lahaine.org

compartir

                        

Dirección corta: https://lahaine.org/fH9G

Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf
  tamaño texto
Enviar por e-mail  enviar        Versión para imprimir  imprimir

traductor

05/08/2017 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] Vagafòbia

x Ermengol Gassiot
Hoy nos apuntamos a la moda de las "fobias". Y lo hacemos proponiendo una nueva palabra, la "vagafòbia" (Huelgofobia).

 [Català]

Avui ens apuntem a la moda de les “fòbies”. I ho fem proposant una nova paraula, la “vagafòbia”. Designa una actitud que cada vegada és més present en els grans mitjans de comunicació i en les declaracions de la política institucional. Com el lector/lectora veurà, el seu significat és obvi i evident. Designa la por o l’odi envers les vagues de treballadors/es. Una por i un odi que es fan extensius a la capacitat de la classe treballadora a organitzar-se per ella mateixa i definir els mecanismes per a resoldre, en profit propi, problemàtiques que l’afecten: impagaments de salaris, salaris de misèria, horaris i ritmes de treball extenuants, canvis en les condicions de treball, assetjaments de diversos tipus i un llarg etcètera. De manera autònoma (és a dir, per ella mateixa i sense la mediació de tercer) i en funció únicament dels seus interessos, que són els de la immensa majoria de la població.

 

La “vagafòbia” es manifesta de moltes maneres. Una, la més obvia, és la tradicional de la burgesia quan veu perillar els seus interessos. El combat obert, l’atac directe a la vaga. La forma més evident són els intents de declarar il·legal una vaga o, de manera més general, de legislar de manera restrictiva les vagues. No cal posar exemples, en tenim molts. La mateixa legislació actual, que impedeix les vagues de solidaritat (lloc on radica de manera especial la nostra fortalesa com a classe), n’és un exemple. O les limitacions per fer vagues sobre punts d’un conveni signat o els terminis que imposa per convocar-les, fet que criminalitza directament vagues sobtades com la que va comportar l’ocupació de pistes de l’aeroport del Prat ara fa uns onze anys. I no cal oblidar les persecucions penals o laborals a qui les fa, amb processos judicials, acomiadaments, etc. La “vagafòbia” com atac obert i frontal a les lluites treballadores és tant vella com l’anar a peu, si bé la forma que adquireix pot variar amb el temps.

Hi ha, no obstant, altres formes de “vagafòbia”. Molt més subtils però igual de perilloses. N’esmento un parell. Una d’elles és l’atac als treballadors/es que fan una determinada vaga assenyalant la seva insolidaritat. “Fan vaga només per a ells/es. I a la resta, què?”. A primer cop d’ull semblaria que un argument com aquest és fruit de la ignorància o d’una consciència desclassada. Ignorància que, d’entrada, es fa palesa quan l’actual regulació de vagues impedeix que els treballadors/es del metro de Barcelona, del Bicing o de l’aeroport del Prat facin vaga, per exemple, pels d’un despatx d’arquitectes, d’un magatzem de logística o de qualsevol altra empresa aliena. Ara bé, sota aquest argument també hi ha una clara voluntat de desmuntar la lluita, negant a qui la protagonitza una cosa tant bàsica com la capacitat de defensar les seves condicions de vida, que és el que en definitiva es dirimeix en una vaga. A més, evita reconèixer que unes condicions laborals millors a les d’altres col·lectius de treballadors són, possiblement, el resultat d’una tradició de lluita. De vagues, d’organització, de no quedar-se de braços creuats mirant de reüll a la resta tot queixant-se que aquells estan massa bé en comparació d’un mateix. El nostre objectiu, com a classe treballadora, és millorar al màxim les condicions de vida del conjunt (i, de pas, acabar amb l’explotació).

La segona forma de “vagafòbia” de la que vull parlar és diferent. Les darreres setmanes a Catalunya estem sentint de manera freqüent com alguns opinadors, periodistes i polítics introdueixen la sospita darrera determinades vagues. És a dir, insinuen o de vegades diuen més obertament que darrera una vaga hi ha una finalitat oculta, ben diferent a la que motiva la vaga. Per exemple, quan la vaga que CGT-ensenyament va convocar el gener del 2017 contra uns pressupostos clarament lesius envers l’educació pública catalana, vam sentir moltes veus que deien que darrera hi havia una voluntat lerrouxista d’atacar el procés i un possible acord entre Junts pel Si i les CUP. D’altra banda, a Barcelona hem sentit també com cares visibles dels “Comuns” en públic i en privat han vinculat la vaga de metro, promoguda des de les assemblees i convocada per tot el Comitè, responien a interessos d’altres grups polítics municipals i no pas dels i les treballadores. I ara la mateixa cantarella a l’aeroport. Que si certa empresa, amb certs accionistes i AENA volen atacar Catalunya. En canvi, no sentim massa que ningú plantegi el debat sobre externalitzacions i privatitzacions de serveis, i en quines condicions laborals es fan.

Aquesta forma de “vagafòbia” és molt perillosa, ja que nega la capacitat política a la classe treballadora: que tinguem la competència d’actuar col·lectivament per a defensar interessos nostres, abstraient-nos d’altres debats que sovint poden ser una mica cants de sirenes. La política institucional no és la de la majoria de la gent, que es dirimeix defensant els barris o les condicions de treball, per exemple. Entén les lluites obreres com peces en un tauler d’escacs, on els i les treballadores fem de peons en la confrontació d’altres interessos. Qui practica aquesta “vagafòbia”, a banda de situar-se com a subjecte polític clarament fora de la classe treballadora, ens ataca en negar el nostre dret d’existir de manera activa i col·lectiva. Com si fós un fet terrible que els peons, o els lleons en paraules de Brecht, fem la nostra pròpia política. Actualment dins d’aquest grup hi trobem algunes cares visibles de la nova esquerra institucional.

Recordem, doncs, aquesta nova paraula: “vagafòbia”. Em temo que tindrem moltes ocasions per fer-la servir. Si això passa, serà una bona notícia. Farem vagues, farem lluites. Com a classe estarem actius i els nostres enemics hauran de situar-se a la defensiva.

___________

[Castellano]

Hoy nos apuntamos a la moda de las "fobias". Y lo hacemos proponiendo una nueva palabra, la "vagafòbia" (Huelgofobia). Designa una actitud que cada vez está más presente en los grandes medios de comunicación y en las declaraciones de la política institucional. Como el lector / lectora verá, su significado es obvio y evidente. Designa el miedo o el odio hacia las huelgas de trabajadores / as. Un miedo y un odio que se hacen extensivos a la capacidad de la clase trabajadora a organizarse por sí misma y definir los mecanismos para resolver, en provecho propio, problemáticas que le afectan: impagos de salarios, salarios de miseria, horarios y ritmos de trabajo extenuantes, cambios en las condiciones de trabajo, acosos de varios tipos y un largo etcétera. De manera autónoma (es decir, por sí misma y sin la mediación de tercero) y en función únicamente de sus intereses, que son los de la inmensa mayoría de la población.

La "vagafòbia" se manifiesta de muchas maneras. Una, la más obvia, es la tradicional de la burguesía cuando ve peligrar sus intereses. El combate abierto, el ataque directo a la huelga. La forma más evidente son los intentos de declarar ilegal una huelga o, de manera más general, de legislar de manera restrictiva las huelgas. No hay que poner ejemplos, tenemos muchos. La misma legislación actual, que impide las huelgas de solidaridad (lugar donde radica de manera especial nuestra fortaleza como clase), es un ejemplo. O las limitaciones para hacer huelgas sobre puntos de un convenio firmado o los plazos que impone para convocarlas, que criminaliza directamente huelgas repentinas como la que supuso la ocupación de pistas del aeropuerto de El Prat hace unos once años . Y no hay que olvidar las persecuciones penales o laborales a quien las hace, con procesos judiciales, despidos, etc. La "vagafòbia" como ataque abierto y frontal a las luchas trabajadoras es tan vieja como el ir a pie, si bien la forma que adquiere puede variar con el tiempo.

Hay, sin embargo, otras formas de "vagafòbia". Mucho más sutiles pero igual de peligrosas. Menciono un par. Una de ellas es el ataque a los trabajadores / as que hacen una determinada huelga señalando su insolidaridad. " Hacen huelga sólo para ellos / as. Y al resto, qué? ". A primera vista parecería que un argumento como este es fruto de la ignorancia o de una conciencia desclasada. Ignorancia que, de entrada, se hace patente cuando la actual regulación de huelgas impide que los trabajadores / as del metro de Barcelona, del Bicing o del aeropuerto del Prat hagan huelga, por ejemplo, por los de un despacho de arquitectos, de un almacén de logística o de cualquier otra empresa ajena. Ahora bien, bajo este argumento también hay una clara voluntad de desmontar la lucha, negando a quien la protagoniza algo tanto básica como la capacidad de defender sus condiciones de vida, que es lo que en definitiva se dirime en una huelga. Además, evita reconocer que las condiciones laborales a las de otros colectivos de trabajadores son, posiblemente, el resultado de una tradición de lucha. De huelgas, de organización, de no quedarse de brazos cruzados mirando de reojo al resto todo quejándose de que aquellos están demasiado bien en comparación de uno mismo. Nuestro objetivo, como clase trabajadora, es mejorar al máximo las condiciones de vida del conjunto (y, de paso, acabar con la explotación).

La segunda forma de "vagafòbia" de la que quiero hablar es diferente. Las últimas semanas en Cataluña estamos sintiendo de manera frecuente como algunos opinadores, periodistas y políticos introducen la sospecha última determinadas huelgas. Es decir, insinúan o a veces dicen más abiertamente que tras una huelga hay una finalidad oculta, bien diferente a la que motiva la huelga. Por ejemplo, cuando la huelga que CGT-enseñanza convocó en enero del 2017 contra unos presupuestos claramente lesivos para con la educación pública catalana, sentimos muchas voces que decían que detrás había una voluntad lerrouxista de atacar el proceso y un posible acuerdo entre Juntos por Si y las CUP. Por otra parte, en Barcelona hemos sentido también como caras visibles de los "Comunes" en público y en privado han vinculado la huelga de metro, promovida desde las asambleas y convocada por todo el Comité, respondían a intereses de otros grupos políticos municipales y no de los trabajadores. Y ahora la misma cantinela en el aeropuerto. Que si cierta empresa, con ciertos accionistas y AENA quieren atacar Cataluña. En cambio, no sentimos demasiado que nadie plantee el debate sobre externalizaciones y privatizaciones de servicios, y en qué condiciones laborales se hacen.

Esta forma de "vagafòbia" es muy peligrosa, ya que niega la capacidad política a la clase trabajadora: que tengamos la competencia de actuar colectivamente para defender intereses nuestros, abstrayéndonos de otros debates que a menudo pueden ser un poco cantos de sirenas. La política institucional no es la de la mayoría de la gente, que se dirime defendiendo los barrios o las condiciones de trabajo, por ejemplo. Entiende las luchas obreras como piezas en un tablero de ajedrez, donde los trabajadores hacemos de peones en la confrontación de otros intereses. Quien practica esta "vagafòbia", además de situarse como sujeto político claramente fuera de la clase trabajadora, nos ataca en negar nuestro derecho de existir de manera activa y colectiva. Como si fuera un hecho terrible que los peones, o los leones en palabras de Brecht, hacemos nuestra propia política. Actualmente dentro de este grupo encontramos algunas caras visibles de la nueva izquierda institucional.

Recordemos, pues, esta nueva palabra: "vagafòbia". Me temo que tendremos muchas ocasiones para usarla. Si esto ocurre, será una buena noticia. Haremos huelgas, haremos luchas. Como clase estaremos activos y nuestros enemigos deberán situarse a la defensiva.

compartir

                        

Dirección corta: https://lahaine.org/fH9G

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal