lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fM7q

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

04/02/2019 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] Davant la convocatòria de vaga general a Catalunya pel 7 de febrer

x COS
La negativa a adherirnos a la huelga gira en torno al convencimiento de cómo debe actuar el sindicalismo para ser una herramienta útil para la clase trabajadora

Catala

La Coordinadora Obrera Sindical (COS), a través de la Coordinadora Nacional, el seu màxim òrgan de decisió política entre congressos nacionals -on es veuen representades totes les militants de les diferents assemblees territorials i sectorials-, ha decidit no adherir-se a la convocatòria de vaga general convocada a Catalunya pel dia 7 de febrer de 2019. Considerem oportú traslladar els motius que ens han dut a prendre aquesta decisió amb les següents consideracions:

Les condicions materials, laborals i socials de la classe treballadora són, en l’actualitat, el primer front d’una guerra que no ens podem permetre perdre. Els nivells d’empobriment i precarització del conjunt de la classe treballadora no paren de créixer i els salaris són del tot insuficients dins d’un mercat laboral cada cop més agressiu i desregularitzat. La vigència de les reformes laborals imposades els anys 2010 i 2012, l’estancament dels salaris lligat a un descontrolat augment dels preus de productes de primera necessitat, la precarització dels serveis públics, l’externalització de ma d’obra obrera per part de les empreses i les grans dificultats per accedir a necessitats vitals com l’habitatge, sens dubte, constitueixen un escenari que creiem que només podrem combatre i transformar a cop de lluita. Malgrat això, els motius sociolaborals de la vaga general convocada pel proper dia 7 de febrer de 2019 no responen a l’execució de cap acció o mobilització incardinada en una campanya de lluita mínimament consensuada i globalment decidida, ni forma part de cap plantejament estratègic mínimament treballat, ni s’incardina dins de cap calendari de mobilitzacions decidit i planificat de baix a dalt en els àmbits sindical i social. Aquesta convocatòria de vaga és una acció concreta antirrepressiva sense cap agenda política que tingui una perspectiva transformadora ni sigui alternativa al processisme.

La COS ens definim com un sindicat de base i democràtic. Aquests principis ideològics inspiren el model sindical que la COS pretén implantar als Països Catalans basat en la màxima horitzontalitat en la presa de decisions polítiques i en el foment de la implicació i de la participació directa. Aquesta democràcia entenem que s’aplica en dues vessants inseparables: una interna, dotant-nos d’eines d’expressió i de participació per a la presa de decisions en el si del nostre sindicat, però també externa, fent directament partícips a tots els treballadors i a totes les treballadores en la presa de decisions d’afectació plural o col·lectiva, és a dir, exercint el dret a decidir en el lloc de feina.

La negativa a adherir-nos a la vaga gira entorn al convenciment de com ha d’actuar el sindicalisme per tal d’ésser una eina útil per a la classe treballadora.

– Compartim la necessitat de cooperar per articular totes les accions i mobilitzacions possibles per denunciar i per plantar cara a aquesta Causa General contra l’independentisme i contra tota la repressió patida pel poble català en el marc del procés independentista i la militància de la COS ens posem a disposició de tots els espais unitaris per a aquesta finalitat, però no podem legitimar l’ús d’una eina que no s’ha consensuat amb els treballadors i les treballadores cridats a exercir-la i que ha vingut imposada per espais interclassistes i cúpules polítiques.

– No compartim els mètodes del sindicalisme groc que dóna l’esquena a les treballadores i als seus mecanismes de presa de decisions col·lectives i no compartim la banalització de l’instrument de la vaga general que, en aquest cas, no ofereix ni una mínima preparació prèvia ni té en compte les condicions materials de les treballadores. Amb caràcter general, considerem que la convocatòria d’una vaga general real, és a dir, que sigui assumida col·lectivament i busqui un seguiment general, requereix que, prèviament, el poble català faci un pas endavant i aposti per enfortir les estructures del sindicalisme combatiu, assumeixi que cal organitzar-se als centres de treball i que cal agitar les assemblees de treballadors i de treballadores a fi de que l’eina de la vaga general sigui assumida com una causa i una acció pròpia i sigui laboralitzada i socialitzada.

– La convocatòria de vaga general no ha aconseguit una mínima unitat d’acció del sindicalisme combatiu, element que considerem necessari, atès que entenem que molts treballadors i treballadores no se sentiran interpel·lades a participar en ella, afeblint-la i deslegitimant-la.

– La nostra aposta per la construcció dels Països Catalans i per l’emancipació social i de gènere de la classe treballadora catalana fa que veiem la necessitat d’assenyalar els efectes regressius i repressius de l’estat espanyol als Països Catalans en la seva totalitat, així com també ho estem fent el conjunt de les dones treballadores, que el proper 8 de Març de 2019 liderarem una vaga general feminista que s’ha anat treballant durant un any de baix cap a dalt.

Finalment, la COS hem traslladat a molts agents polítics que hem apostat i continuarem apostant per la construcció d’un espai de participació política ampli de l’esquerra sindical, organitzacions polítiques i moviments socials anticapitalistes que plantegi, planifiqui i calendaritzi una campanya de mobilitzacions i, fins i tot, que aposti per treballar per convocar una vaga general que plantegi un conflicte obert contra totes les conseqüències que deriven del capitalisme i del patriarcat: per la derogació de les reformes laborals i de pensions, per l’accés a un habitatge digne, per l’establiment d’un salari mínim interprofessional que garanteixi la subsistència de totes les famílies, per la reversió de totes les retallades i privatitzacions de serveis públics, per la reducció de la jornada de treball sense pèrdua salarial, per una efectiva conciliació de la vida familiar, personal i laboral, per l’abolició de tota forma de discriminació; així com per la defensa dels drets socials i les llibertats fonamentals, per l’alliberament de totes les preses i presos polítics i per l’alliberament nacional i social dels Països Catalans del jou de l’estat espanyol i francès.

Països Catalans, 2 de febrer de 2019

Castellano

La Coordinadora Obrera Sindical (COS) , a través de la Coordinadora Nacional, su máximo órgano de decisión política entre congresos nacionales -donde se ven representadas todas las militantes de las diferentes asambleas territoriales y sectoriales-, ha decidido no adherirse a la convocatoria de huelga general convocada en Cataluña el día 7 de febrero de 2019 . Consideramos oportuno trasladar los motivos que nos han llevado a tomar esta decisión con las siguientes consideraciones:

Las condiciones materiales, laborales y sociales de la clase trabajadora son, en la actualidad, el primer frente de una guerra que no nos podemos permitir perder. Los niveles de empobrecimiento y precarización del conjunto de la clase trabajadora no paran de crecer y los salarios son insuficientes dentro de un mercado laboral cada vez más agresivo y desregularizado. La vigencia de las reformas laborales impuestas en los años 2010 y 2012, el estancamiento de los salarios ligado a un descontrolado aumento de los precios de productos de primera necesidad, la precarización de los servicios públicos, la externalización de mano de obra obrera por parte de las empresas y las grandes dificultades para acceder a necesidades vitales como la vivienda, sin duda, constituyen un escenario que creemos que sólo podremos combatir y transformar a golpe de lucha. A pesar de ello, esta convocatoria de huelga no contempla ninguna acción o movilización incardinada en una campaña de lucha mínimamente consensuada y globalmente decidida, ni forma parte de ningún planteamiento estratégico mínimamente trabajado, ni se incardina dentro de ningún calendario de movilizaciones decidido y planificado de abajo hacia arriba en los ámbitos sindical y social . Esta convocatoria de huelga es una acción concreta antirepresiva sin ninguna agenda política que tenga una perspectiva transformadora ni sea alternativa al “procesismo”

La COS nos definimos como un sindicato de base y democrático. Estos principios ideológicos inspiran el modelo sindical que la COS pretende implantar en los Países Catalanes basado en la máxima horizontalidad en la toma de decisiones políticas y en el fomento de la implicación y de la participación directa. Esta democracia entendemos que se aplica en dos vertientes inseparables: una interna, dotándonos de herramientas de expresión y de participación para la toma de decisiones en el seno de nuestro sindicato, y otra externa, haciendo directamente partícipes a todos los trabajadores y todas las trabajadoras en la toma de decisiones, es decir, ejerciendo el derecho a decidir en el lugar de trabajo .

La negativa a adherirnos a la huelga gira en torno al convencimiento de cómo debe actuar el sindicalismo para ser una herramienta útil para la clase trabajadora.

– Compartimos la necesidad de cooperar para articular todas las acciones y movilizaciones posibles para denunciar y para hacer frente a esta Causa General contra el independentismo y contra toda la represión sufrida por el pueblo catalán en el marco del proceso independentista y la militancia de la COS nos ponemos a disposición de todos los espacios unitarios para este fin, pero no podemos legitimar el uso de una herramienta que no se ha consensuado con los trabajadores y las trabajadoras llamados a ejercerla y que ha venido impuesta por espacios interclasistas y cúpulas políticas.

– No compartimos los métodos del sindicalismo amarillo que da la espalda a las trabajadoras y a sus mecanismos de toma de decisiones colectivas y no compartimos la banalización del instrumento de la huelga general que, en este caso, no ofrece ni una mínima preparación previa ni tiene en cuenta las condiciones materiales de las trabajadoras. Con carácter general, consideramos que la convocatoria de una huelga general real, es decir, que sea asumida colectivamente y busque un seguimiento general, requiere que, previamente, el pueblo catalán dé un paso adelante y apueste por fortalecer las estructuras del sindicalismo combativo, asuma que hay que organizarse en los centros de trabajo y que hay que agitar las asambleas de trabajadores y de trabajadoras a fin de que la herramienta de la huelga general sea asumida como una causa y una acción propia y sea laboralizada y socializada .

– La convocatoria de huelga general no ha conseguido una mínima unidad de acción del sindicalismo combativo , elemento que consideramos necesario, dado que entendemos que muchos trabajadores no se sentirán interpeladas a participar en ella, debilitándola y deslegitimándola .

– Nuestra apuesta por la construcción de los Países Catalanes y por la emancipación social y de género de la clase trabajadora catalana hace que vemos la necesidad de señalar los efectos regresivos y represivos del estado español en los Países Catalanes en su totalidad, así como también lo estamos haciendo el conjunto de las mujeres trabajadoras, que el próximo 8 de Marzo de 2019 a liderar una huelga general feminista que se ha ido trabajando durante un año de abajo hacia arriba.

Finalmente, la COS hemos trasladado a muchos agentes políticos que hemos apostado y continuaremos apostando por la construcción de un espacio de participación política amplio de la izquierda sindical, organizaciones políticas y movimientos sociales anticapitalistas que plantee, planifique y calendarice una campaña de movilizaciones y que apueste por trabajar por convocar una huelga general que plantee un conflicto abierto contra todas les consecuencias que se derivan del capitalismo y del patriarcado: por la derogación de las reformas laborales y de pensiones, por el acceso a una vivienda digna, por el establecimiento de un salario mínimo interprofesional que garantice la subsistencia de todas les familias, por la reversión de todos los recortes y privatizaciones de servicios públicos, por la reducción de la jornada de trabajo sin pérdida salarial, por una efectiva conciliación de la vida familiar, personal y laboral, por la abolición de toda forma de discriminación; así como para la defensa de los derechos sociales y las libertades fundamentales, por la liberación de todas las presas y presos políticos y por la liberación nacional y social de los Países Catalanes del yugo del estado español y francés.

Países Catalanes, 2 de febrero de 2019

Secretariado Nacional 
Coordinadora Obrera Sindical

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fM7q

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal