en la qual van assistir, a més de persones del grup de solidaritat amb la vaga de fam, Hector Silveira (subdirector de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans), Luciana Coconi (integrant de l'Institut Català contra la Tortura), i Marco Aparicio (membre de l'àrea de migracions de la Comissió de Defensa del Col•legi d'Advocats de Barcelona). S’hi va llegir un comunicat d'una persona que ha estat empresonada en el CIE, però que prefereix mantenir-se en l'anonimat, per por de la represàlies.

En primer lloc, han exigit "que cessin les agressions, amenaces i vexacions que estan sofrint els interns del CIE, les quals s'agreugen en el moment en què les persones són deportades". A tall d’exemple, han afirmat que un policia va dir a un intern: "o puges a l'avió avui, o hi pujaràs demà amb tots els ossos del teu cos trencats. A la tornada, en dependències policials, un policia li va clavar una pallissa". Així mateix, ha afirmat que "malgrat que ja s'ha interposat alguna denúncia per maltractaments, veiem que denunciar és molt complicat perquè la gent té por de fer-ho, i perquè persones que han sofert maltractament són deportades amb molta urgència". De totes maneres, han anunciat que pròximament s'espera poder interposar diverses querelles.

També han denunciat que l'assistència mèdica és deficitària i irresponsable, i afirmen que hi ha persones amb malalties cròniques a les quals no es facilita medicació. Així mateix, han exigit que s'investiguin amb profunditat les circumstàncies en què va morir Mohammad, fa tres setmanes, a l'interior del CIE. S'ha anunciat que un jutjat d'instrucció ha admès tramitar la denúncia presentada per l’associació Papers i Drets per a Tothom.

Pel que fa a la vaga de fam, han afirmat que entre 10 i 15 persones continuen mantenint la protesta. Han afirmat que "el que al principi va ser una vaga de fam d'unes 150 persones s'ha convertit en una protesta de menys persones perquè la policia que custodia el centre, i també el director, han amenaçat amb deportacions si continuava la protesta. I efectivament, han deportat a un bon nombre de persones, i han acovardit els interns amb la presència aquesta setmana d’antiavalots amb les porres a la mà". També han denunciat que les condicions d'higiene són pèssimes, que viuen amuntegats fins a sis interns per cel•la, i que no s'avisa els interns, familiars, i advocats dels interns del dia i la hora en què seran deportats.

En segon lloc, s’ha llegit un comunicat emès per una persona que ha estat al CIE, en el qual afirmava que "La meva experiència al Centre d'Internament és trista; era en una presó, on els guàrdies em cridaven sense cap respecte amb un sentiment de racisme. No comptem amb assistència medica, no els interessa la nostra persona com a ésser humà; el seu únic objectiu és expulsar-te. Rebem amenaces d’avisar els antiavalots perquè ens intervinguin suposadament per desordre i per denunciar el tracte que rebem".

Posteriorment, ha intervingut Hector Silveria, subdirector de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de l'UB, que ha indicat que "des de l'Observatori es dóna suport a totes les reivindicacions que s'han anunciat en el comunicat" i que "l'estructura de les deportacions és una barbaritat, ja que no respecten els drets fonamentals de les persones". Així mateix, ha demanat que el Defensor del Poble visiti el CIE de la Zona Franca, i ha anunciat que l'OSPDH se sumarà a la proposta de realitzar un informe sobre la situació al CIE de la Zona Franca.

En quart terme, ha intervingut Luciana Coconis, integrant de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, que ha manifestat que "la protecció dels drets humans ha d’estar per sobre de qualsevol política migratòria", i ha exigit al govern que investigui tot el que ocorre a l'interior dels Centres d'Internament d'Estrangers.

Per últim, Marco Aparicio, del Grup d'Estrangeria de la Comisió de Defensa i dels Drets de la Persona del Collegi d'Advocats de Barcelona, ha afirmat, a més de donar suport al comunicat presentat, que des de la llei d'Estrangeria de l'any 2000 s'ha viscut una constant destrucció dels drets per a les persones migrants.


[Castellano]

A día de hoy, sábado, aún no podemos asegurar que la huelga de hambre esté siendo mantenida por internos del CIE. El pasado jueves sabiamos con certeza que aún se mantenían en huelga de hambre 5 internos. Sin embargo, lo que sí que podemos afirmar es que han continuado deportando a personas que se encontraban en huelga de hambre, y que se está actuando para cortar las reder entre las personas solidarias con la huelga de hambre y los internos.

El pasado jueves, el director del CIE, fuera de sí, retuvo durante un rato a varias personas solidarias que acudían a visitar a presos, y les amenazó con ser detenidos. Finalmente, se quedó solamente en una amenaza, que buscaba amedrentar la solidaridad estrecha que se está tejiendo con los internos en el CIE. Asimismo, en el día de ayer, viernes, bajo un gran nerviosismo el director del centro prohibió entrar a varias personas entrar a ver a internos. Puso muchas trabas, e incluso impidió que se utilizara la sala de espera para visitantes del CIE. Parece que con este tipo de medidas pretende, por un lado, dificultar el acceso a la información de todo lo que acontece en el interior del CIE, y por otro, tratar de que los familiares y los presos generen un rechazo hacia las personas que están acudiendo cada día al CIE.

Recordamos que hoy tendrá lugar una concentración en solidaridad con la huelga de hambre y contra los CIES a las 18hs en la Rambla del Raval

En el día de ayer tuvo lugar una rueda de prensa en la que además de personas del grupo de solidaridad con la huelga de hambre; Hector Silveira, subdirector del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos; Luciana Coconi, integrante del Institut Catalá contra la Tortura; y Marco Aparicio, miembro del área de migraciones de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, y se leyó un comunicado de una persona que ha estado encarcelada en el CIE, pero que prefiere mantenerse en el anonimato por miedo a la represalias.

En primer lugar han exigido “que cesen las agresiones, amenazas y vejaciones que están sufriendo los internos en el CIE, las cuales se agravan en el momento en que las personas son deportadas”. Como ejemplo, han afirmado que un policía dijo a un interno que “o subes al avión hoy o subirás mañana con todos los huesos de tu cuerpo rotos. A la vuelta a las dependencias policiales un policía le dio una paliza”. Asimismo, ha afirmado que “a pesar de que ya se ha interpuesto alguna denuncia por malos tratos, nos encontramos con que denunciar es muy complicado porque la gente tiene miedo a denunciar, y porque personas que han sufrido maltrato son deportadas con mucha urgencia”. De todas maneras han anunciado que próximamente se espera poder interponer varias querellas.

También han denunciado que la asistencia médica es deficitaria y irresponsable, y afirman que hay personas con enfermedades crónicas a las que no se les facilita medicación. Asimismo, han exigido que se investigue hasta el final las circunstancias que rodearon la muerte de Mohamed, hace tres semanas, en el interior del CIE. Se ha anunciado que un juzgado de instrucción ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Asociación Derechos y Papeles para Todos.

En cuanto a la huelga de hambre, han afirmado que entre 10 y 15 personas siguen en huelga de hambre. Han afirmado que “lo que en un principio fue una huelga de hambre de unas 150 personas se ha convertido en una protesta de menos personas porque la policía que custudia el centro y el director del mismo han amenazado con deportaciones si se continuaba, porque efectivamente han deportado a un buen número de personas, y porque han amedrentado a los internos con la presencia esta semana de antidisturbios con las porras en la mano”.

Asimismo, han denunciado que las condiciones de higiene son pésimas, que viven hacinados, hasta 6 internos por celda, y que no se avisa a los internos, familiares, y abogados de los internos del día y hora en que serán deportados.

En segundo lugar, una persona ha leído un comunicado que ha emitido una persona que ha estado en el CIE en el cual afirmaba “Mi experiencia en el centro de internamiento es triste; estaba en una prisión, donde los guardias me gritaban sin ningún respeto con un sentimiento de racismo, no contamos con asistencia medica, no les interesa nuestra persona como ser humano, su fin único es solo el de expulsarte, recibimos amenazas de llamar a anti disturbios para que nos intervengan supuestamente por desorden y por hacer los reclamos del trato que recibimos”.

Posteriormente ha intervenido Hector Silveria, subdirector del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la UB, que ha indicado“desde el Observatorio se da apoyo a todas las reivindicaciones que se han anunciado en el comunicado” y que “la estructura de las deportaciones es una barbaridad, ya que no respeta los derechos fundamentales de las personas”. Asimismo ha pedido que el Defensor del Pueblo visite el CIE de Zona Franca, y ha anunciado que el OSPDH se sumará a la propuesta de realizar un informe sobre la situación en el CIE de Zona Franca.

En cuarto lugar ha intervenido Luciana Coconis, integrante del Institut de Drets Humans de Catalunya, que ha manifestado que “la protección de los derechos humanos debe estar por encima de cualquier política migratoria” y ha exigido al gobierno que investigue todo lo que ocurre en el interior de los Centros de Internamiento de extranjeros.

En último lugar, Marco Aparicio, Grup d'extrangeria de la Comisió de defensa i dels drets de la persona del Col·legi d'advocats de Barcelona, ha afirmado, además de dar apoyo al comunicado presentado, que desde la ley de extranjería del año 2000 se ha vivido una constante restrucción de derechos para las personas migrantes.

------------------------------

Comunicado íntegro de la persona que ha estado internada en el CIE

El relato de una experiencia

Nunca imagine pasar una experiencia tan sombría y dolorosa en mi vida en la que fui humillado y marginado no cometí ningún delito, ni crimen pero se me trato igual o peor.

Mi experiencia en el centro de internamiento es triste; estaba en una prisión, donde los guardias me gritaban sin ningún respeto con un sentimiento de racismo, no contamos con asistencia medica, no les interesa nuestra persona como ser humano, su fin único es solo el de expulsarte, recibimos amenazas de llamar a anti disturbios para que nos intervengan supuestamente por desorden y por hacer los reclamos del trato que recibimos; intentamos realizar una huelga de hambre en protesta d3 los malos tratos, pero con intimidación de castigarnos nos desorganizan y nos reprimen, nos pincha nuestras llamadas, controlan las cosas que hablamos con nuestros familiares o con las personas que nos visitan, no dejan que el exterior tenga ningún conocimiento de todos los malos tratos recibidos y cuando vienen anti disturbios no tienen ninguna consideración, nos tratan peor que animales sin ningún tipo de respeto.

Vienen personas que nos intimidan con amenazas y mentiras con preguntas “como ¿si tu quieres quedarte firma! Que si quieres volver, vuelves, que no ha problema pero firma” para que firmemos los retornos voluntarios, no respetan las alegaciones o recursos que se presentan y las personas que tienen mayor oportunidad de quedarse sin previo aviso las sacan a la 5:00 o 4:00 de la mañana y se los llevan al aeropuerto pese que algunos tienen aceptados o con cita para presentar la documentación necesaria para la regularización, cuando te llevan al aeropuerto te entregan a la policía, te meten a un calabozo y al momento de subirte al avión te sacan primero enmanillado, sin poder resistirte porque te pegan te gritan te intimidan con palabras como “igual saldrás dentro de 10 o 15 minutos pero iras atado y como perro! ¿por que no te vas, eres tonto, tu ibas a ir en primera clase, ahora iras como animal! Con esos tratos es imposible conciliar el sueño uno no sabe que puede pasar, se entra en una depresión por que se han lamentado perdidas de vidas de los que nos encoramos allí. Con la esperanza de que personas puedan apiadarse de nosotros que puedan reclamar, porque somos seres humanos con derechos y obligaciones como todas las personas de nuestra sociedad sin distinción de raza sexo ni religión solo como personas.

----------------

Comunicado íntegro del grupo de Solidarias con la Huelga de Hambre leído en la rueda de prensa (Recomendamos su lectura porque muestra de manera global cual es la situación dentro del CIE)

Antes de todo, queremos aclarar que toda la información que daremos a continuación la hemos extraído tras un gran número de encuentros con internos que han participado en la huelga de hambre, con personas que han estado internadas en el CIE, y con familiares de éstos. Hemos querido observar y conocer lo que acontecía en el interior del CIE, y es un trabajo que se lleva desarrollando desde hace varios meses. En el futuro algunas personas tenemos la intención de recopilar toda la información, y ordenarla para poder realizar un informe detallado.

Tras la muerte de Mohammed dentro del CIE de Zona Franca ha habido varios intentos de huelga de hambre. Unos días después, el lunes 7 de junio, un miembro de la Asociación de Derechos y Papeles para Todos recibió 7 llamadas diferentes a través de las cuales le informaron que unos 150 internos habían decidido emprender una huelga de hambre para protestar por las condiciones en las que viven dentro del CIE y para denunciar que consideran muy injusto que se les prive de libertad por el mero hecho de no tener papeles, es decir, por cometer una infracción administrativa. Cabe mencionar que muchos de ellos llevan residiendo y conviviendo en España más de 5 años.

Hemos recogido las reivindicaciones de los internos y nos adherimos a ellas con gran rotundidad, pues consideramos que la situación en la que se encuentra el CIE de Zona Franca es intolerable.

1. Exigimos que ningún interno más sea sometido a ningún tipo de agresión, amenaza o vejación por parte de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía que custodian este centro de privación de libertad. Decimos esto porque hemos constatado que dentro del CIE de zona franca es habitual que se profieran comentarios racistas y vejatorios hacia los internos y sus familiares; porque también hemos constatado que hay policías, tanto del CIE como del grupo de expulsiones de la policía nacional, que emplean la amenaza como herramienta de gobierno del Centro y a la hora de realizar deportaciones; y porque hemos constatado que muchas personas que han pasado por el CIE han sufrido agresiones físicas y psicológicas por parte de la Policía Nacional, y, en especial, aquellas personas que se han negado a subir al avión que las iba a deportar1. Asimismo, anticipándonos a lo que se nos dirá, queremos dejar bien claro que si hasta el momento no se han presentado muchas denuncias por malos tratos o torturas es porque muchas de éstas personas son deportadas tras las situaciones de agresión, porque las personas tienen miedo a las represalias debido a su condición de especial vulnerabilidad como migrantes sin papeles, y a que muchas de ellas lo sufren en silencio y sin apoyo. Incluso, en ocasiones, cuando se comienzan los trámites necesarios para proceder a la denuncia nos hemos encontrado con que la persona torturada es deportada de manera veloz. Hace unas semanas ocurrió una situación como esta. De todas maneras, dejamos claro que SOS Racisme ya ha interpuesto varias denuncias por estos motivos, y dentro de poco se presentaran más.

Asimismo, consideramos que la falta de control externo y de secretismo que rodea al CIE fomenta y favorece la existencia de malos tratos y tortura al interior del mismo y en el proceso de deportación. Nosotros queremos mirar para mostrar luz sobre el CIE, ya que muchos sabemos muy bien que la tortura se ampara en la oscuridad.

2. Exigimos que se garantice el derecho a la asistencia médica de las personas internadas que lo precisen. Decimos esto porque hemos constatado que el servicio médico que se ofrece en el CIE de Zona Franca es absolutamente deficitario e irresponsable. Hemos conocido de casos en que a personas con enfermedades crónicas se les niega la medicación y la asistencia médica; hemos conocido de un caso en el que a pesar de tener un pie, una mano, y el cuello en muy mal estado y estar prácticamente inmovilizado se le impedía el derecho a la asistencia médica; muchos internos coinciden en afirmar que lo único que suministra el médico son “gelocatiles” aunque estés realmente mal; y, asimismo, muchos internos han declarado que muchas personas dentro enferman debido a la falta de higiene y de asistencia médica. Asimismo, no existe ningún tipo de asistencia psicológica a pesar de que las personas lo hayan requerido.

3. Exigimos que se garantice la elección de llevar a cabo una huelga de hambre por parte de las y los internos. Decimos esto porque hemos constatado que tanto en esta huelga de hambre como en otras, miembros de la Policía Nacional han amenazado con deportar a los huelguistas y a muchos les han deportado de manera urgente (en la madrugada del martes al miércoles 15 huelguistas de hambre fueron deportados); y que han empleado la violencia y la amenaza de ésta para amedrentar a las personas que decidían protestar por su situación; etc. Este es uno de los motivos que han hecho que el número de personas en protesta haya ido disminuyendo progresivamente. Hemos tenido conocimiento de que el pasado martes 8 de junio entraron al CIE miembros de la Unidad de Intervención Policial (antidisturbios) con las porras en la mano para amedrentar a los internos. Actualmente siguen en huelga de hambre entre 10 y 15 personas.

4. Exigimos que se investigue hasta el final la muerte hace tres semanas de Mohamed, un joven de 22 años que según las fuentes policiales se suicidó estando el sólo en una celda. Un juzgado de instrucción de Barcelona admitió a trámite la denuncia presentada por la Asociación Derechos y Papeles para Todos. En la denuncia se pedía que no fueran deportadas las personas que podían testificar de cara a la clarificación de los hechos. Sin embargo, esta misma asociación afirma que todos ellos ya han sido deportados a sus respectivos países. Consideramos que es un hecho muy grave. Asimismo, cabe destacar que las protestas que dentro del CIE se han dado tras la muerte de Mohamed han sido reprimidas y ha habido un clima de mucha tensión. La huelga de hambre que se anunció tras la muerte no siguió adelante por estos motivos.

5. Exigimos que se garanticen todos los derechos que les corresponden a los internos en el CIE y a sus familiares. En especial, que se les informe con suficiente antelación a ellos, a sus abogados y a sus familiares, del día y hora que serán deportados. La situación actual es que muchos familiares se enteran por otros internos o cuando acuden al CIE a visitar de que su hermana, madre, hija, amigo, o pareja ha sido deportado. Asimismo exigimos que cese la situación de falta de higiene, de hacinamiento (normalmente duermen 6 internos en celdas de dimensiones reducidas), que la comida sea de calidad, que no se sancione a ningún interno con aislamiento, etc.

6. Por todos estos motivos y porque, por un lado, estamos absolutamente en contra de que se prive de libertad a personas por cuestiones de índole racial o de procedencia, y por otro, porque consideramos que las políticas de expulsión y migración del Estado Español y de la UE son racistas e intolerables, exigimos, además del respeto absoluto a los derechos de las y los internos, el cierre del CIE de Zona Franca y del resto de Centros de Internamiento del Estado Español, así, como la puesta en libertad de todas aquellas personas que ahora mismo se encuentran en su interior, poniendo fin a la maquinaria de las deportaciones.

Sin embargo, mientras sigan existiendo hemos tomado la firme decisión de no parar de escuchar y observar todo lo que acontezca en el interior de estos Centros de Internamiento, de estas cárceles para migrantes. De denunciar todo cuanto acontezca. Y de tejer redes de solidaridad y resistencia con las y los internos y sus familiares. Los centros de detención para migrantes son verdaderamente opacos. No dejan que colectivos y organizaciones sepan qué es lo que verdaderamente está pasando. Muchas personas seguiremos tratando de combatir la oscuridad, el silencio y la impunidad. Y aunque lo intenten, no podrán silenciar lo que ocurra dentro.

¡Solidaridad con los internos en huelga de hambre!
¡Que se cierren los Centros de Internamiento!

Grupo de solidarias con la huelga de hambre del CIE de Zona Franca de Junio de 2010

------------------------------

Más información

Cuarto día de huelga de hambre en el CIE de Zona Franca

Entre 40 y 60 internos del CIE de Zona Franca continúan en huelga de hambre

::: Cobertura en La Haine: Concentración en el CIE de la Zona Franca de Barcelona :::

compartir

                    

Dirección corta: https://lahaine.org/cI4Q

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License ::

Principal