lahaine.org

compartir

                        

Dirección corta: https://lahaine.org/fE6F

Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf
  tamaño texto
Enviar por e-mail  enviar        Versión para imprimir  imprimir

traductor

05/03/2017 :: Nacionales PP.Catalans, Anti Patriarcado

Doblement explotades, doblement revolucionàries!

x ARRAN
Manifest d’Arran pel 8 de març, Diada Internacional de les Dones Treballadores

[Català]

Un cop més ens trobem el 8 de març dones, lesbianes i trans havent de reivindicar que volem vides que valguin la pena viure. Un any més, hem de fer explícita la doble explotació a què ens sotmet el patriarcat i el capitalisme. Però ja n’estem fartes i no pensem quedar-nos de braços creuats.

Com a part de la classe treballadora, patim un sistema capitalista que ens utilitza de mà d’obra de les classes benestants quan sortim de casa per anar a treballar a feines temporals, mal remunerades, sense cobertura social, en les quals se’ns exigeix la màxima flexibilitat… és a dir, amb totes les condicions de precarietat extrema amb la qual ens exploten. Però, a sobre, com a dones, lesbianes i trans, ens trobem que ens paguen menys per la mateixa feina que a un home, que ens cosifiquen, ens infantilitzen, ens agredeixen sexualment, hem de fer molts més mèrits que un home per accedir a llocs de responsabilitat…

I, a més a més, quan sortim dels llocs de treball remunerats, hem de carregar amb la doble jornada que suposa haver de fer-nos càrrec de totes les tasques reproductives i de cures associades al gènere que ens imposen des de petites, a través la divisió sexual del treball. Una feina invisible que ni es remunera (i per tant per la qual no es cotitza ni es té cap mena de prestació social) ni es valora socialment, tampoc quan es fa de manera professional, però que li és imprescindible al capitalisme per sostenir-se.

En contextos com l’actual, aquesta doble explotació s’intensifica: hem de suportar més precarietat i més violències masclistes encara, justificades sota el pretext de la crisi. Haver de realitzar pràctiques no remunerades, per exemple, amb l’excusa d’haver de guanyar experiència. Haver d’acceptar feines en què se’ns sexualitzi per poder tenir uns mínims ingressos, ja que ens inculquen que tenir una feina és una gran sort, independentment de les condicions d’aquesta. Haver d’assumir totes les tasques que els serveis socials com la sanitat o les lleis de dependència han deixat de cobrir des de les retallades i les privatitzacions. O haver de deixar la feina remunerada i dependre econòmicament de la unitat familiar.

I no oblidem que patim diàriament tot tipus de violències com aquestes i que, per si no fos suficientment macabre que ens imposin unes condicions de vida que ens maten a poc a poc, cada any hem de veure xifres desorbitants de feminicidis. Per mitjà de l’educació patriarcal i la coerció que exerceix la violència masclista ens volen submises, callades, servils, abnegades, conformistes, disposades al plaer dels altres… Però ens volem lliures, no volem suportar ni un minut més aquestes condicions d’explotació per part del patriarcat i el capitalisme, ni volem haver de sentir que un home ha assassinat una altra dona.

És per això que ens hem d’organitzar, ja que les reformes de les institucions són paper mullat si les nostres condicions materials de vida no canvien, si la consciència de la societat mateixa no canvia. Cal que com a dones, lesbianes i trans ens trobem, ens organitzem i fem de la sororitat la millor arma per trencar amb la doble explotació. No podem esperar que unes institucions fetes per homes burgesos acabin amb l’opressió patriarcal capitalista, sinó que nosaltres mateixes, juntes, des de la lluita al carrer, l’autodefensa, i la construcció d’espais feministes construïm també uns Països Catalans socialistes i feministes.

Hem de trencar amb els canvis superflus i anar a l’arrel, a trencar amb un sistema de producció que s’aprofita del nostre treball tant productiu com reproductiu, a trencar amb totes les violències masclistes que pretenen el control sobre els nostres cossos, les nostres sexualitats, la nostra autoestima… la nostra vida per complet. Perquè és una qüestió d’urgència, i no ens conformarem amb petits canvis quan ens estan robant el dret a viure. Perquè si ens organitzem serem cada cop més, i cada cop més fortes, i podrem construir una societat feminista lliure d’explotacions de cap mena. Perquè si ens exploten doblement, serem doblement revolucionàries!

***

Arran, organització juvenil de l’Esquerra Independentista

Països Catalans, febrer de 2017.


_______________

 [Castellano]

Manifiesto de ARRAN para el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras

 

 

Doblemente explotadas, doblemente revolucionarias!

Una vez más nos encontramos el 8 de marzo mujeres, lesbianas y trans debiendo reivindicar que queremos vidas que valgan la pena vivir . Un año más, debemos hacer explícita la doble explotación a la que nos somete el patriarcado y el capitalismo . Pero ya estamos hartas y no pensamos quedarnos de brazos cruzados.

Como parte de la clase trabajadora, sufrimos un sistema capitalista que nos utiliza de mano de obra de las clases acomodadas al salir de casa para ir a trabajar a trabajos temporales, mal remunerados, sin cobertura social, en las que se nos exige la máxima flexibilidad ... es decir, con todas las condiciones de precariedad extrema con la que nos explotan. Pero, encima, como mujeres, lesbianas y trans, nos encontramos con que nos pagan menos por el mismo trabajo que un hombre, que nos cosifican, nos infantilizan, nos agreden sexualmente, tenemos que hacer muchos más méritos que un hombre para acceder a puestos de responsabilidad ...

Y, además, cuando salimos de los puestos de trabajo remunerados, tenemos que cargar con la doble jornada que supone tener que hacernos cargo de todas las tareas reproductivas y de cuidados asociadas al género que nos imponen desde pequeñas , a través la división sexual del trabajo. Un trabajo invisible que ni se remunera (y por tanto para la que no se cotiza ni se tiene ningún tipo de prestación social) ni se valora socialmente, tampoco cuando se hace de manera profesional, pero que le es imprescindible al capitalismo para sostenerse .

En contextos como el actual, esta doble explotación se intensifica: tenemos que soportar más precariedad y más violencias machistas todavía, justificadas bajo el pretexto de la crisis. Tener que realizar prácticas no remuneradas, por ejemplo, con la excusa de tener que ganar experiencia. Que aceptar trabajos en los que se nos sexualizado para poder tener unos mínimos ingresos, ya que nos inculcan que tener un trabajo es una gran suerte, independientemente de las condiciones de ésta. Tener que asumir todas las tareas que los servicios sociales como la sanidad o las leyes de dependencia han dejado de cubrir desde los recortes y las privatizaciones. O tener que dejar el trabajo remunerado y depender económicamente de la unidad familiar.

Y no olvidemos que sufrimos diariamente todo tipo de violencias como éstas y que, por si no fuera suficientemente macabro que nos impongan unas condiciones de vida que nos matan poco a poco, cada año tenemos que ver cifras exorbitantes de feminicidios . Por medio de la educación patriarcal y la coerción que ejerce la violencia machista nos quieren sumisas, calladas, serviles, abnegadas, conformistas, dispuestas al placer de los demás ... Pero nos queremos libres, no queremos soportar ni un minuto más estas condiciones de explotación por parte del patriarcado y el capitalismo , ni queremos que oír que un hombre ha asesinado a otra mujer.

Es por ello que hay que organizar, ya que las reformas de las instituciones son papel mojado si nuestras condiciones materiales de vida no cambian, si la conciencia de la sociedad misma no cambia . Es necesario que como mujeres, lesbianas y trans nos encontremos, nos organicemos y hagamos de la sororidad la mejor arma para romper con la doble explotación. No podemos esperar que unas instituciones hechas por hombres burgueses acaben con la opresión patriarcal capitalista, sino que nosotras mismas, juntas, desde la lucha en la calle, la autodefensa, y la construcción de espacios feministas construimos también unos Países Catalanes socialistas y feministas.

Debemos romper con los cambios superfluos e ir a la raíz , a romper con un sistema de producción que se aprovecha de nuestro trabajo tanto productivo como reproductivo, a romper con todas las violencias machistas que pretenden el control sobre nuestros cuerpos, las nuestras sexualidades, nuestra autoestima ... nuestra vida por completo. Porque es una cuestión de urgencia, y no nos conformaremos con pequeños cambios cuando nos están robando el derecho a vivir. Porque si nos organizamos seremos cada vez más, y cada vez más fuertes, y podremos construir una sociedad feminista libre de explotaciones de ningún tipo. Porque si nos explotan doblemente, seremos doblemente revolucionarias!

***

ARRAN, organización juvenil de la Izquierda Independentista

Países Catalanes, febrero de 2017.

compartir

                        

Dirección corta: https://lahaine.org/fE6F

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal