lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eO88

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

03/02/2015 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] Debat ampli i anàlisi crítica de la praxi per seguir endavant

x Endavant (OSAN)
Debate amplio y análisis crítico de la praxis para seguir adelante

[Català]

Sovint, resulta difícil aturar-se un moment enmig de la voràgine de la lluita diària i posar-se a reflexionar. La dificultat, però, va directament relacionada amb la necessitat imperiosa de fer-ho: sense teoria no hi ha praxis revolucionària, que va dir aquell.

I precisament per això, per analitzar críticament la praxis de lluita, Endavant (OSAN) vam organitzar trobades nacionals centrades en diferents àrees de debat Foren trobades obertes també a gent de fora de l’organització, amb qui treballem colze a colze, i amb participació de militants d’arreu dels Països Catalans. Del setembre de 2014 al gener de 2015, centenars de persones hem debatut sobre la construcció nacional, la lluita antipatriarcal, la lluita sociolaboral i l’àmbit institucional, traçant eixos de prioritat i propostes de lluita.

La casualitat va fer que la primera d’aquestes trobades fos el 27 de setembre de 2014 a Valls. Mentre se signava el decret de convocatòria de consulta, el debat sobre construcció nacional analitzava com el procés sobiranista no havia ajudat a reforçar el projecte nacional complet aquestes darrers anys i que fins i tot havia suposat un retrocés en quant a la referencialitat nacional del propi independentisme. Es posava damunt la taula la necessitat que l’Esquerra Independentista plantegi i es doti d’un full de ruta que encare la construcció nacional de manera unitària per tots els Països Catalans, defugint propostes fragmentaristes. Hi ha necessitat de treballar per redefinir els Països Catalans com el veritable subjecte polític per al canvi social.

En aquest sentit, es va fer èmfasi en la dicotomia entre la construcció nacional i el procés sobiranista. L’Esquerra Independentista ha de potenciar una cultura nacional plural i on tots els Països Catalans s’hi senten reconeguts. Cal apostar-hi perquè, de per si, la unificació dels Països Catalans és un projecte transgressor.

La tercera i última de les taules va girar entorn el projecte de l’Assemblea Municipalista dels Països Catalans, tot apostant per anar configurant aquesta eina, estratègica per a la construcció nacional, que ha de ser quelcom més que una suma de regidors que tingueren els Països Catalans com a marc referencial. Cal anar molt més enllà, convertint-se en una veritable eina d’intervenció nacional, capaç de reforçar i lligar la construcció nacional amb la línia de desplegament de la unitat popular.

Poc després del 25N, dia internacional contra la violència cap a les dones i les nenes, desenes de dones de l’Esquerra Independentista més membres de col·lectius feministes dels Països Catalans es donaven cita a Tarragona, el 29 de novembre. Era una proposta sorgida de la TEI antipatriarcal, molt ben rebuda per la nostra organització. Aquest va ser un espai de debat i reflexió sobre la Vaga de Totes per tal de posar en comú les impressions que en teníem d’arreu del territori i pensar conjuntament quin paper hauria de tenir l’Esquerra Independentista al respecte. Enteníem que, per parlar d’una campanya com la Vaga de Totes, que posa sobre la taula el paper de la dona en la societat en què vivim i el seu paper com a mantenidora de la vida i sostenidora del sistema de producció capitalista, havien de ser les dones de les organitzacions qui prenguessin el lideratge polític al respecte.

En aquest sentit, l’espai va ser bàsicament deliberatiu però les reflexions que se’n van extreure d’aquests debats serviran de brúixola perquè la TEI (Taula de l’Esquerra Independentista) hi pugui traçar una proposta de treball concreta per a les organitzacions de l’EI. En general, es va valorar la vaga de totes com un leitmotiv, un crit de guerra que ens permet, d’una banda, estructurar internament la lluita feminista dins el moviment (local i nacional), i de l’altra, estendre territorialment allà on l’EI té presència la campanya de la vaga de totes, posant sobre l’escenari polític i social un seguit de demandes que formen part de la lluita feminista històricament. En aquest sentit, la campanya per a nosaltres no s’acabaria amb el dia de vaga sinó que va molt més enllà.

Es va debatre sobre l’amplitud de les demandes que inclou la vaga de totes i es va proposar centrar-nos discursivament com a moviment en un dels eixos, el del treball, entès aquest en totes les seves dimensions, productiva i reproductiva, i posar damunt la taula les contradiccions i desigualtats en clau de gènere i de classe que s’hi manifesten. En aquest sentit, es va valorar la possibilitat generar material formatiu a escala interna.

A més a més, es va proposar visualitzar lluites concretes vinculades a aquesta praxis discursiva i combativa,imbricant-se amb les lluites arrelades al territori que impulsa la COS. També es va veure idoni aprofitar una estructura com la xarxa de casals i ateneus a les vagues de totes, en tant que ajuden a bastir i dibuixar els Països Catalans, amb l’objectiu d’implicar la xarxa per tal que la vaga de totes arreli fortament arreu del país i el feminisme combatiu sigui transversal a tota l’Esquerra Independentista.

Preicsament, la vaga de totes continuava sent present en la trobada sociolaboral. Celebrada a la mateixa ciutat només dues setmanes després, el 13 de desembre, ens vam centrar en una crítica al capitalisme patriarcal com a sistema generador de totes les explotacions i opressions, assumint com a importants les aportacions de l’economia feminista i la lluita per la visibilització, reconeixement i socialització del treball de cures a través de la vaga de totes.

La jornada havia engegat amb el debat sobre els reptes de l’anticapitalisme i quines han de ser les prioritats en la lluita anticapitalista en el context d’una desmobilització progressiva dels col·lectius i organitzacions de defensa dels drets de la classe treballadora als Països Catalans. S’incidia en la recuperació de la consciència de classe treballadora com a pas inicial, amb la necessitat de reivindicar la vigència de les formes de lluita com ara les vagues i la lluita a través de la desobediència, la solidaritat i el suport mutu.

A més, es va acordar treballar en la consolidació d’espais de la lluita de la classe treballadora com el sindicalisme d’alliberament i combatiu dels Països Catalans i dels espais de lluita obrera no estrictament sindical, com ara xarxes de suport mutu i de defensa dels drets socials. Cal crear aquests espais de contrapoder popular, institucions que necessita la classe treballadora, així com concretar un programa d’Unitat Popular per la presa del poder per part de la classe treballadora, basat en la sobirania econòmica i la necessitat de ruptura amb els estats espanyol i francès i la Unió Europea. La jornada va cloure amb el debat sobre la importància de bastir un programa polític propi i concret de cara a la construcció del socialisme feminista als Països Catalans.

Un mes després, el 10 de gener de 2015, i coincidint amb la presentació de la candidatura Per la ruptura, el debat sobre la lluita institucional i el seu paper en el procés d’alliberament dels Països Catalans tenia lloc al mateix barri del Poblenou de Barcelona. L’Ateneu la Flor de Maig acollia una intensa i completa jornada de debat, on el 2015 apareix com un any intensament electoral als Països Catalans sota dominació espanyola, amb eleccions municipals, totes les eleccions autonòmiques possibles, i amb les eleccions generals espanyoles com a colofó.

La jornada s’estructurà a partir de tres ponències i cadascuna d’elles fou seguida per llargs i intensos debats. La primera fou sobre el paper del municipalisme en el camí de la construcció nacional i social dels Països Catalans, posant l’accent en la necessitat de treballar als municipis per bastir eines concretes que orientin el trànsit envers una societat lliure del capitalisme, a través de la construcció i articulació de sobiranies concretes arran de territori. Aprofitant eines que ja existeixen, com les Trobades per la Unitat Popular, i començant a concretar també l’Assemblea Municipalista dels Països Catalans -enllaçant així amb la primera de les trobades-, però entenent-les més enllà de la lluita institucional.

La segona ponència plantejà una discussió al voltant del qüestionament de l’actual marc polític i social i de les alternatives que es presenten com a aspirants a construir una alternativa al voltant del seu projecte: per un costat els regeneracionistes d’esquerres, i per l’altre les diferents variants sobiranistes al conjunt dels Països Catalans. Se subratllà els elements en comú d’ambdós blocs: que es plantegen els Països Catalans com un problema; que no plantegen una impugnació global del sistema, sinó que plantegen mesures de reforma o d’apuntalament; que fonamenten els seus projectes de canvi en el respecte a les institucions i a la legalitat vigent; i que en conseqüència, treballen per la regeneració de les “institucions democràtiques”.

La darrera ponència era basada en 20 tesis sintètiques sobre el paper de les actuals institucions polítiques, enteses com a àmbits de lluita i de disputa, i no pas de compromís, pacte, participació i col·laboració i sobre el full de ruta institucional de l’esquerra independentista de cara a la construcció nacional, el socialisme i els Països Catalans, defensant la lluita municipal i la construcció d’institucions nacionals alternatives com els àmbits principals de lluita. L’exposició fou seguida per una valoració a tall de balanç de la participació de l’esquerra independentista en l’àmbit municipal i en l’àmbit autonòmic parlamentari.

D’aquesta manera, Endavant (OSAN) hem posat fil a l’agulla als compromisos i eixos de treball prioritari sorgits de la darrera Assemblea Nacional, celebrar en dues parts l’any 2013 entre València i Tarragona. Així mateix, els debats, vius i concrets, sobre el treball pràctic realitzat i futur, esbossen també les línies de treball dels propers mesos, tot encarant el futur més immediat i la propera Assemblea Nacional, que ha tenir lloc el present any 2015.

Els debats han posat damunt la taula, també, com tots aquests eixos s’entrellacen en una constant que dibuixa les diferents facetes de la lluita de classes. L’aposta per la construcció nacional dels Països Catalans des d’una perspectiva del socialisme feminista cal fer-la tot confrontant les institucions burgeses i creant les pròpies de la classe treballadora, des del contrapoder popular, de classe i de gènere.

La lluita és l’únic camí.

Endavant (OSAN), febrer de 2015.

________________

[Castellano]

A menudo, resulta difícil detenerse un momento en medio de la vorágine de la lucha diaria y ponerse a reflexionar. La dificultad, sin embargo, directamente relacionada con la necesidad imperiosa de hacerlo: sin teoría no hay praxis revolucionaria, que dijo aquél.

Y precisamente por eso, para analizar críticamente la praxis de lucha, Endavant (OSAN) organizamos encuentros nacionales centradas en diferentes áreas de debate Fueron encuentros abiertos también a gente de fuera de la organización, con la que trabajamos codo a codo, y con participación de militantes de los Países Catalanes. De septiembre de 2014 a enero de 2015, cientos de personas hemos debatido sobre la construcción nacional, la lucha antipatriarcal, la lucha sociolaboral y el ámbito institucional, trazando ejes de prioridad y propuestas de lucha.

La casualidad hizo que la primera de estos encuentros fuera el 27 de septiembre de 2014 en Valls. Mientras se firmaba el decreto de convocatoria de consulta, el debate sobre construcción nacional analizaba como el proceso soberanista no había ayudado a reforzar el proyecto nacional completo estas últimos años y que incluso había supuesto un retroceso en cuanto a la referencialidad nacional del propio independentismo . Se ponía sobre la mesa la necesidad de que la Izquierda Independentista plantee y se dote de una hoja de ruta que encare la construcción nacional de manera unitaria para todos los Países Catalanes, rehuyendo propuestas fragmentaristes. Hay necesidad de trabajar para redefinir los Países Catalanes como el verdadero sujeto político para el cambio social.

En este sentido, se hizo hincapié en la dicotomía entre la construcción nacional y el proceso soberanista. La Izquierda Independentista debe potenciar una cultura nacional plural y donde todos los Países Catalanes se sienten reconocidos. Hay que apostar para que, de por sí, la unificación de los Países Catalanes es un proyecto transgresor.

La tercera y última de las mesas giró en torno al proyecto de la Asamblea Municipalista de los Países Catalanes, apostando para ir configurando esta herramienta, estratégica para la construcción nacional, que tiene que ser algo más que una suma de concejales que tuvieron los países Catalanes como marco referencial. Hay que ir mucho más allá, convirtiéndose en una verdadera herramienta de intervención nacional, capaz de reforzar y ligar la construcción nacional con la línea de desarrollo de la unidad popular.

Poco después del 25N, día internacional contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, decenas de mujeres de la Izquierda Independentista más miembros de colectivos feministas de los Países Catalanes se daban cita en Tarragona, el 29 de noviembre. Era una propuesta surgida de la TEI antipatriarcal, muy bien recibida por nuestra organización. Este fue un espacio de debate y reflexión sobre la Huelga de Todas para poner en común las impresiones que teníamos de todo el territorio y pensar conjuntamente qué papel debería tener la Izquierda Independentista al respecto. Entendíamos que, para hablar de una campaña como la Huelga de Todas, que pone sobre la mesa el papel de la mujer en la sociedad en que vivimos y su papel como mantenedora de la vida y sostenedora del sistema de producción capitalista, habían ser las mujeres de las organizaciones que tomaran el liderazgo político al respecto.

En este sentido, el espacio fue básicamente deliberativo pero las reflexiones que se extrajeron de estos debates servirán de brújula para que la TEI (Mesa de la Izquierda Independentista) pueda trazar una propuesta de trabajo concreta para las organizaciones del EI. En general, se valoró la huelga de todas como un leitmotiv, un grito de guerra que nos permite, por un lado, estructurar internamente la lucha feminista dentro del movimiento (local y nacional), y por otro, extender territorialmente allí donde la EI tiene presencia la campaña de la huelga de todas, poniendo sobre el escenario político y social una serie de demandas que forman parte de la lucha feminista históricamente. En este sentido, la campaña para nosotros no acabaría con el día de huelga sino que va mucho más allá.

Se debatió sobre la amplitud de las demandas que incluye la huelga de todas y se propuso centrarnos discursivamente como movimiento en uno de los ejes, el del trabajo, entendido éste en todas sus dimensiones, productiva y reproductiva, y poner sobre la mesa las contradicciones y desigualdades en clave de género y de clase que se manifiestan. En este sentido, se valoró la posibilidad generar material formativo a escala interna.

Además, se propuso visualizar luchas concretas vinculadas a esta praxis discursiva y combativa, imbricando con las luchas arraigadas en el territorio que impulsa la COS. También se vio idóneo aprovechar una estructura como la red de centros y ateneos a las huelgas de todas, en tanto que ayudan a construir y dibujar los Países Catalanes, con el objetivo de implicar a la red para que la huelga de todas arraigue fuertemente en todo el país y el feminismo combativo sea transversal a toda la Izquierda Independentista.

Precisamente, la huelga de todas seguía estando presente en el encuentro sociolaboral. Celebrada en la misma ciudad sólo dos semanas después, el 13 de diciembre, nos centramos en una crítica al capitalismo patriarcal como sistema generador de todas las explotaciones y opresiones, asumiendo como importantes las aportaciones de la economía feminista y la lucha por la visibilización, reconocimiento y socialización del trabajo de cuidados a través de la huelga de todas.

La jornada había puesto en marcha con el debate sobre los retos del anticapitalismo y cuáles deben ser las prioridades en la lucha anticapitalista en el contexto de una desmovilización progresiva de los colectivos y organizaciones de defensa de los derechos de la clase trabajadora en los Países Catalanes . Incidía en la recuperación de la conciencia de clase trabajadora como paso inicial, con la necesidad de reivindicar la vigencia de las formas de lucha como las huelgas y la lucha a través de la desobediencia, la solidaridad y el apoyo mutuo.

Además, se acordó trabajar en la consolidación de espacios de la lucha de la clase trabajadora como el sindicalismo de liberación y combativo de los Países Catalanes y de los espacios de lucha obrera no estrictamente sindical, tales como redes de apoyo mutuo y de defensa los derechos sociales. Hay que crear estos espacios de contrapoder popular, instituciones que necesita la clase trabajadora, así como concretar un programa de Unidad Popular para la toma del poder por parte de la clase trabajadora, basado en la soberanía económica y la necesidad de ruptura con los estados español y francés y la Unión Europea. La jornada concluyó con el debate sobre la importancia de construir un programa político propio y concreto de cara a la construcción del socialismo feminista en los Países Catalanes.

Un mes después, el 10 de enero de 2015, y coincidiendo con la presentación de la candidatura Para la ruptura, el debate sobre la lucha institucional y su papel en el proceso de liberación de los Países Catalanes tenía lugar en el mismo barrio del Poblenou de Barcelona. El Ateneo la Flor de Mayo acogía una intensa y completa jornada de debate, donde en 2015 aparece como un año intensamente electoral en los Países Catalanes bajo dominación española, con elecciones municipales, todas las elecciones autonómicas posibles, y con las elecciones generales como colofón.

La jornada se estructuró a partir de tres ponencias y cada una de ellas fue seguida por largos e intensos debates. La primera fue sobre el papel del municipalismo en el camino de la construcción nacional y social de los Países Catalanes, haciendo hincapié en la necesidad de trabajar en los municipios para construir herramientas concretas que orienten el tráfico hacia una sociedad libre del capitalismo, a través de la construcción y articulación de soberanías concretas a raíz de territorio. Aprovechando herramientas que ya existen, como los Encuentros por la Unidad Popular, y empezando a concretar también la Asamblea Municipalista los Países Catalanes -Enlace así con la primera de las encuentros, pero entendiéndose las más allá de la lucha institucional.

La segunda ponencia planteó una discusión en torno al cuestionamiento del actual marco político y social y de las alternativas que se presentan como aspirantes a construir una alternativa en torno a su proyecto: por un lado los regeneracionistas de izquierdas, y por el otro las diferentes variantes soberanistas al conjunto de los Países Catalanes. Se subrayó los elementos en común de ambos bloques: que se plantean los Países Catalanes como un problema; que no plantean una impugnación global del sistema, sino que plantean medidas de reforma o de apuntalamiento; que fundamentan sus proyectos de cambio en el respeto a las instituciones ya la legalidad vigente; y que en consecuencia, trabajan para la regeneración de las "instituciones democráticas".

La última ponencia era basada en 20 tesis sintéticas sobre el papel de las actuales instituciones políticas, entendidas como ámbitos de lucha y de disputa, y no de compromiso, pacto, participación y colaboración y sobre la hoja de ruta institucional izquierda independentista de cara a la construcción nacional, el socialismo y los Países Catalanes, defendiendo la lucha municipal y la construcción de instituciones nacionales alternativas como los ámbitos principales de lucha. La exposición fue seguida por una valoración a modo de balance de la participación de la izquierda independentista en el ámbito municipal y en el ámbito autonómico parlamentario.

De este modo, Adelante (OSAN) hemos puesto manos a la obra a los compromisos y ejes de trabajo prioritario surgidos de la última Asamblea Nacional, celebró en dos partes en 2013 entre Valencia y Tarragona. Asimismo, los debates, vivos y concretos, sobre el trabajo práctico realizado y futuro, esbozan también las líneas de trabajo de los próximos meses, aunque encarando el futuro más inmediato y la próxima Asamblea Nacional, que tuvo lugar el presente año 2015.

Los debates han puesto sobre la mesa, también, como todos estos ejes se entrelazan en una constante que dibuja las diferentes facetas de la lucha de clases. La apuesta por la construcción nacional de los Países Catalanes desde una perspectiva del socialismo feminista hay que hacerla todo confrontando las instituciones burguesas y creando las propias de la clase trabajadora, desde el contrapoder popular, de clase y de género.

La lucha es el único camino.

Endavant (OSAN), Febrero de 2015.

Traducido por La Haine

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/eO88

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal