lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fK54

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

10/04/2018 :: Barcelona

Inician una recogida de firmas para exigir el cese de Mercedes Vidal como presidenta de TMB

x CGT Catalunya
Ni Barcelona, ni las plantillas de TMB, nos podemos permitir que el transporte público de nuestra ciudad acabe en manos privadas.

S'inicia una recollida de signatures entre la plantilla d'autobusos per exigir el cessament de Mercedes Vidal com a presidenta de TMB

Transports de Barcelona (TB)  és l'empresa pública d'autobusos que,  juntament amb Metro i Telefèric, formen TMB. La propietat de totes aquestes empreses és de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i per tant és una propietat pública que pertany al conjunt de la ciutadania de l'àrea metropolitana de Barcelona.


L'Ajuntament de Barcelona, en ser el que té més representació entre els municipis que integren  l’AMB té la responsabilitat de nomenar o cessar la presidenta i el conseller delegat de TMB


El triomf electoral de Barcelona en Comú (BeC) en les últimes eleccions municipals va portar com a conseqüència el nomenament de la nova presidenta de TMB, Mercedes Vidal i del nou conseller delegat, Enric Cañas.


Mercedes Vidal va ser nomenada pel “cupo” de representació que té EUiA dins de BeC. És una persona de trajectòria ecologista sense experiència en el transport públic ni en el món laboral, al seu torn Vidal, va proposar com a Conseller Delegat a TMB a Enric Cañas, un tècnic de l'òrbita d'ICV que venia d'ocupar el càrrec de Director tècnic de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura (FMSS) i anteriorment d'haver estat cessat de la direcció del projecte tramviari  de Saragossa. Al seu torn, Cañas va nomenar Adjunt al Conseller delegat al seu amic Pau Noy, també de l'òrbita d'ICV, i un dels fundadors del lobby tramviari: l'associació Promoció del Transports Públic (PTP) i de la FMSS


Els Estatuts de Transports de Barcelona, en el seu article 2, defineixen l'objectiu d'aquesta empresa pública.

Constitueix l'objecte de la Societat:

a)  Exercir l'activitat de gestió, d'explotació, d'organització, d'administració i en definitiva de prestació dels serveis urbans i metropolitans relacionats amb el transport col·lectiu de superfície, especialment mitjançant autobusos, microbusos,  tramvies o qualsevol altre mode i de llurs concessions; i proveir la seva prestació sota les directrius i reglaments emanats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

b)  El disseny, la construcció, la gestió, l'explotació i l'administració de qualsevol dels serveis que es creïn, rescatin, incorporin o reverteixin, dins de la competència que l'Àrea Metropolitana de Barcelona té atribuïda, en matèria de transport públic de superfície, de persones o objectes i sigui quin sigui el tipus de vehicle, el seu mitjà de tracció o el seu emplaçament.


Ni Mercedes Vidal ni el seu equip directiu, han complert amb els Estatuts de TB, al contrari, la seva actuació només ha generant incertesa respecte al futur del transport públic de Barcelona, el de les empreses de TMB i el de les plantilles de les mateixes.


Mercedes Vidal ha apostat, de manera incomprensible per a les plantilles de TMB, per la unió del tramvia privat per la Diagonal, la qual cosa ha significat que des de la presidència de TMB s'hagin frenat els projectes mes importants de Transports de Barcelona que l'anterior equip havien iniciat.


S'ha frenat i reduït el desenvolupament total de la Xarxa ortogonal (supressió de la D30) s'han eliminat línies completes i s'ha reduint el nombre d'autobusos que surten cada dia al carrer a donar servei. S'ha suprimit indefinidament el Tramvia Blau i no s'ha fet res per recuperar les línies 80, 81, 82 i 83 que TB té subcontractades a l'empresa privada Sagalés.


D'altra banda, malgrat que Mercedes Vidal assegura en el seu currículum que el sentiment obrer forma part del seu ADN, la veritat és que la seva falta d'empatia amb les plantilles ha provocat, des de la seva arribada, conflictes laborals en les tres empreses de TMB i ha permès que en autobusos es consolidi la contractació precària i temporal, que a dia d'avui arriba a més del 10% de la  plantilla.


Respecte als càrrecs de direcció de TMB i encara que sigui un tema exclusiu d'organigrama d'empresa, la veritat és que la falta de seguretat de Mercedes Vidal i la seva desconfiança vers les persones que han manifestat el seu desacord amb el projecte tramviari de BeC, ha significat el cessament i/o acomiadament de tres directius d'alt nivell: Jaume Tintoré, Asunción Santaeulalia i Ana Monferrer


La plantilla de TB no entenem com es permet que la persona que teòricament hauria de defensar més que ningú, des del seu lloc de presidència, el futur de la nostra empresa pública, es dediqui a menystenir-la i a fomentar el tramvia privat que les multinacionals intenten imposar per la Diagonal. Dins de les actuacions nefastes que Mercedes Vidal a protagonitzat a favor del tramvia n’hi ha una que ha fet que la plantilla d'autobusos digui prou. Ens referim a la seva presència en l'acte muntat per la PTP el 4 d’abril en el qual Mercedes Vidal va pujar a un autobús de la línia 33 per “denunciar” el mal servei que dóna aquesta línia en la Diagonal. Autobusos lents i incòmodes van ser les seves conclusions i també que la solució era el tramvia.


Davant aquesta situació que aquí denunciem, des de la secció sindical de CGT - autobusos de TMB hem decidit, escoltant el sentir de la plantilla, iniciar una campanya de recollida de signatures entre el personal d'autobusos, per exigir el cessament de Mercedes Vidal, d'Enric Cañas i de Pau Noy.

Ni Barcelona, ni les plantilles de TMB, no podem permetre que el transport públic de la nostra ciutat acabi en mans privades.

 CGT Catalunya

________________

Se inicia una recogida de firmas entre la plantilla de autobuses para exigir el cese de Mercedes Vidal como presidenta de TMB

Transportes de Barcelona (TB) es la empresa pública de autobuses que, junto con Metro y Teleférico, forman TMB. La propiedad de todas estas empresas es del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y por lo tanto es una propiedad pública que pertenece al conjunto de la ciudadanía del área metropolitana de Barcelona.


El Ayuntamiento de Barcelona, al ser el que tiene más representación entre los municipios que integran la AMB tiene la responsabilidad de nombrar o cesar la presidenta y el consejero delegado de TMB


El triunfo electoral de Barcelona en Común (BEC) en las últimas elecciones municipales trajo como consecuencia el nombramiento de la nueva presidenta de TMB, Mercedes Vidal y del nuevo consejero delegado, Enrique Cañas.


Mercedes Vidal fue nombrada por el "cupo" de representación que tiene EUiA dentro de pico. Es una persona de trayectoria ecologista sin experiencia en el transporte público ni en el mundo laboral, a su vez Vidal, propuso como Consejero Delegado a TMB a Enrique Cañas, un técnico de la órbita de ICV que venía de ocupar el cargo de Director técnico de la Fundación Movilidad Sostenible y Segura (FMSS) y anteriormente de haber sido cesado de la dirección del proyecto tranviario de Zaragoza. A su vez, Cañas nombró Adjunto al Consejero delegado a su amigo Pau Noy, también de la órbita de ICV, y uno de los fundadores del lobby tranviario: la asociación Promoción del Transporte Público (PTP) y de la FMSS


Los Estatutos de Transportes de Barcelona, en su artículo 2, definen el objetivo de esta empresa pública.

Constituye el objeto de la Sociedad:

a) Ejercer la actividad de gestión, de explotación, de organización, de administración y en definitiva de prestación de los servicios urbanos y metropolitanos relacionados con el transporte colectivo de superficie, especialmente mediante autobuses, microbuses, tranvías o cualquier otro modo y de sus concesiones; y proveer su prestación bajo las directrices y reglamentos emanados del Área Metropolitana de Barcelona.

b) El diseño, la construcción, la gestión, la explotación y la administración de cualquiera de los servicios que se creen, rescaten, incorporen o reviertan, dentro de la competencia que el Área Metropolitana de Barcelona tiene atribuida, en materia de transporte público de superficie, de personas u objetos y sea cual sea el tipo de vehículo, su medio de tracción o su emplazamiento.


Ni Mercedes Vidal ni su equipo directivo, han cumplido con los Estatutos de TB, al contrario, su actuación sólo ha generando incertidumbre respecto al futuro del transporte público de Barcelona, el de las empresas de TMB y el de las plantillas de las mismas .


Mercedes Vidal ha apostado, de manera incomprensible para las plantillas de TMB, por la unión del tranvía privado por la Diagonal, lo que ha significado que desde la presidencia de TMB se hayan frenado los proyectos mas importantes de Transportes de Barcelona que el anterior equipo habían iniciado.


Se ha frenado y reducido el desarrollo total de la Red ortogonal (supresión de la D30) se han eliminado líneas completas y se ha reduciendo el número de autobuses que salen cada día a la calle a dar servicio. Se ha suprimido indefinidamente el Tramvia Blau y no se ha hecho nada para recuperar las líneas 80, 81, 82 y 83 que TB tiene subcontratadas a la empresa privada Sagalés.


Por otra parte, a pesar de que Mercedes Vidal asegura en su currículum que el sentimiento obrero forma parte de su ADN, lo cierto es que su falta de empatía con las plantillas ha provocado, desde su llegada, conflictos laborales en las tres empresas de TMB y ha permitido que en autobuses se consolide la contratación precaria y temporal, que a día de hoy llega a más del 10% de la plantilla.


Respecto a los cargos de dirección de TMB y aunque sea un tema exclusivo de organigrama de empresa, lo cierto es que la falta de seguridad de Mercedes Vidal y su desconfianza hacia las personas que han manifestado su desacuerdo con el proyecto tranviario de pico, ha significado el cese y / o despido de tres directivos de alto nivel: Jaume Tintoré, Asunción Santaeulalia y Ana Monferrer.

La plantilla de TB no entendemos cómo se permite que la persona que teóricamente debería defender más que nadie, desde su puesto de presidencia, el futuro de nuestra empresa pública, se dedique a menospreciar la ya fomentar el tranvía privado que las multinacionales intentan imponer por la Diagonal. Dentro de las actuaciones nefastas que Mercedes Vidal a protagonizado a favor del tranvía hay una que ha hecho que la plantilla de autobuses diga basta. Nos referimos a su presencia en el acto montado para la PTP el 4 de abril en el que Mercedes Vidal subió a un autobús de la línea 33 para "denunciar" el mal servicio que da esta línea en la Diagonal. Autobuses lentos e incómodos fueron sus conclusiones y también que la solución era el tranvía.


Ante esta situación que aquí denunciamos, desde la sección sindical de CGT - autobuses de TMB hemos decidido, escuchando el sentir de la plantilla, iniciar una campaña de recogida de firmas entre el personal de autobuses, para exigir el cese de Mercedes Vidal, de Enrique Cañas y de Pau Noy.

Ni Barcelona, ni las plantillas de TMB, nos podemos permitir que el transporte público de nuestra ciudad acabe en manos privadas.

CGT Cataluña


compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fK54

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal