lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fO3C

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

13/07/2019 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] Per a una vida digna, plantem cara a les privatitzacions!

x Endavant
Esto es solo un avance de más recortes antisociales y presupuestos de austeridad al dictado de la Unión Europea en todo los Países Catalanes.

[Cat/Cast]

Aquest mes de juny ha saltat la polèmica al Principat de Catalunya respecte a l’avantprojecte de Llei de contractes de serveis a les persones, més conegut com a ‘llei Aragonès‘. Entrat a tràmit el desembre del 2018, és ara quan es troba en període d’esmenes i hem mostrar-hi tota l’oposició per tombar-la. I ens cal fer-ho no només per a les classes populars principatines, sinó perquè obre la porta a un nou procés de desmantellament de serveis públics al conjunt dels Països Catalans, al dictat de les directives europees: Pere Aragonès és avui el Mas-Colell del 2019, l’alumne avançat als dictàmens neoliberals.

En un moment en què la classe treballadora i les classes populars estem amb l’aigua al coll, obrir la porta a més privatitzacions a través de més externalitzacions és una amenaça directa a les nostres condicions de vidaAra més que mai, calen polítiques que garanteixin vides dignes i no pas polítiques destinades al desmantellament dels serveis públics. No caiguem en el parany: no podem fer una lectura positiva d’una llei que regula unes externalitzacions inexistents, hem de fer saltar les alarmes d’una llei que obri la porta a aquestes externalitzacions!

Perquè patim a la nostra pròpia pell què vol dir tot això. Aquesta llei consolida el model de gestió mixt publicoprivat que ha defensat i defensa el govern i que ha portat els serveis públics a la situació de degradació actual. La privatització dels serveis públics ha afectat seriosament la qualitat de serveis tan essencials com la sanitat, l’educació, els serveis geriàtrics o d’atenció social a la infància i l’adolescència, entre molts altres. Cal recordar que, als Països Catalans, des del 2009, els serveis sanitaris de caràcter públic han patit retallades entre 15.000 i 21.000 milions d’euros anuals.

En aquesta ocasió, la llei regula explícitament l’externalització dels serveis socials i de salut (serveis hospitalaris, trasplantament d’òrgans i cures), els serveis educatius i de formació (incloent-hi l’educació infantil, l’educació especial, l’educació per a adults i qualsevol altre servei escolar) i els serveis comunitaris, socials o personals. Per tenir una sanitat, una educació i una assistència social de qualitat és imprescindible aconseguir que aquests serveis es prestin només des de la titularitat pública. Si tothom, sense distinció de classe, ha d’anar als mateixos hospitals i escoles, l’interès de tothom serà que aquests hospitals i escoles siguin de qualitat. Un primer pas per avançar cap a la xarxa única pública en sanitat i educació és posar fi al finançament públic a la sanitat i l’ensenyament privats, i caminar cap a una gestió 100% pública dels serveis públics.

També per una qüestió de transparència i control de la despesa pública, defensem la gestió directa d’aquests serveis per tal de garantir un control públic dels recursos, de les condicions laborals, de la qualitat del servei i de la coordinació entre els diferents recursos d’atenció a les persones. I és que més externalitzacions i privatitzacions comporten més precarietat laboral de docents, monitores, metgesses, vetlladores, infermeres, educadores, ocupadores, cuidadores. Aquestes són feines altament feminitzades i, per tant, serem, com sempre, les dones qui patirem més fortament aquesta precarietat. Ja avui en dia, una quarta part de les dones treballadores cobrem menys de 850 euros al mes, entre un 16 i un 25% menys que els homes.

L’externalització de serveis, amb un pes molt important de les clàusules econòmiques, no només obre la porta a la precarietat d’usuàries i treballadores ja descrita, sinó també a la concentració d’aquestes concessions en mans de grans empreses, aquell nombre reduït que sempre es reparteixen el pastís. Entre elles, el conglomerat ACS, de Florentino Pérez, que forma part d’aquest 1% més ric que, l’any 2018, es va quedar amb el 40% de la riquesa creada, mentre el 50% més humil, amb el 7%. Posen a subhasta la sobirania dels nostres serveis bàsics, que és com si venguessin al millor postor el nostre benestar, les nostres vides. Posar la vida al centre és contrari a vendre-la al preu més baix.

Endavant (OSAN) sempre hem defensat la titularitat pública dels serveis, i per això estem en contra d’aquest projecte. Perquè tenim clar que les velles receptes només serveixen per aprofundir en la situació en què ens trobem ara, de feminització de la pobresa, de cronificació de la precarietat i de desmantellament del minso estat del benestar que queda. I alertem, també, que això és només una avançada a més retallades antisocials i pressupostos d’austeritat al dictat de la Unió Europea arreu dels Països Catalans.

Per tot plegat, cal fer de la ‘llei Aragonès’ un cavall de batalla a tombar per guanyar unes condicions de vida dignes. Aquestes condicions s’assoliran si disputem a l’ofensiva un programa de mínims en el qual els serveis públics bàsics estiguin 100% garantits: per a la prestació de tots els serveis directament des de l’administració, per tal de mantenir-ne la qualitat, la universalitat i la pervivència. Necessitem uns serveis públics al marge de la lògica d’acumular beneficis de les grans empreses, i amb capacitat per poder limitar els interessos privats de les grans corporacions. Tenir garantida l’atenció sanitària en cas de malaltia, una escolarització que intenti pal·liar les desigualtats socials o l’assistència a persones dependents són mesures de mínims per poder aspirar a una vida digna. Contra les externalitzacions i les privatitzacions, municipalitzacions i nacionalitzacions.

Ara bé, també sabem que aquestes mesures de mínims només seran possibles si la classe treballadora ens organitzem al voltant d’aquest programa polític que sigui el motor per construir una veritable alternativa al sistema capitalista patriarcal. En l’amenaça del capital contra la vida, organització, lluita i sobiranies!

Castellano

Este mes de junio ha saltado la polémica en el Principado de Cataluña respecto al anteproyecto de Ley de contratos de servicios a las personas, más conocido como ‘ley Aragonés‘. Entrado a trámite el diciembre del 2018, es ahora cuando se encuentra en periodo de enmiendas y hemos mostrar toda la oposición para tumbarla. Y nos hay que hacerlo no solo para las clases populares principatines, sino porque abre la puerta a un nuevo proceso de desmantelamiento de servicios públicos al conjunto de los Países Catalanes, al dictado de las directivas europeas: Pere Aragonès es hoy el Mas-Colell del 2019, el alumno avanzado a los dictámenes neoliberales.

En un momento en que la clase trabajadora y las clases populares estamos con el agua al cuello, abrir la puerta además privatizaciones a través de más externalizaciones es una amenaza directa a nuestras condiciones de vida. Ahora más que nunca, hacen falta políticas que garanticen vidas dignas y no políticas destinadas al desmantelamiento de los servicios públicos. No caigamos en la trampa: no podemos hacer una lectura positiva de una ley que regula unas externalizaciones inexistentes, tenemos que hacer saltar las alarmas de una ley que abre la puerta a estas externalizaciones!

Porque sufrimos a nuestra propia piel que quiere decir todo esto. Esta ley consolida el modelo de gestión mixto publicoprivat que ha defendido y defiende el gobierno y que ha llevado los servicios públicos a la situación de degradación actual. La privatización de los servicios públicos ha afectado seriamente la calidad de servicios tan esenciales como la sanidad, la educación, los servicios geriátricos o de atención social a la infancia y la adolescencia, entre otros muchos. Hay que recordar que, en los Países Catalanes, desde el 2009, los servicios sanitarios de carácter público han sufrido recortes entre 15.000 y 21.000 millones de euros anuales.

En esta ocasión, la ley regula explícitamente la externalización de los servicios sociales y de salud (servicios hospitalarios, trasplante de órganos y curas), los servicios educativos y de formación (incluyendo la educación infantil, la educación especial, la educación para adultos y cualquier otro servicio escolar) y los servicios comunitarios, sociales o personales. Para tener una sanidad, una educación y una asistencia social de calidad es imprescindible conseguir que estos servicios se presten solo desde la titularidad pública. Si todo el mundo, sin distinción de clase, tiene que ir a los mismos hospitales y escuelas, el interés de todo el mundo será que estos hospitales y escuelas sean de calidad. Un primer paso para avanzar hacia la red única pública en sanidad y educación es posar fin a la financiación pública a la sanidad y la enseñanza privados, y andar hacia una gestión 100% pública de los servicios públicos.

También por una cuestión de transparencia y control del gasto público, defendemos la gestión directa de estos servicios para garantizar un control público de los recursos, de las condiciones laborales, de la calidad del servicio y de la coordinación entre los diferentes recursos de atención a las personas. Y es que más externalizaciones y privatizaciones comportan más precariedad laboral de docentes, monitoras, médicas, vetlladores, enfermeras, educadoras, empleadoras, cuidadoras. Estas son trabajos altamente feminizados y, por lo tanto, seremos, como siempre, las mujeres quienes sufriremos más fuertemente esta precariedad. Ya hoy en día, una cuarta parte de las mujeres trabajadoras cobramos menos de 850 euros al mes, entre un 16 y un 25% menos que los hombres.

La externalización de servicios, con un peso muy importante de las cláusulas económicas, no solo abre la puerta a la precariedad de usuarias y trabajadoras ya descrita, sino también a la concentración de estas concesiones en manos de grandes empresas, aquel número reducido que siempre se reparten el pastel. Entre ellas, el conglomerado ACS, de Florentino Pérez, que forma parte de este 1% más rico que, en 2018, se quedó con el 40% de la riqueza creada, mientras el 50% más humilde, con el 7%. Posan a subasta la soberanía de nuestros servicios básicos, que es cómo si vendieran al mejor postor nuestro bienestar, nuestras vidas. Posar la vida en el centro es contrario a venderla al precio más bajo.

Endavant (OSAN) siempre hemos defendido la titularidad pública de los servicios, y por eso estamos en contra de este proyecto. Porque tenemos claro que las viejas recetas solo sirven para profundizar en la situación en que nos encontramos ahora, de feminización de la pobreza, de cronificació de la precariedad y de desmantelamiento del exiguo estado del bienestar que queda. Y alertamos, también, que esto es solo un avance de más recortes antisociales y presupuestos de austeridad al dictado de la Unión Europea en todo los Países Catalanes.

Por todo ello, hay que hacer de la ‘ley Aragonés’ un caballo de batalla a tumbar para ganar unas condiciones de vida dignas. Estas condiciones se lograrán si disputamos a la ofensiva un programa de mínimos en el cual los servicios públicos básicos estén 100% garantizados: para la prestación de todos los servicios directamente desde la administración, para mantener la calidad, la universalidad y la pervivencia. Necesitamos unos servicios públicos al margen de la lógica de acumular beneficios de las grandes empresas, y con capacidad para poder limitar los intereses privados de las grandes corporaciones. Tener garantizada la atención sanitaria en caso de dolencia, una escolarización que intente paliar las desigualdades sociales o la asistencia a personas dependientes son medidas de mínimos para poder aspirar a una vida digna. Contra las externalizaciones y las privatizaciones, municipalizaciones y nacionalizaciones.

Ahora bien, también sabemos que estas medidas de mínimos solo serán posibles si la clase trabajadora nos organizamos alrededor de este programa político que sea el motor para construir una verdadera alternativa al sistema capitalista patriarcal. En la amenaza del capital contra la vida, organización, lucha y soberanías!

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fO3C

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal