lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fU9n

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

01/11/2020 :: País Valencià

[Cat/Cast] Anuladas las multas a Arran por la acción antifascista del 9 de octubre de 2019

x Arran - Alerta Solidaria

[Català]

Nova victòria judicial contra la Llei Mordassa: Anul·lades les multes a Arran per l’acció antifeixista del 9 d’octubre de 2019

El passat 25 de setembre i 20 d’octubre van tindre lloc als Jutjat contenciós administratiu 1 i 9 de València dos dels judicis per les multes imposades a l’organització juvenil de l’Esquerra Independentista ARRAN València per l’acció antifeixista duta a terme el 9 d’octubre de 2019 en la qual vam desplegar una pancarta des del Micalet amb el lema “FORA FEIXISTES” per denunciar la impunitat de l’extrema dreta als carrers de València durant la tradicional processió cívica.

 Ambdues sentències anul·len les Resolucions de la Delegació del Govern que imposaven dues de les tres sancions administratives per pertorbació de la seguretat ciutadana en actes públics en aplicació de la Llei Mordassa. Les sentències assenyalen que els fets constatats no encaixen en les infraccions aplicades. La Sentència del Jutjat contenciós administratiu 9 va més enllà, assenyalant que s’ha vulnerat el dret a la presumpció d’innocència de les sancionades com que no consta acreditada cap alteració efectiva de la seguretat ciutadana, sent l’únic fet constatat la mera despenjada de la pancarta i, com a conseqüència, entén que no queda acreditada la comissió de la infracció sancionada. Respecte de la tercera de les sancions imposades pels mateixos fets, es troba ara mateix en fase administrativa.

 Des d’Arran València i Alerta Solidària, davant les sentències dictades fem les següents consideracions:

Que aquests procediments judicials han evidenciat que no hi havia cap motiu per iniciar cap expedient sancionador pel fet d’haver desplegat la pancarta. Això evidencia la persecució política i la utilització amb aquesta finalitat de la Llei Mordassa per part la Delegació del govern espanyol a València cap a la dissidència política, en aquest cas l’Esquerra Independentista i el moviment antifeixista.Aquests procediments han evidenciat també la doble vara amb què tant les forces i cossos de seguretat de l’estat com la Delegació del govern mesuren les accions que es duen a terme durant les mobilitzacions del 9 d’octubre. Mentre que durant anys els diferents governs han anat tolerant, i toleren, els insults, pancartes i l’exhibició de símbols feixistes durant tot el recorregut de la processó cívica del 9 d’octubre per part de diferents grupuscles de l’extrema dreta, es persegueix i pretén sancionar amb 1800 € l’exhibició d’una pancarta amb el lema “Fora Feixistes”.No és nova la permissivitat i la impunitat amb què compta l’extrema dreta per part de la policia espanyola, però no hem d’oblidar que la Delegació d’aquest govern que es diu progressista ha vingut prometent la derogació de la Llei Mordassa i ha sigut qui ha iniciat expedients sancionadors per l’exhibició d’una pancarta antifeixista, quan aquest fet no té ni tan sols encaix en cap de les infraccions previstes.Considerem que aquests expedients sancionadors evidencien també la deriva restrictiva dels drets més fonamentals a l’Estat espanyol. És inconcebible que en un estat que es diga democràtic es sancione ningú per denunciar el feixisme en una pancarta, fet que és un clar exercici de la llibertat d’expressió i ideològica. Però no només això, aquests mesos també s’està jutjant les piqueteres valencianes, en uns processos que no són més que un greu atac als drets de vaga i de manifestació.

 No hi ha cap dret que s’haja aconseguit sense lluitar. Per això, malgrat les multes i els processos sancionadors, no farem ni una passa enrere en la lluita contra el feixisme i la seua impunitat governe qui governe. Seguim creant xarxa entre les militants revolucionàries i ens entenem com a camarades, camarades amb les quals teixim uns vincles profunds perquè compartim un objectiu revolucionari que ens fa més fortes que la repressió, que no serà capaç d’aturar-nos.

 Ens volen mudes i a la gàbia, però ens trobaran als carrers juntes i combatives. El jovent no claudiquem i a València ens llevem la mordassa!!

 València, Països Catalans, 30 d’octubre de 2020

[Castellano]

Nueva victoria judicial contra la Ley Mordaza: Anuladas las multas a Arran por la acción antifascista del 9 de octubre de 2019

Nueva victoria judicial contra la Ley Mordaza: Anuladas las multas a Arran por la acción antifascista del 9 de octubre de 2019

El pasado 25 de septiembre y 20 de octubre tuvieron lugar en los Juzgados contencioso administrativos 1 y 9 de Valencia dos de los juicios por las multas impuestas a la organización juvenil de la Izquierda Independentista Arran Valencia por la acción antifascista celebrada el 9 de octubre de 2019 en la que desplegamos una pancarta desde el Micalet con el lema "FUERA FASCISTAS" para denunciar la impunidad de la extrema derecha en las calles de Valencia durante la tradicional procesión cívica.

 Ambas sentencias anulan las Resoluciones de la Delegación del Gobierno que imponían dos de las tres sanciones administrativas por alteración de la seguridad ciudadana en actos públicos en aplicación de la Ley MordazaLas sentencias señalan que los hechos constatados no encajan en las infracciones aplicadas. La Sentencia del Juzgado contencioso administrativo 9 va más allá, señalando que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de las sancionadas como no consta acreditada ninguna alteración efectiva de la seguridad ciudadana, siendo el único hecho constatado la mera descolgada de la pancarta y, como consecuencia, entiende que no queda acreditada la comisión de la infracción sancionada. Respecto de la tercera de las sanciones impuestas por los mismos hechos, se encuentra ahora mismo en fase administrativa.

 Desde Arran Valencia y Alerta Solidaria, ante las sentencias dictadas hacemos las siguientes consideraciones:

Que estos procedimientos judiciales han evidenciado que no había ningún motivo para iniciar ningún expediente sancionador por haber desplegado la pancarta. Esto evidencia la persecución política y la utilización con esta finalidad de la Ley Mordaza por parte la Delegación del Gobierno en Valencia hacia la disidencia política, en este caso la Izquierda Independentista y el movimiento antifascista. Estos procedimientos han evidenciado también la doble vara con la que tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado como la Delegación del gobierno miden las acciones que se llevan a cabo durante las movilizaciones del 9 de octubre . Mientras que durante años los diferentes gobiernos han ido tolerando, y toleran, los insultos, pancartas y la exhibición de símbolos fascistas durante todo el recorrido de la procesión cívica del 9 de octubre por parte de diferentes grupúsculos de la extrema derecha, se persigue y pretende sancionar con 1800 € la exhibición de una pancarta con el lema "Fuera Fascistas". No es nueva la permisividad y la impunidad con que cuenta la extrema derecha por parte de la policía española , pero no debemos olvidar que la Delegación de este gobierno que se dice progresista ha venido prometiendo la derogación de la Ley Mordaza y ha sido quien ha iniciado expedientes sancionadores por la exhibición de una pancarta antifascista, cuando este hecho no tiene ni siquiera encaje en ninguna de las infracciones previstas.Consideramos que estos expedientes sancionadores evidencian también la deriva restrictiva de los derechos más fundamentales en el Estado español. Es inconcebible que en un estado que se diga democrático se sancione a nadie por denunciar el fascismo con una pancarta, lo que es un claro ejercicio de la libertad de expresión e ideológica. Pero no sólo eso, en estos meses también se está juzgando a as piqueteras valencianas, en unos procesos que no son más que un grave ataque a los derechos de huelga y de manifestación.

 No hay ningún derecho que se haya conseguido sin luchar. Por ello, a pesar de las multas y los procesos sancionadores, no daremos ni un paso atrás en la lucha contra el fascismo y su impunidad gobierne quien gobierne. Seguimos creando red entre las militantes revolucionarias y nos entendemos como camaradas, camaradas con las que tejemos unos vínculos profundos porque compartimos un objetivo revolucionario que nos hace más fuertes que la represión, que no será capaz de detenernos.

 Nos quieren cerrar la boca, pero nos encontrarán en las calles juntas y combativas. La juventud no claudica y en Valencia nos quitamos la mordaza !!

 Valencia, Països Catalans 30 de octubre de 2020

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fU9n

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal