lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fQ4T

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

28/01/2020 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] El futur el guanyem en el present!

x Endavant
Día 30 de enero, jornada de lucha en los Paisos Catalans

Traducción A. Bas.para La Haine

Catala

“Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix”. Les velles receptes no poden entusiasmar més que aquells qui no volen que tot quedi igual. Però les qui patim, les qui tenim necessitats i urgències que no poden trigar més a solucionar-se, no podem confiar en brindis al sol ni cants de sirena de qui mai no s’ha preocupat pel nostre benestar. I avui, a gener de 2020, la terra on vivim no pot tampoc esperar gaire temps que les coses canviïn: estem matant el planeta.

A ca nostra, veiem com l’ofensiva neoliberal contra els nostres drets i serveis uneix, de nou, els Països Catalans a banda i banda de l’Albera, malgrat que hi responguem diferent. A Catalunya Nord, la classe treballadora i les classes populars de l’estat francès fa més d’un mes que fan vaga en defensa de les seves pensions. Mentrestant, a l’estat espanyol, el règim del 78 es tanca escorat a la dreta amb l’aplaudiment de l’esquerra. L’amenaça del feixisme és un espantall utilitzat pel règim per justificar els retrocessos socials, econòmics i territorials que aplicaran. Dit d’una altra manera: utilitzen el feixisme per no millorar les condicions de vida de la classe treballadora i les classes populars.

La crisi de 2008 va venir per quedar-se, i ara encara en paguem les conseqüències. La cronificació de l’empitjorament de les condicions de vida és una realitat estructural que travessa tota la nostra classe, amb especial greuge cap a les dones treballadores. Salaris cada cop més minsos; desregulació, flexibilització i temporalitat extremes; accidentalitat laboral en augment en feines extremadament precàries com les repartidores; situacions de semiesclavatge de les cuidadores familiars, la majoria d’elles dones migrades que pateixen també racisme institucional, i desmantellament de plantilles a través d’externalitzacions i subcontractacions que trenquen la solidaritat de classe i dificulten l’apoderament col·lectiu i l’acció sindical ofensiva.

A l’explotació dels llocs de feina cal sumar-hi l’acumulació per despossessió que també patim quan desmantellen serveis públics. Cada cop que privatitzen, cada cop que externalitzen serveis és com si ens rebaixessin part del salari. Els nostres drets socials formen part de la nostra garantia de vida digna: si ens els prenen, ens en resten. Ni el nou gobierno espanyol ni els pactes del Botànic 2.0 o el de Bellver —comparses totalment submises del PSOE— no tenen en la seva acció de govern la defensa dels nostres drets. Tampoc el govern del Principat, que, més enllà d’estar a la corda fluixa de la submissió constant, vol aprovar una ‘llei Aragonès’ que privatitzarà serveis que encara ara són públics.

També en el desmantellament dels serveis públics som les dones treballadores qui més en patim les conseqüències. Som dones la majoria de treballadores que n’ocupem les plantilles, som dones la majoria d’usuàries d’aquests serveis, i som dones les que, de forma majoritària, assumim les càrregues derivades de l’eliminació d’aquests drets i serveis. A conseqüència de tot plegat, les nostres cotitzacions són encara més baixes que les dels homes, fet que aprofundeix en l’escletxa salarial que, als Països Catalans, és del 26%. Això ens acaba deixant pensions encara més minses, ja que l’escletxa salarial és superior al 40%: ens condemnen a la misèria també al final de les nostres vides.

I és que, al final, la qüestió és si posar al centre la vida d’una majoria o els beneficis i el lucre d’una minoria. D’això parlem, per exemple, quan diem que ja n’hi ha prou de matar-nos a poc a poc amb l’aire contaminat del complex petroquímic de Tarragona, entre d’altres: l’accident de fa pocs dies és només la punta de l’iceberg d’un sistema productiu en el qual persones i territori som recursos a explotar per extreure’n benefici. També el pas del temporal Gloria ens alerta dels límits d’aquest sistema a l’hora de protegir i garantir la vida. Que la primera mort al nostre país fos una dona sensesostre a Gandia n’és el símptoma més clar. La lliçó a extreure’n és vella com anar a peu: l’ésser humà no pot pretendre dominar la terra. El capitalisme patriarcal no fa res més que destruir la vida del planeta oferint pa sec per a avui a una minoria i fam per a demà a la majoria. I això, si hi haurà demà al planeta.

Avui, plantar cara al sistema capitalista patriarcal vol dir fer-ho tenint en compte totes les arestes, tots els fronts de lluita per a una vida digna. I això vol dir, també, enfrontar-nos a un règim que persegueix, criminalitza i reprimeix la dissidència. La llibertat per a totes les preses polítiques i el retorn de les exiliades és una qüestió innegociable. La fi de la violència i la repressió, la retirada de tots els efectius de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil dels Països Catalans, i la dissolució de la BriMo és l’altra cara de la mateixa moneda.

Construir el demà que volem implica que ho fem ja, avui, nosaltres, la classe treballadora i les classes populars. Plantant cara al feixisme i a les mesures neoliberals. Exigint un salari mínim interprofessional digne per a una jornada laboral de 30 h setmanals, cap al trencament de l’escletxa salarial, amb pensions universals que no estiguin lligades a la cotització. Amb uns serveis públics bàsics 100% garantits per a totes les persones. Amb la regulació del lloguer a un màxim del 10% del sou, perquè seguirem aturant desnonaments mentre calgui, però necessitem frenar ja aquesta carnisseria contra la gent de la nostra classe. Exigint l’eliminació de la llei d’estrangeria i el tancament dels CIES per posar fi al racisme institucional. Amb la nacionalització dels sectors estratègics. Pel dret al propi cos, l’avortament lliure, gratuït, segur i sense límit d’edat. Construir el demà que volem implica, ineludiblement, l’autodeterminació dels Països Catalans des de l’única opció possible, la que duem a terme el poble treballador.

En resum, pensions i condicions laborals dignes; posar el territori al centre i, amb ell, la vida, i exercir l’autodeterminació i poder decidir allò que volem ser. Al cap i a la fi, exigim el que necessitem: dignitat, justícia i llibertat. Perquè sabem que el futur ens el guanyem en el present, passem a l’ofensiva pels nostres drets! El 30 de gener comencem les mobilitzacions, la lluita continua el 8 de març i més enllà!

Castellano

“Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre el mismo”. Las viejas recetas no pueden entusiasmar más que aquellos quienes no quieren que todo quede igual. Pero quienes sufrimos, quienes tenemos necesidades y urgencias que no pueden tardar más a solucionarse, no podemos confiar en brindis al sol ni cantos de sirena de quien nunca se ha preocupado por nuestro bienestar. Y hoy, a enero de 2020, la tierra donde vivimos no puede tampoco esperar mucho tiempo que las cosas cambien: estamos matando el planeta.
A can nuestra, vemos como la ofensiva neoliberal contra nuestros derechos y servicios une, de nuevo, los Països Catalans a ambos lados del Albera, a pesar de que respondamos diferente. En Cataluña Norte, la clase trabajadora y las clases populares del estado francés hace más de un mes que hacen huelga en defensa de sus pensiones. Mientras tanto, en el estado español, el régimen del 78 se cierra escorado a la derecha con el aplauso de la izquierda. La amenaza del fascismo es un espantajo utilizado por el régimen para justificar los retrocesos sociales, económicos y territoriales que aplicarán. Dedo de otro modo: utilizan el fascismo por no mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y las clases populares.

La crisis de 2008 vino para quedarse, y ahora todavía pagamos las consecuencias. La cronificación del empeoramiento de las condiciones de vida es una realidad estructural que travesía toda nuestra clase, con especial agravio hacia las mujeres trabajadoras. Salarios cada vez más exiguos; desregulación, flexibilización y temporalidad extremas; accidentalidad laboral en aumento en trabajos extremadamente precarios como las repartidoras; situaciones de semiesclavatge de las cuidadoras familiares, la mayoría de ellas mujeres migradas que sufren también racismo institucional, y desmantelamiento de plantillas a través de externalizaciones y subcontrataciones que rompen la solidaridad de clase y dificultan el apoderamiento colectivo y la acción sindical ofensiva.

A la explotación de los lugares de trabajo hay que sumar la acumulación por despossessió que también sufrimos cuando desmantelan servicios públicos. Cada vez que privatizan, cada vez que externalizan servicios es cómo si nos rebajaran parte del salario. Nuestros derechos sociales forman parte de nuestra garantía de vida digna: si nos los toman, nos restan. Ni el nuevo gobierno español ni los pactos del Botánico 2.0 o el de Bellver —comparsas totalmente sumisas del PSOE— no tienen en su acción de gobierno la defensa de nuestros derechos. Tampoco el gobierno del Principado, que, más allá de estar a la cuerda floja de la sumisión constante, quiere aprobar una ‘ley Aragonés’ que privatizará servicios que todavía ahora son públicos.

También en el desmantelamiento de los servicios públicos somos las mujeres trabajadoras quienes más sufrimos las consecuencias. Somos mujeres la mayoría de trabajadoras que ocupamos las plantillas, somos mujeres la mayoría de usuarias de estos servicios, y somos mujeres las que, de forma mayoritaria, asumimos las cargas derivadas de la eliminación de estos derechos y servicios. A consecuencia de todo, nuestras cotizaciones son todavía más bajas que las de los hombres, hecho que profundiza en la rendija salarial que, a los Países Catalanes, es del 26%. Esto nos acaba dejando pensiones todavía más exiguas, puesto que la rendija salarial es superior al 40%: nos condenan a la miseria también al final de nuestras vidas.

Y es que, al final, la cuestión es si posar en el centro la vida de una mayoría o los beneficios y el lucro de una minoría. De esto hablamos, por ejemplo, cuando decimos que basta de matarnos despacio con el aire contaminado del complejo petroquímico de Tarragona, entre otros: el accidente de hace pocos días es solo la punta del iceberg de un sistema productivo en el cual personas y territorio somos recursos a explotar para extraer beneficio. También el paso del temporal Gloria nos alerta de los límites de este sistema en la hora de proteger y garantizar la vida. Que la primera muerte en nuestro país fuera una mujer sensesostre a Gandia es el síntoma más claro. La lección a extraer es vieja como ir a pie: el ser humano no puede pretender dominar la tierra. El capitalismo patriarcal no hace nada más que destruir la vida del planeta ofreciendo pan seco para hoy a una minoría y hambre para mañana a la mayoría. Y esto, si habrá mañana en el planeta.

Hoy, hacer frente al sistema capitalista patriarcal quiere decir hacerlo teniendo en cuenta todas las aristas, todos los frentes de lucha para una vida digna. Y esto quiere decir, también, enfrentarnos a un régimen que persigue, criminaliza y reprime la disidencia. La libertad para todas las presas políticas y el retorno de las exiliadas es una cuestión innegociable. El fin de la violencia y la represión, la retirada de todos los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de los Países Catalanes, y la disolución de la BriMo es la otra cara de la misma moneda.

Construir el mañana que volamos implica que lo hagamos ya, hoy, nosotros, la clase trabajadora y las clases populares. Haciendo frente al fascismo y a las medidas neoliberales. Exigiendo un salario mínimo interprofesional digno para una jornada laboral de 30 h semanales, hacia la rotura de la rendija salarial, con pensiones universales que no estén ligadas a la cotización. Con unos servicios públicos básicos 100% garantizados para todas las personas. Con la regulación del alquiler a un máximo del 10% del sueldo, porque seguiremos parando desahucios mientras haga falta, pero necesitamos frenar ya esta carnicería contra la gente de nuestra clase. Exigiendo la eliminación de la ley de extranjería y el cierre de los CIES para poner fin al racismo institucional. Con la nacionalización de los sectores estratégicos. Por el derecho en el propio cuerpo, el aborto libre, gratuito, seguro y sin límite de edad. Construir el mañana que volamos implica, ineludiblemente, la autodeterminación de los Países Catalanes desde la única opción posible, la que llevamos a cabo el pueblo trabajador.

En resumen, pensiones y condiciones laborales dignas; posar el territorio en el centro y, con él, la vida, y ejercer la autodeterminación y poder decidir aquello que queremos ser. Al fin y al cabo, exigimos el que necesitamos: dignidad, justicia y libertad. Porque sabemos que el futuro nos lo ganamos en el presente, pasamos a la ofensiva por nuestros derechos!

El 30 de enero empezamos las movilizaciones, la lucha continúa el 8 de marzo y más allá!

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fQ4T

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal