lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fI0r

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

18/07/2017 :: Barcelona

Exigimos a las instituciones que garanticen el derecho a la vivienda, y detengan la represión

x CUP-CC i CUP Capgirem Barcelona
No es la primera vez que la CUP-CC denuncia la connivencia entre los Mossos y empresas como Desokupa, que se dedican a desalojar viviendas okupadas sin orden judicial.

[Català]

Aquesta setmana els Mossos d’Esquadra han efectuat dos desallotjaments de blocs d’habitatges al Carrer Entença 151 i al Carrer Sugranyes número 9 de Barcelona.

El primer, al carrer Entença 151, es va dur a terme sense ordre judicial i amb un desplegament policial excessiu i que va fer una actuació totalment desproporcionada. Vídeos i fotografies mostren com l’actuació dels Mossos va ser violenta i va causar que dues persones haguessin de ser dutes a l’Hospital en ambulància. A més, en aquest mateix desallotjament, la policia catalana va actuar per petició d’un grup de treballadors que, seguint ordres de la propietat, tenien la intenció de tapiar els habitatges però el veïnat els hi impedia. Els treballadors van tapiar els habitatges okupats per les famílies l’endemà. La policia catalana defensant a la propietat d’un edifici enlloc de defensar a les persones de l’especulació d’una ciutat que està patint una metàstasis pel turisme i l’especulació. No és la primera vegada que la CUP-CC denuncia la connivència entre els Mossos i empreses com Desokupa, que es dediquen a desallotjar habitatges okupades sense ordre judicial. Ja al novembre del 2016 la CUP-CC va enviar una carta pública a la Secretaria General de la Conselleria d’Interior demanant explicacions sobre aquest tipus de pràctiques que emparen empreses que, en la seva majoria, estan directament vinculades a l’extrema dreta. La resposta va ser nul·la i la reunió que es va realitzar en cap cas va suposar que els Mossos deixessin de dur a terme aquestes col·laboracions, i el desallotjament del bloc Entença 151 n’és un exemple.

I les clavegueres no acaben aquí, resulta que la propietat de l’edifici d’Entença 151 té un acord de venda amb “Renda Corporación” – Societat que gestiona edificis de lloguer regentada per personatges com Luís Conde i altres destacats empresaris vinculats al Partit Popular – pel dia 30 de novembre amb la condició que l’edifici estigui buit. Un circuit tancat entre l’especulació d’habitatges per a usos turístics i de luxe, la col·laboració amb empreses privades que fan la feina bruta i la connivència dels cossos policials en defensa de la propietat privada i l’acumulació de beneficis a través de l’habitatge. Ahir el tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona Jaume Asens, va fer pública una carta al Conseller d’Interior exigint explicacions sobre el desplegament policial i la manca d’informació de la Conselleria envers el Consistori en un operatiu que deixava famílies al carrer.

L’altre desallotjament, el del Carrer Sugranyes número 9, fou amb ordre judicial però amb el mateix model de desplegament policial: violent i desproporcionat.

Pel que fa al Consistori, tot i la carta pública i malgrat les peticions de les organitzacions veïnals en defensa de l’habitatge i de l’Obra Social de la PAH, no va reallotjar les famílies tal com se li demanava. De fet va donar ordre a la Guàrdia Urbana de desallotjar-les del Districte de Sants quan aquestes exigien reallotjaments dignes per a totes les persones desallotjades. I quan aquestes van anar fins a la Plaça Sant Jaume per exigir explicacions, l’Ajuntament va tenir la mateixa actitud de rebuig: no les va rebre ni les va deixar entrar a l’Ajuntament.

Plou sobre mullat i sempre reben les mateixes. L’Ajuntament de Barcelona en cap cas havia de tractar les famílies i organitzacions amb un altre desallotjament. La violència de la gentrificació no es pot resoldre mai amb més violència policial.

Per altra banda, la falta de legislació adequada per a garantir l’habitatge digne a Catalunya suposa un dels principals esculls a casa nostra per a poder fer front a les dinàmiques especulatives i als models orientats a la nova indústria extractiva de casa nostra: el turisme.

Des de la CUP-CC i la CUP Capgirem Barcelona exigim a la Conselleria d’Interior que doni explicacions públiques sobre els dos operatius policials i sobre la col·laboració amb empreses privades que es dediquen a desallotjar famílies que okupen habitatges perquè no disposen d’habitatge.

També exigim a l’Ajuntament de Barcelona que doni explicacions

sobre les actuacions policials de la Guàrdia Urbana i sobre els criteris tècnics dels inspectors d’habitatge que van visitar el bloc d’Entença 151.

Així mateix posem de manifest la necessitat de tirar endavant un instrument legislatiu sobre habitatge que garanteixi el dret a un habitatge digne per sobre de fons d’inversió i dinàmiques especulatives. En aquesta mateixa línia demanem a l’Ajuntament de Barcelona que ampliï amb urgència el parc públic d’habitatge sense més dilacions, els veïns i les veïnes de la ciutat han de marxar perquè no poden fer front als lloguers i els barris perifèrics de la ciutat estan patint desnonaments sistemàticament amb la única garantia de les organitzacions i moviments socials que responen a la defensa de l’habitatge.

Cal anar al limit de la legislació vigent així com desobeir les lleis actuals que posen per davant els interessos especulatius a la garantia d’una vida digne.

Finalment, exigim a l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya que retirin les acusacions per l’acció d’Arran de l’autobús turístic i que deixin de valorar com a bé públic un dels instruments que contribueixen a fer possible que el turisme sigui la indústria extractiva de la ciutat i del país. Els béns públics han de ser en clau de benestar comú, i en aquest cas, el que haurien de denunciar són les actuacions desproporcionades de la policia en contra dels veïns i les pràctiques reiterades de vulneració del dret a l’habitatge dels fons d’inversió.

________________

[Castellano]

Desde la CUP-CC y la CUP Capgirem Barcelona exigimos a las instituciones que garanticen el derecho a la vivienda, y detengan la represión


Esta semana los Mossos han efectuado dos desalojos de bloques de viviendas en la calle Entença 151 y en la Calle Sugranyes número 9 de Barcelona.

El primero, en la calle Entença 151, se llevó a cabo sin orden judicial y con un despliegue policial excesivo y que hizo una actuación totalmente desproporcionada. Vídeos y fotografías muestran como la actuación de los Mossos fue violenta y causó que dos personas tuvieran que ser llevadas al Hospital en ambulancia. Además, en este mismo desalojo, la policía catalana actuó por petición de un grupo de trabajadores que, siguiendo órdenes de la propiedad, tenían la intención de tapiar las viviendas pero los vecinos se lo impedían. Los trabajadores tapiaron las viviendas okupados por las familias al día siguiente. La policía catalana defendiendo a la propiedad de un edificio en lugar de defender a las personas de la especulación de una ciudad que está sufriendo una metástasis por el turismo y la especulación.

No es la primera vez que la CUP-CC denuncia la connivencia entre los Mossos y empresas como Desokupa, que se dedican a desalojar viviendas okupadas sin orden judicial. Ya en noviembre de 2016 la CUP-CC envió una carta pública a la Secretaría General de la Consejería de Interior pidiendo explicaciones sobre este tipo de prácticas que amparan empresas que, en su mayoría, están directamente vinculadas a la extrema derecha. La respuesta fue nula y la reunión que se realizó en ningún caso supuso que los Mossos dejaran de llevar a cabo estas colaboraciones, y el desalojo del bloque Entença 151 es un ejemplo.

Y las cloacas no acaban aquí, resulta que la propiedad del edificio de Entença 151 tiene un acuerdo de venta con "Renta Corporación" - Sociedad que gestiona edificios de alquiler regentada por personajes como Luís Conde y otros destacados empresarios vinculados al Partido Popular - el día 30 de noviembre con la condición de que el edificio esté vacío. Un circuito cerrado entre la especulación de viviendas para usos turísticos y de lujo, la colaboración con empresas privadas que hacen el trabajo sucio y la connivencia de los cuerpos policiales en defensa de la propiedad privada y la acumulación de beneficios a través de la vivienda. Ayer el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Jaume Asens, hizo pública una carta al Consejero de Interior exigiendo explicaciones sobre el despliegue policial y la falta de información de la Consejería para con el Consistorio en un operativo que dejaba familias al calle.

El otro desalojo, el de la Calle Sugranyes número 9, fue con orden judicial pero con el mismo modelo de desarrollo policial: violento y desproporcionado.

En cuanto al Consistorio, a pesar de la carta pública y a pesar de las peticiones de las organizaciones vecinales en defensa de la vivienda y de la Obra Social de la PAH, no realojó a las familias tal como se le pedía. De hecho dio orden a la Guardia Urbana de desalojarlas del Distrito de Sants cuando estas exigían realojos dignas para todas las personas desalojadas. Y cuando estas fueron hasta la Plaza Sant Jaume para exigir explicaciones, el Ayuntamiento tuvo la misma actitud de rechazo: no las recibió ni las dejó entrar en el Ayuntamiento.

Llueve sobre mojado y siempre reciben las mismas. El Ayuntamiento de Barcelona en ningún caso debía tratar las familias y organizaciones con otro desalojo. La violencia de la gentrificación no puede resolverse nunca con más violencia policial.

Por otra parte, la falta de legislación adecuada para garantizar la vivienda digna en Cataluña supone uno de los principales escollos en nuestra casa para poder hacer frente a las dinámicas especulativas y los modelos orientados a la nueva industria extractiva de casa: el turismo .

Desde la CUP-CC y la CUP CAPGIREM Barcelona exigimos a la Consejería de Interior que dé explicaciones públicas sobre los dos operativos policiales y sobre la colaboración con empresas privadas que se dedican a desalojar familias que okupan viviendas porque no disponen de vivienda.

También exigimos al Ayuntamiento de Barcelona que dé explicaciones sobre las actuaciones policiales de la Guardia Urbana y sobre los criterios técnicos de los inspectores de vivienda que visitaron el bloque de Entença 151.

Asimismo se pone de manifiesto la necesidad de llevar adelante un instrumento legislativo sobre vivienda que garantice el derecho a una vivienda digna por encima de fondos de inversión y dinámicas especulativas. En esta misma línea pedimos al Ayuntamiento de Barcelona que amplíe con urgencia el parque público de vivienda sin más dilaciones, los vecinos y las vecinas de la ciudad tienen que marchar porque no pueden hacer frente a los alquileres y los barrios periféricos de la ciudad están sufriendo desahucios sistemáticamente con la única garantía de las organizaciones y movimientos sociales que responden a la defensa de la vivienda.

Hay que ir al límite de la legislación vigente así como desobedecer las leyes actuales que ponen por delante los intereses especulativos a la garantía de una vida digna.

Finalmente, exigimos al Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña que retiren las acusaciones por la acción de raíz del autobús turístico y que dejen de valorar como bien público uno de los instrumentos que contribuyen a hacer posible que el turismo sea la industria extractiva de la ciudad y del país. Los bienes públicos deben ser en clave de bienestar común, y en este caso, lo que deberían denunciar son las actuaciones desproporcionadas de la policía en contra de los vecinos y las prácticas reiteradas de vulneración del derecho a la vivienda de los fondos de inversión .

http://capgirembcn.cat/index.php/ndp-des-de-la-cup-cc-i-la-cup-capgirem-barcelona-exigim-a-les-institucions-que-garanteixin-el-dret-a-lhabitatge-i-aturin-la-repressio

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fI0r

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal