lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eY1A

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

09/04/2016 :: Barcelona

[Cat/Cast] Acabarem amb la impunitat, posarem llum on hi ha ombres

x Alerta Solidaria - CUP Capgirem Barcelona
Queremos manifestar nuestro apoyo a la persona herida, a Josep Garganté, al compañero del colectivo Tras La Manta y a todas las que cada día ven vulnerados sus derechos

Acabarem amb la impunitat, posarem llum on hi ha ombres

En les darrers hores hem tingut coneixement que el regidor de la CUP Capgirem Barcelona i membre del col·lectiu de suport als venedors ambulants Tras la Manta ha estat denunciat per un metge del CAP Pere Camps de Barcelona, a instància de la Guàrdia Urbana per unes suposades coaccions.

Els fets es remunten al passat 23 de març quan en una persecució de manters a l'estació de metro de Drassanes, per part de la Guàrdia Urbana de Barcelona, un noi va resultar ferit.

Fruit d'això el noi va resultar ferit, i va haver de ser portat a l'hospital pels seus companys i solidaris que eren al lloc dels fets. En arribar al CAP Pere Camps de Barcelona, es varen trobar amb presència de la Guàrdia Urbana de Barcelona qui en cap moment va detenir cap persona.

Sorprenentment en el moment que el ferit va ser atès pels serveis sanitaris del CAP, en el moment de la visita mèdica hi havia un membre del cos policial present. Davant d'aquesta vulneració flagrant de Drets Humans el nostre company, Josep Garganté juntament amb una altra persona del col·lectiu Tras la Manta varen parlar amb el metge per exposar-li la situació, demanant-li, a petició del ferit, que el tornés a visitar a fi que aquesta persona li pogués explicar el motiu de la visita de forma lliure, i no coaccionada per la presència de cap persona.

Mentrestant, vàrem tenir coneixement per part de la premsa, que un membre de la Guàrdia Urbana va estar filmant l'escena en la que es pot observar que en tot moment s'està apel·lant al metge, que té l'obligació de seguir unes determinades pautes en els diagnòstics i tràmits dels informes mèdics, que complís amb la seva obligació, sense interferir en cap cas en el contingut del mateix.

El resultat no sorprèn i no és nou, el metge reconeix que és una pràctica habitual, que la Guàrdia Urbana estigui present quan es fan visites, prescindint de la seva obligació de vetllar pel bé del pacient.

Aquestes obligacions deriven de l'article 25 de la Declaració Universals de Drets Humans, dels Drets Fonamentals a la intimitat, a la integritat física i moral, i a la tutela judicial efectiva, de la Llei General de la Salut, de la llei 41/2002 de l'autonomia del pacient, i de l'aplicació del Protocol d'Istanbul entre d'altres.

Aquesta pràctica reconeguda com habitual suposa que les persones que han estat torturades o maltractades per funcionaris públics vegin coartat el seu dret a ser visitat per un metge forense o el metge de primera assistència qui té l'obligació de ser garant de la integritat física de la persona i evitar que hi hagin cercles d'impunitat. En aquesta visita mèdica necessària per a formular denúncia (dret fonamental en una democràcia) a fi que sigui prova d'allò que relata la persona denunciant i poder acotar els fets denunciats amb la immediatesa sota custodia policial, és necessari que la persona pugui expressar-se de forma el més lliure possible sobre l'origen de les lesions i dels fets que les han causat, fet que queda impedit davant la presència de la policia en la visita mèdica.

Aquesta obligació en els darrers anys ha estat reclamada per moltes organitzacions i entitats de defensa dels Drets Humans, organismes internacionals i del Síndic de Greuges de Catalunya.

El que sorprèn, però és que aquesta persona malgrat no estar detinguda, el metge acceptés amb tota normalitat la presència de la policia a la visita mèdica, i el resultat sigui que aquest denunciï a qui vetlla pel compliment de les seves obligacions, i no a les coaccions exercides per part de la Guàrdia Urbana contra el pacient.

Aquests extrem és molt greu i exigim que es depurin les responsabilitats que pertoquin.

Així mateix, volem manifestar el nostre suport a la persona ferida, al nostre company Josep Garganté, al company del col·lectiu Tras La Manta i a totes les que cada dia veuen vulnerats els seus drets.

Contra la impunitat policial no defallirem, per més denúncies, procediments o condemnes que ens suposin posarem llum allà a on hi ha ombres.

Exigim la identificació dels agents presents i l'aplicació immediata del Protocol d'Istanbul als centres mèdics i forenses.

Alerta Solidària

Cup Capgirem Barcelona

Països Catalans, 8 d'abril de 2016

________________

[Castellano]

Acabaremos con la impunidad, pondremos luz donde hay sombras

En las últimos horas hemos tenido conocimiento de que el concejal de la CUP Capgirem Barcelona y miembro del colectivo de apoyo a los vendedores ambulantes Tras la Manta ha sido denunciado por un médico del CAP Pere Camps de Barcelona, a instancias de la Guardia Urbana por unas supuestas coacciones.

Los hechos se remontan al pasado 23 de marzo cuando en una persecución de manteros en la estación de metro de Drassanes, por parte de la Guardia Urbana de Barcelona, un chico resultó herido.

Fruto de ello el chico tuvo que ser llevado al hospital por sus compañeros y solidarios que estaban en el lugar de los hechos. Al llegar al CAP Pere Camps de Barcelona, se encontraron con presencia de la Guardia Urbana de Barcelona quien en ningún momento detuvo a ninguna persona.

Sorprendentemente en el momento que el herido fue atendido por los servicios sanitarios del CAP, en el momento de la visita médica había un miembro del cuerpo policial presente. Ante esta vulneración flagrante de Derechos Humanos nuestro compañero, Josep Garganté junto con otra persona del colectivo Tras la Manta hablaron con el médico para exponerle la situación, pidiéndole, a petición del herido, que lo volviera a visitar a fin de que esta persona le pudiera explicar el motivo de la visita de forma libre, y no coaccionada por la presencia de ninguna persona.

Mientras tanto, tuvimos conocimiento por parte de la prensa, que un miembro de la Guardia Urbana estuvo filmando la escena en la que se puede observar que en todo momento se está apelando al médico, que tiene la obligación de seguir unas determinadas pautas en los diagnósticos y trámites de los informes médicos, que cumpliera con su obligación, sin interferir en ningún caso en el contenido del mismo.

El resultado no sorprende y no es nuevo, el médico reconoce que es una práctica habitual, que la Guardia Urbana esté presente cuando se hacen visitas, prescindiendo de su obligación de velar por el bien del paciente.

Estas obligaciones derivan del artículo 25 de la Declaración Universales de Derechos Humanos, los Derechos Fundamentales a la intimidad, a la integridad física y moral, ya la tutela judicial efectiva, de la Ley General de la Salud, de la ley 41/2002 de la autonomía del paciente, y de la aplicación del Protocolo de Estambul entre otros.

Esta práctica reconocida como habitual supone que las personas que han sido torturadas o maltratadas por funcionarios públicos vean coartado su derecho a ser visitado por un médico forense o el médico de primera asistencia quien tiene la obligación de ser garante de la integridad física de la persona y evitar que haya círculos de impunidad. En esta visita médica necesaria para formular denuncia (derecho fundamental en una democracia) a fin de que sea prueba de lo que relata la denunciante y poder acotar los hechos denunciados con la inmediatez bajo custodia policial, es necesario que la persona pueda expresarse de forma lo más libre posible sobre el origen de las lesiones y de los hechos que las han causado, lo que queda impedido ante la presencia de la policía en la visita médica.

Esta obligación en los últimos años ha sido reclamada por muchas organizaciones y entidades de defensa de los Derechos Humanos, organismos internacionales y del Síndic de Greuges.

Lo que sorprende, es que esa persona a pesar de no estar detenida, el médico aceptara con toda normalidad la presencia de la policía en la visita médica, y el resultado sea que este denuncie a quien vela por el cumplimiento de sus obligaciones, y no a las coacciones ejercidas por parte de la Guardia Urbana contra el paciente.

Este extremo es muy grave y exigimos que se depuren las responsabilidades que correspondan.

Asimismo, queremos manifestar nuestro apoyo a la persona herida, a nuestro compañero Josep Garganté, al compañero del colectivo Tras La Manta y a todas las que cada día ven vulnerados sus derechos.

Contra la impunidad policial no cejaremos, por más denuncias, procedimientos o condenas que nos supongan pondremos luz allí donde hay sombras.

Exigimos la identificación de los agentes presentes y la aplicación inmediata del Protocolo de Estambul en los centros médicos y forenses.

Alerta Solidaria

Cup Capgirem Barcelona

Països Catalans

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eY1A

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal